| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 186/XV/2011 Rady Miasta Lubliniec

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 7 pkt 2, ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1. Udzielanie bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz ustalanie wysokości stawek procentowych bonifikat odbywa się na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. Brak treści

1. Burmistrz Miasta może udzielić bonifikaty użytkownikom wieczystym lub ich następcom prawnym tj. osobom fizycznym, spółdzielniom mieszkaniowym w wysokości 80% z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. W przypadku osób fizycznych Burmistrz Miasta może zwiększyć bonifikatę, o której mowa w ust. 1 dodatkowo o 10%, jeżeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza dochodu określonego w art. 8 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r., nr 175, poz. 1362).

§ 3. Bonifikaty określone w uchwale stosuje się po spełnieniu łącznie następujących warunków przez użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych jeżeli:

1) użytkownik wieczysty zadeklaruje jednorazowe uiszczenie całej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;

2) nieruchomość nie stanowi dla użytkownika wieczystego lub innej osoby adresu lub siedziby zgłoszonej do właściwej ewidencji lub rejestru działalności gospodarczej,

3) na dzień wydania decyzji, w odniesieniu do nieruchomości objętej wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkownik wieczysty nie zalega z płatnościami z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i podatkami wobec Gminy Lubliniec.

§ 4. Brak treści

1. Bonifikat udziela się na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości.

2. Bonifikat udziela się również osobom, które nabyły udział w prawie użytkowania wieczystego po dniu 13 października 2005 r.

3. Warunkiem udzielenia bonifikaty spółdzielni mieszkaniowej jest przedłożenie uchwały jej organu stanowiącego o wyrażeniu zgody na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

4. Bonifikata, o której mowa w § 2 nie dotyczy udziałów w nieruchomościach gruntowych przynależnych do lokali użytkowych oraz udziałów w nieruchomościach wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe.

5. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajdują się również samodzielne lokale o przeznaczeniu innym niż mieszkalne, bonifikata o której mowa w § 2 może być udzielona wyłącznie do udziału odpowiadającego udziałowi powierzchni lokali mieszkalnych do łącznej powierzchni wszystkich lokali w danej nieruchomości pod warunkiem, że powierzchnia lokali o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nie jest większa niż powierzchnia lokali mieszkalnych.

6. W przypadku gdy użytkownik wieczysty korzystał w ciągu 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o przekształcenie z umorzeń zaległości podatkowych bądź opłaty z tyt. użytkowania wieczystego, przysługująca bonifikata pomniejszona zostaje o sumę udzielonych umorzeń.

§ 5. Brak treści

1. Jeżeli Nabywca prawa własności nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele, niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty przed upływem 5 lat licząc od dnia w którym decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stała się ostateczna, jest on zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji na żądanie Burmistrza Miasta Lublińca.

2. Burmistrz Miasta odstępuje od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub jej spadkobierca, przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia:

a) zbyła nieruchomość na rzecz Gminy Lubliniec z przeznaczeniem na realizację celu publicznego lub zadań własnych gminy,

b) dokonała zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny,

c) zbyła udział w nieruchomości na rzecz współwłaściciela tej nieruchomości,

d) zbyła lokal mieszkalny wraz z udziałem w prawie własności gruntu bądź nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym lub przeznaczoną na cele mieszkaniowe i ze środków pochodzących ze sprzedaży zakupiła inny lokal mieszkalny bądź nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym bądź nieruchomością przeznaczoną na cele mieszkaniowe.

3. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa skorzystała z bonifikaty określonej w niniejszej uchwale i w ciągu 5 lat od przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zbędzie nieruchomość lub udział w prawie własności nieruchomości, Burmistrz Miasta odstąpi od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty, jeżeli zbycie nastąpiło w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub przeniesieniem własności lokali mieszkalnych na rzecz członków spółdzielni.

§ 6. Do spraw wszczętych a nie zakończonych ostateczną decyzją o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przed dniem wejścia w życie uchwały mają zastosowanie przepisy niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Piotr Półtorak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »