| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/106/11 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łazach

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ) - Rada Miejska w Łazach uchwala Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łazach zwany dalej „Zakładem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§ 2. Zakład działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych na podstawie tej ustawy,

2. innych aktów normatywnych dotyczących podmiotów leczniczych,

3. niniejszego statutu,

4. przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

§ 3. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Łazy.

§ 4. Siedziba Zakładu mieści się w Łazach przy ulicy Jesionowej 1.

§ 5. Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 6. Zakład podlega wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą przez Wojewodę Śląskiego oraz do Krajowego Rejestru Sądowego.

Rozdział 2.
Cele i zadania zakładu

§ 7. Celem Zakładu jest działalność lecznicza w formie świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, badań diagnostycznych oraz profilaktyka i promocja zdrowia.

§ 8. Do zadań Zakładu należą świadczenia z zakresu:

1. podstawowej opieki zdrowotnej,

2. specjalistycznej opieki zdrowotnej,

3. pielęgniarskiej opieki długoterminowej,

4. higieny szkolnej,

5. orzekanie o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,

6. opieka lekarska i pielęgniarska nad przewlekle i obłożnie chorymi,

7. medycyny pracy,

8. prowadzenie czynnego poradnictwa, szerzenie oświaty zdrowotnej oraz działalności profilaktycznej.

Rozdział 3.
Organy zakładu i struktura organizacyjna

§ 9. Organami Zakładu są:

1. Kierownik,

2. Rada Społeczna

§ 10. 1. Kierownika powołuje i odwołuje Burmistrz Łaz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Kierownik stoi na czele Zakładu, kieruje jego działalnością, reprezentuje go na zewnątrz.

3. Kierownik kieruje Zakładem przy pomocy głównego księgowego.

4. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

5. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

6. Kierownik spełnia wymogi kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami.

§ 11. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych oraz szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu określa Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach ustalony przez Kierownika.

§ 12. 1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Gminy Łazy oraz organem doradczym Kierownika Zakładu.

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje Rada Miejska w Łazach.

4. Po upływie kadencji Rady Społecznej, dotychczasowa Rada wykonuje swoje uprawnienia statutowe do czasu powołania nowej Rady.

5. Przed upływem kadencji Rady Społecznej, Rada Miejska w Łazach odwołuje jej członka w przypadku:

1) rezygnacji z funkcji,

2) wniosku podmiotu, na podstawie którego został powołany,

3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,

4) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

6. W przypadku odwołania członka rady społecznej albo jego śmierci przed upływem kadencji Rada Miejska w Łazach powołuje nowego członka na okres do końca tej kadencji. Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy do końca kadencji Rady Społecznej pozostało mniej niż 3 miesiące, licząc od dnia odwołania albo śmierci poprzedniego jej członka.

§ 13. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) jako przewodniczacy - Burmistrz Łaz,

2) przedstawiciel Wojewody Śląskiego

3) 4 członków Rady Miejskiej w Łazach.

§ 14. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Radzie Miejskiej w Łazach wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,

e) regulaminu organizacyjnego,

f) uchwalenia Regulaminu swojej działalności.

2) przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

§ 15. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady Miejskiej w Łazach w terminie 14 dni.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa zakładu

§ 16. Gospodarka finansowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach opiera się na zasadach określonych w szczególności w:

- ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) ,

- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.),

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),

- ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.),

§ 17. Kierownik sporządza roczne sprawozdanie finansowe wraz z rachunkiem wyników, które podlega weryfikacji i zatwierdzeniu stosownie do odrębnych przepisów.

§ 18. 1. Zakład może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej,

2) z odpłatnej działalności w zakresie medycyny pracy,

3) od zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

4) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego,

5) wynajmu wolnych powierzchni będących w jego dyspozycji,

6) najmu, dzierżawy wyposażenia, narzędzi i urządzeń,

7) dzierżawy gruntu.

2. Zakład może otrzymywać dotacje na:

1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

2) pokrycie kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3) inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej,

4) dodatkowe zadania nałożone przez podmiot tworzący,

5) cele budżetowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

Rozdział 1.
Postanowienia końcowe

§ 19. 1. Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach uchwala Rada Miejska w Łazach.

2. Zmiany w Statucie przeprowadza się według tych samych procedur co jego nadanie.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łazach


Maciej Kubiczek

Załącznik do Uchwały Nr XII/106/11
Rady Miejskiej w Łazach
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załacznik nr 1

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »