| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/338/11 Rady Miasta Katowice

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „e”, „i”, pkt 10, art. 51, art. 54, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 z późn. zm.) w związku z art. 48, art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice

uchwala:

§ 1. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 1.583.429.563 zł

w tym:

1) dochody bieżące - 1.320.710.010 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 7.308.669 zł.

2) dochody majątkowe - 262.719.553 zł

z czego:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 216.762.093 zł

zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a.

2. Ustalić kwotę planowanych dochodów zadań własnych w wysokości 1.515.947.250 zł

z czego:

1) dochody gminy - 1.061.476.552 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 1.357.383 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 29.078.481 zł.

2) dochody powiatu - 454.470.698 zł

w tym:

a) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 765.184 zł,

b) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 194.992.281 zł.

3. Ustala się kwotę dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 67.482.313 zł.

z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 45.218.394 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 22.228.919 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 2. 1. Ustalić łączną planowaną kwotę wydatków budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 2.074.534.503 zł

w tym:

1) wydatki bieżące - 1.230.055.922 zł

w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych - 975.460.567 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 461.162.639 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 514.297.928 zł.

b) dotacje na zadania bieżące - 118.553.933 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 92.989.452 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 8.681.459 zł

z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.700.058 zł,

- dotacje na zadania bieżące - 72.680 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.696 zł.

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Katowice, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 11.133.991 zł,

f) obsługę długu miasta Katowice - 23.236.520 zł.

2) wydatki majątkowe - 844.478.581 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 821.664.581 zł

z tego na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Miasta - 428.795.443 zł.

b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 22.814.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustalić kwotę planowanych wydatków na zadania własne w wysokości 2.007.052.190 zł

z czego:

1) na zadania gminy - 1.258.288.670 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego - 1.805.206 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi - 41.119.629 zł.

2) na zadania powiatu - 748.763.520 zł

w tym wydatki na finansowanie zadań:

a) wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego 2.818.840 zł,

b) realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi 396.357.273 zł.

3. Ustalić wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu w wysokości 67.482.313 zł

z czego na:

1) zadania zlecone gminie - 45.218.394 zł,

2) zadania zlecone powiatowi - 22.228.919 zł,

3) zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową - 35.000 zł.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu miasta Katowice ustalić na dzień 31 grudnia 2012 roku na kwotę 491.104.940 zł

2. Źródłami pokrycia deficytu będą przychody z tytułu:

1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 199.370.500 zł,

2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 49.650.000 zł,

3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.550.000 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 239.534.440 zł.

§ 4. 1. Ustalić łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 504.074.329 zł

z tytułu:

1) kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 199.370.500 zł,

2) kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy - 49.650.000 zł,

3) pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.550.000 zł,

4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 252.503.829 zł.

2. Ustalić łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Katowice na 2012 rok w wysokości 12.969.389 zł

z tytułu spłat rat kapitałowych:

1) kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym - 11.545.703 zł,

2) pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1.423.686 zł.

3. Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 12.969.389 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustalić limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 10.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 251.570.500 zł.

§ 6. 1. Utworzyć ogólną rezerwę budżetową w wysokości 9.500.000 zł.

2. Utworzyć rezerwy celowe w łącznej wysokości 47.646.125 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

1) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników - 8.500.000 zł,

2) odprawy emerytalne i rentowe - 5.062.525 zł,

3) odprawy dla nauczycieli zwalnianych na podstawie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela - 3.000.000 zł,

4) nagrody dla pedagogów - 425.000 zł,

5) stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 345.000 zł,

6) nieprzewidziane remonty i usuwanie awarii w placówkach oświatowych - 1.500.000 zł,

7) restrukturyzację szpitali miejskich - 22.000.000 zł.

8) program poprawy bezpieczeństwa publicznego - 2.500.000 zł,

9) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 400.000 zł,

10) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.913.600 zł,

§ 7. 1. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego obejmujący:

1) dochody - 2.122.567 zł,

2) wydatki - 4.624.046 zł.

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi w łącznej kwocie 437.476.902 zł

w tym:

1) w ramach wydatków bieżących - 8.681.459 zł,

2) w ramach wydatków majątkowych - 428.795.443 zł

zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5a i nr 5b.

§ 8. Wydatki majątkowe miasta Katowice na 2012 rok wynoszą łącznie 844.478.581 zł

w tym na:

1) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych (współfinansowanych z funduszy strukturalnych i innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie podlegających zwrotowi) - 428.795.443 zł,

2) zadania inwestycyjne realizowane w ramach Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych - 338.588.688 zł,

3) pozostałe wydatki majątkowe - 77.094.450 zł

zgodnie z załącznikami nr 5b, nr 6a i nr 6b.

§ 9. Łączna kwota dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice na 2012 rok wynosi 124.556.501 zł

w tym:

1) dotacje na zadania bieżące - 118.626.613 zł

z czego:

a) dotacje przedmiotowe - 740.280 zł,

b) dotacje podmiotowe - 104.415.030 zł,

c) dotacje celowe - 13.471.303 zł.

2) dotacje na zadania inwestycyjne - 5.929.888 zł

z czego:

a) dotacje celowe - 5.929.888 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych obejmujące:

1) przychody - 13.059.300 zł,

2) wydatki - 12.987.300 zł.

2. Plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty obejmujący:

1) dochody - 1.171.749 zł,

2) wydatki - 1.171.749 zł

zgodnie z załącznikami nr 8 i nr 9.

§ 11. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 6.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 6.500.000 zł.

2. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 4.600.000 zł.

§ 12. Upoważnić Prezydenta Miasta Katowice do:

1) dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z zastrzeżeniem punktu 2, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

2) dokonywania zmian pomiędzy poszczególnymi zadaniami w zakresie uchwalonych wydatków oraz do wprowadzania nowych zadań bądź rezygnacji z realizacji zadań uchwalonych (z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice) dotyczących:

a) zadania inwestycyjnego do kwoty 2.000.000 zł,

b) zakupu inwestycyjnego do kwoty 500.000 zł,

c) zadania remontowego do kwoty 1.000.000 zł.

3) przekazania uprawnień jednostkom budżetowym Miasta do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między grupami wydatków oraz za wyjątkiem zmian paragrafu dotyczącego remontów i paragrafów dotyczących wynagrodzeń i uposażeń ze stosunku pracy oraz do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych dochodami własnymi.

4) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych:

a) na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

b) w skarbowych papierach wartościowych.

5) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 10.000.000 zł,

6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 251.570.500 zł,

7) udzielania poręczeń do łącznej kwoty 500.000 zł.

§ 13. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do:

1) ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2) składania Radzie Miasta informacji o skorzystaniu z upoważnień zawartych w § 12 uchwały przy półrocznym i rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 15. Zobowiązać Prezydenta Miasta Katowice do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2012 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

zał 1 - prognoza dochodów


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.xls

zał. 1a - dochody zadań zleconych


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

zał. 2 - wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

zał. 3 - przychody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

zał. 4 - porozumienia


Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5a.xls

zał. 5a - unijne bieżące


Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5b.xls

zał. 5b - unijne majątkowe


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6a.xls

zał. 6a - WPI


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6b.xls

zał. 6b - majatki pozostałe


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

zał. 7 - dotacje


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

zał. 8 - zakłady budzetowe


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/338/11
Rady Miasta Katowice
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.xls

zał. 9 - dochody własne

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »