| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie dokształcania w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach dla którego organem prowadzącym jest Miasto Gliwice uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubliniecki

zwanym dalej Miastem Gliwice,

a Powiatem Lublinieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu
w imieniu którego działają:
Starosta Lubliniecki - Joachim Smyła
Wicestarosta - Tadeusz Konina

zwanym dalej Powiatem Lublinieckim.

Działając na podstawie uchwały nr 282/XXX/III/2001 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie porozumienia z Miastem Gliwice dotyczącego kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zmienionej uchwałą nr 124/XII/2003 Rady Powiatu Lublinieckiego z dnia 3 grudnia 2003 r. i uchwałą nr 30/III/2011 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 3 lutego 2011 r. oraz uchwały nr IV/41/2003 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zawarcia porozumień dotyczących przejęcia części zadań z zakresu edukacji publicznej, w związku z realizacją zadań określonych w art. 5a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Powiat Lubliniecki powierza Miastu Gliwice prowadzenie zadania publicznego - dokształcanie uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubliniecki w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z rozporządeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Zespole Kształcenia Zawodowego Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach przy ul. Konarskiego 16.

§ 2. 1. Powiat Lubliniecki przekaże Miastu Gliwice dotację celową w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) w wysokości 350,00 zł za jednego ucznia.

2. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe przekażą Zespołowi Kształcenia Zawodowego Ośrodkowi Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach, imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia w terminie 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

3. Powiat Lubliniecki przekaże dotację celową, o której mowa w ust. 1 z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczestniczących w kursie na rachunek bankowy Urzędu Miasta Gliwice:

ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów, którzy podjęli kształcenie na kursie . Wykaz ten przekazany przez Zespół Kształcenia Zawodowego Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Gliwicach stanowić będzie rozliczenie dotacji.

4. Płatnikiem jest:

Starostwo Powiatowe w Lublińcu

ul. Paderewskiego 7

42 - 700 Lubliniec

NIP: 575-16-47-348

5. Powiatowi Lublinieckiemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości realizacji i rozliczenia zadania o którym mowa w § 1 pkt. 1.

6. Za przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Gliwice, Miasto Gliwice nie obciąży Powiatu Lublinieckiego kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w § 2 ust. 1.

7. Za przerwanie kursu przez ucznia w wypadku jego dobrowolnej rezygnacji Miasto Gliwice obciąży Powiat Lubliniecki kosztem kształcenia jednego ucznia na kursie czterotygodniowym o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 3. Dotacja celowa ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Powiatu Lublinieckiego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Strony przewidują możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na następne lata, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 5. Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

§ 7. W zakresie nieuregulowanym w porozumieniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 8. Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 9. Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10. Traci moc Porozumienie z dnia 21 lutego 2011 roku.

Miasto Gliwice Powiat Lubliniecki

Zastępca Prezydenta Miasta


Krystian Tomala

Starosta


Joachim Smyła


Wicestarosta


Tadeusz Konina

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »