| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 105/XVII/12 Rady Gminy Janów

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218,art. 220, art. 221, art. 222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3   ustawy o   finansach publicznych z   dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )  

Rada Gminy Janów  
uchwala:  

§   1.  

Ustala się dochody budżetu gminy w   wysokości 19 054   709,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1, w   tym:  

 

- dochody bieżące  

14   744   675,00 zł  

- dochody majątkowe  

4   310   034,00 zł  

§   2.  

Ustala się wydatki budżetu gminy w   wysokości 20   336   265,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2, w   tym:  

 

- wydatki bieżące  

14   372   092,00 zł  

- wydatki majątkowe  

5   964   173,00 zł  

§   3.  

Ustala się różnicę między dochodami i   wydatkami w   kwocie 1   281   556,00 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanymi kredytami długoterminowymi.  

§   4.  

Ustala się przychody budżetu w   wysokości 4   080   009,00 zł oraz rozchody budżetu w   wysokości 2   798   453,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 10.  

§   5.  

1.   Ustala się plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 roku zgodnie z   Załącznikiem Nr 6.  

2.   Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z   organami administracji rządowej w   2012 roku zgodnie z   załącznikami Nr 7.  

§   6.  

1.   Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i   nie działających w   celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w   zakresie kultury fizycznej i   sportu w   wysokości 30   000,00 zł.  

2.   Ustala się dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i   nie działających w   celu osiągnięcia zysku dotacje celowe na realizację zadań gminy w   dziedzinie wspomagania rozwoju wspólnot i   społeczności lokalnych w   wysokości 40   000,00 zł.  

§   7.  

1.   Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w   wysokości 545   000,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 8.  

2.   Ustala się dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości 400   000,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 9.  

§   8.  

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w   2012roku w   kwocie 5   964   173,00zł zgodnie z   załącznikiem Nr 4.  

§   9.  

Ustala się wydatki na programy i   projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z   złącznikiem Nr 5.  

§   10.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

1.   ogólną w   wysokości 98   000,00 zł,  

2.   celową w   wysokości 94   000,00 zł z   przeznaczeniem na:  

a)   realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego w   kwocie 34   000,00 zł,  

b)   realizację inicjatyw lokalnych w   kwocie 60   000,00 zł.  

§   11.  

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z   załącznikiem Nr 3.  

§   12.  

Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   łącznej wysokości 6   044   278,00 zł w   tym na:  

1.   Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2   000   000,00zł.  

2.   Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów do wysokości 2   745   825,00 zł w   tym spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1   298   453,00.  

3.   Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1   298   453,00 zł.  

§   13.  

1.   Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w   planie wydatków z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2.   Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytów krótkoterminowych do wysokości 2   000   000,00 zł na pokrycie występującego w   ciągu roku deficytu budżetu gminy , kredyty podlegają spłacie w   tym samym roku budżetowym.  

3.   Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej do wysokości 1   298   453,00 zł.  

§   14.  

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków na rachunkach lokat w   wybranych przez siebie bankach.  

§   15.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

§   16.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

2.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów  


Ludwik   Heinsch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW  
WG ŹRÓDEŁ I   DZIAŁÓW KLASYFIKACJI NA 2012 ROK  
 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA  2012 ROK  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W   RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012 ROK  
 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W   2012 ROKU  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I   PROJEKTY  
REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2012 ROK  
 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ Z   ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I   INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W   2012 ROKU  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z   ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W   2012 ROKU  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

D O   T A   CJ E   P O   D M I   O T O   W E  
NA 2012 ROK  
 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W   2012 ROKU  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 105/XVII/12
Rady Gminy Janów
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU GMINY  
NA 2012 ROK  
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »