| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/234/11 Rady Miasta Knurów

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Knurów na 2012 rok

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e i i, pkt 10, art. 51 ust. 1 i 2, art. 57, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2, art. 89, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, art. 222, 235, 236, 237, 239 i art. 257, 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta, w wysokości: 98.331.114 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości: 92.503.928 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości: 5.827.186 zł:

1) dotacje w kwocie: 1.376.886 zł,

2) środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi w kwocie: 20.300 zł,

3) dochody ze sprzedaży majątku w kwocie: 4.425.000 zł,

4) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie: 5.000 zł.

§ 2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości: 109.834.335 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości: 89.497.022 zł,

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 43.017.987 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie: 29.428.062 zł,

2) dotacje na zadania bieżące w kwocie: 6.887.158 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie: 8.821.090 zł,

4) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań miasta w kwocie: 1.310.335 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie: 555.896 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie: 754.439 zł.

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasta, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym w kwocie: 12.252 zł,

6) wydatki na obsługę długu miasta w kwocie: 20.138 zł.

2. wydatki majątkowe w wysokości: 20.337.313 zł,

w tym:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie: 17.837.313 zł,

2) środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 20.300 zł,

3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie: 2.500.000 zł.

§ 3. Planowany deficyt budżetu miasta, jako różnica między dochodami i wydatkami, wraz ze źródłami pokrycia deficytu w wysokości: 11.503.221 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały

1. nadwyżka z lat ubiegłych, w wysokości: 9.930.683 zł,

2. łączną kwotę przychodów budżetu, w wysokości: 11.804.016 zł,

3. łączną kwotę rozchodów budżetu, w wysokości: 300.795 zł.

§ 4. Wydatki na realizację następujących zadań:

1. zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

w wysokości: 6.198.461 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

2. realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 1.200 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

3. realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w wysokości: 567.350 zł, zgodnie z tabelą nr 2 i tabelą nr 4 do uchwały,

4. dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z tabelą nr 1,tabelą nr 2 i tabelą nr 5 do uchwały,

1) dochody, w wysokości: 1.221.569 zł,

2) wydatki, w wysokości: 1.276.165 zł.

§ 5. Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomanii, w wysokości: 700.000 zł.

§ 6. Plan dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 i 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie: 2.024.030 zł i wydatki na realizację zadań określonych w art. 403 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości: 2.024.030 zł.

§ 7. Dotacje udzielone z budżetu miasta, w wysokości: 7.801.340,00 zł, zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w wysokości: 5.827.182 zł,

1) dotacje przedmiotowe w kwocie: 1.811.000 zł,

2) dotacje podmiotowe w kwocie: 2.951.000 zł,

3) dotacje celowe w kwocie: 1.065.182 zł.

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w wysokości: 1.974.158 zł,

zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 7 do uchwały,

1) dotacje podmiotowe w kwocie: 795.658 zł,

2) dotacje celowe w kwocie: 1.178.500 zł.

§ 8. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości: 3.293.985 zł, zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały

w tym:

1. rezerwę ogólną, w wysokości: 200.000 zł,

2. rezerwy celowe, w wysokości: 3.094.285 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe: 232.300 zł.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2

1) stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012 r. - 388.300 zł,

a) przychody - 14.036.700 zł,

b) wydatki stanowiące koszty - 14.032.500 zł,

2) stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 r. - 392.500 zł.

2. Ustala się dotację z budżetu gminy dla zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 2.411.000 zł, w tym:

1) Ustala się dotację przedmiotową z budżetu gminy dla zakładu budżetowego Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie w wysokości: 1.811.000 zł z przeznaczeniem na remonty oraz naprawy i konserwacje budynków mieszkalnych, skalkulowaną wg stawki: 1,9604x76.981,35x12m-cy,

2) Ustala się dotację celową z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego - Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie, w wysokości: 600.000 zł, w tym:

a) wymiana i wykonanie instalacji elektrycznej, teletechnicznej, informatycznej w budynku przy ul. Szpitalnej 8b - 575.000 zł,

b) zakupy inwestycyjne - 25.000 zł.

§ 10. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z zapisami zawartymi w tabeli nr 6 do uchwały.

§ 11. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości: 5 000 000 zł, z przeznaczeniem na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 12. 1. Maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym do wysokości: 8 676 555 zł,

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1

§ 13. Upoważnić Prezydenta Miasta:

1. do zawierania umów w zakresie nie objętym wieloletnią prognozą finansową (zaciągania zobowiązań finansowych, w tym do zawierania umów na czas nieoznaczony i wieloletnich na okres lat czterech) w zakresie wydatków bieżących miasta, w tym w szczególności w zakresie utrzymania, remontów ulic i chodników, utrzymania zieleni miejskiej, jednorazowo do kwoty nie większej niż 5 000 000 zł,

2. dokonywania w planie budżetu:

1) wszelkich zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

2) wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3. przekazania uprawnień jednostkom budżetowym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby lub zmniejszałyby planowane wydatki na wynagrodzenia (paragrafy wydatków: 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne, 4120 - składki na Fundusz Pracy, 4170 - wynagrodzenia bezosobowe), remonty (paragrafy wydatków: 4270 - zakup usług remontowych) oraz na inwestycje (paragrafy wydatków: 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 - wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych),

4. spłaty zaciągniętych zobowiązań, zgodnie z terminami ich wymagalności.

§ 14. Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym, a jeżeli zwrot wydatków następuje w latach następnych to winny być one przyjmowane na konto dochodów i następnie odprowadzone na dochody budżetu miasta.

§ 15. Prezydent Miasta Knurów przedstawi Radzie Miasta Knurów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 roku w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 roku.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz wywieszeniu w siedzibie gminy.

Przewodniczący Rady


Jan Trzęsiok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1 - Dochody na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2 - Plan wydatków na 2012 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 2a - Plan wydatków na 2012 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela nr 3 - Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wskazanie źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2012 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela nr 4 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z dotacji

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela nr 6 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 1 - Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2012 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/234/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 2 - Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji 2012 rok

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »