| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 101/XV/2011 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niegowa

Na podstawie art. 5a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. 197 poz. 1172) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z   mieszkańcami Gminy Niegowa.  

§   2.   1.   Konsultacje przeprowadza się w   przypadkach określonych ustawami oraz w   innych sprawach ważnych dla Gminy.  

2.   Konsultacje, w   zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zakres:  

1)   ogólno gminny,  

2)   lokalny,  

3)   sołecki,  

4)   środowiskowy.  

§   3.   Uprawnionymi do wzięcia udziału w   konsultacjach są mieszkańcy Gminy Niegowa.  

§   4.   1.   Konsultacje są przeprowadzane w   celu poznania opinii mieszkańców o   sprawie poddanej konsultacjom.  

2.   Konsultacje mogą być prowadzone w   szczególności w   formie:  

1)   spotkań konsultacyjnych z   mieszkańcami terenu objętego konsultacjami na zebraniu wiejskim,  

2)   ankiet konsultacyjnych,  

3)   konsultacji internetowych.  

3.   Każdy uprawniony do wzięcia udziału w   konsultacji może tylko raz wyrazić swoją opinię, o   której mowa w   ust. 1.  

4.   O przeprowadzeniu konsultacji, ich sposobie oraz formie decyduje Wójt Gminy w   drodze zarządzenia, z   własnej inicjatywy, na wniosek mieszkańców Gminy lub na wniosek Radnych Gminy.  

5.   Wójt zarządza przeprowadzenie konsultacji najpóźniej w   terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę uchwały  

6.   Zarządzenie w   sprawie konsultacji określa:  

1)   cel i   przedmiot konsultacji (sprawa poddania konsultacjom),  

2)   termin przeprowadzenia konsultacji,  

3)   obszar, na którym przeprowadzone będą konsultacje,  

4)   sposób przeprowadzenia konsultacji,  

5)   termin i   miejsce udzielania wyjaśnień i   przyjmowania opinii mieszkańców,  

6)   treść pytania konsultacyjnego albo warianty rozwiązania sprawy podlegającej konsultacji,  

§   5.   Konsultacje winny być przeprowadzane w   terminie 30 dni, a   jego bieg rozpoczyna się po upływie 7   dni od dnia zarządzenia konsultacji.  

§   6.   1.   Z   przeprowadzanych konsultacji sporządza się protokół, który powinien zawierać w   szczególności:  

1)   zakres konsultacji,  

2)   sposób przeprowadzenia konsultacji,  

3)   wyniki konsultacji.  

2.   Protokół sporządza się w   trzech egzemplarzach, podpisuje go osoba sporządzająca.  

3.   Protokół z   wynikiem konsultacji przekazuje się Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz wynik konsultacji ogłasza się w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   7.   1.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i   podmiotów biorących udział w   konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w   sposób zgodny z   niniejszą uchwałą.  

2.   Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Rodzewicz

firma MECHATRONIK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »