| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 101/XV/2011 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Niegowa

Na podstawie art. 5a ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ust. 1   i   art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 roku o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. 197 poz. 1172) Rada Gminy Niegowa uchwala, co następuje:  

§   1.   Przyjmuje się zasady i   tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z   mieszkańcami Gminy Niegowa.  

§   2.   1.   Konsultacje przeprowadza się w   przypadkach określonych ustawami oraz w   innych sprawach ważnych dla Gminy.  

2.   Konsultacje, w   zależności od ich przedmiotu, mogą mieć zakres:  

1)   ogólno gminny,  

2)   lokalny,  

3)   sołecki,  

4)   środowiskowy.  

§   3.   Uprawnionymi do wzięcia udziału w   konsultacjach są mieszkańcy Gminy Niegowa.  

§   4.   1.   Konsultacje są przeprowadzane w   celu poznania opinii mieszkańców o   sprawie poddanej konsultacjom.  

2.   Konsultacje mogą być prowadzone w   szczególności w   formie:  

1)   spotkań konsultacyjnych z   mieszkańcami terenu objętego konsultacjami na zebraniu wiejskim,  

2)   ankiet konsultacyjnych,  

3)   konsultacji internetowych.  

3.   Każdy uprawniony do wzięcia udziału w   konsultacji może tylko raz wyrazić swoją opinię, o   której mowa w   ust. 1.  

4.   O przeprowadzeniu konsultacji, ich sposobie oraz formie decyduje Wójt Gminy w   drodze zarządzenia, z   własnej inicjatywy, na wniosek mieszkańców Gminy lub na wniosek Radnych Gminy.  

5.   Wójt zarządza przeprowadzenie konsultacji najpóźniej w   terminie jednego miesiąca od podjęcia przez Radę uchwały  

6.   Zarządzenie w   sprawie konsultacji określa:  

1)   cel i   przedmiot konsultacji (sprawa poddania konsultacjom),  

2)   termin przeprowadzenia konsultacji,  

3)   obszar, na którym przeprowadzone będą konsultacje,  

4)   sposób przeprowadzenia konsultacji,  

5)   termin i   miejsce udzielania wyjaśnień i   przyjmowania opinii mieszkańców,  

6)   treść pytania konsultacyjnego albo warianty rozwiązania sprawy podlegającej konsultacji,  

§   5.   Konsultacje winny być przeprowadzane w   terminie 30 dni, a   jego bieg rozpoczyna się po upływie 7   dni od dnia zarządzenia konsultacji.  

§   6.   1.   Z   przeprowadzanych konsultacji sporządza się protokół, który powinien zawierać w   szczególności:  

1)   zakres konsultacji,  

2)   sposób przeprowadzenia konsultacji,  

3)   wyniki konsultacji.  

2.   Protokół sporządza się w   trzech egzemplarzach, podpisuje go osoba sporządzająca.  

3.   Protokół z   wynikiem konsultacji przekazuje się Wójtowi Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy oraz wynik konsultacji ogłasza się w   sposób zwyczajowo przyjęty.  

§   7.   1.   Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób i   podmiotów biorących udział w   konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w   sposób zgodny z   niniejszą uchwałą.  

2.   Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa  


Zofia   Kasznia

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »