| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały XXVIII/219/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r

Na podstawie z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zmianami) Rada Gminy Olsztyn po przeprowadzeniu uzgodnień z ze związkami zawodowymi uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVIII/219/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Regulamin określa:

1. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

2. wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, specjalnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4. wysokość i szczegółowe zasady wypłacania nagród,

5. wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy."

2) w § 4 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) aktywność w zakresie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych."

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 50 % wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego."

4) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wysokość dodatku za pełnienie obowiązków wychowawcy klasy wynosi:

a) w klasach do 10 uczniów – 50 zł miesięcznie,

b) w klasach od 11 do 20 uczniów – 60 zł miesięcznie,

c) w klasach powyżej 20 uczniów – 70 zł miesięcznie."

5) po § 6 dodaje się nowy § 6a w brzmieniu:

"§ 6a

1. Nauczycielowi realizującemu, za jego zgodą, dodatkowe zadania związane z projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych może zostać przyznany dodatek specjalny (dodatek). Dodatek dla Dyrektora przyznaje Wójt, a dla nauczyciela Dyrektor.

2. Dodatek przyznawany jest na okres od jednego miesiąca do jednego roku.

3. Wysokość dodatku specjalnego jest przyznawana według stawki za godzinę zajęć albo według stawki miesięcznej, w zależności od specyfiki dodatkowych obowiązków i warunków projektu.

4. Jeżeli dodatek ustalany jest według stawki za godzinę zajęć, wysokość stawki dodatku nie może być mniejsza od stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i nie większa niż jej trzykrotność.

5. Jeżeli dodatek jest przyznawany według stawki miesięcznej jego wysokość nie może przekroczyć 120 % wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi."

6) w § 8 ust. 3 utrzymuje brzmienie:

"3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zależy od wielkości rodziny i wynosi miesięcznie:

a) dla jednej osoby - 1 zł,

b) dla dwóch osób - 2 zł,

c) dla trzech osób - 3 zł,

d) dla czterech i więcej osób - 4 zł."

7) w § 8 po ust. 8 dodaje nowy ust. 9 w brzmieniu:

"9. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w dwóch lub więcej szkołach przysługuje mu wyłącznie jeden dodatek."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Sobaś

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »