| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/95/11 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały XXVIII/219/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r

Na podstawie z art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zmianami) Rada Gminy Olsztyn po przeprowadzeniu uzgodnień z ze związkami zawodowymi uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXVIII/219/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Regulamin określa:

1. szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

2. wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, specjalnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

3. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,

4. wysokość i szczegółowe zasady wypłacania nagród,

5. wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy."

2) w § 4 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) aktywność w zakresie realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych."

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości nie niższej niż 5% i nie wyższej niż 50 % wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego."

4) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wysokość dodatku za pełnienie obowiązków wychowawcy klasy wynosi:

a) w klasach do 10 uczniów – 50 zł miesięcznie,

b) w klasach od 11 do 20 uczniów – 60 zł miesięcznie,

c) w klasach powyżej 20 uczniów – 70 zł miesięcznie."

5) po § 6 dodaje się nowy § 6a w brzmieniu:

"§ 6a

1. Nauczycielowi realizującemu, za jego zgodą, dodatkowe zadania związane z projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych może zostać przyznany dodatek specjalny (dodatek). Dodatek dla Dyrektora przyznaje Wójt, a dla nauczyciela Dyrektor.

2. Dodatek przyznawany jest na okres od jednego miesiąca do jednego roku.

3. Wysokość dodatku specjalnego jest przyznawana według stawki za godzinę zajęć albo według stawki miesięcznej, w zależności od specyfiki dodatkowych obowiązków i warunków projektu.

4. Jeżeli dodatek ustalany jest według stawki za godzinę zajęć, wysokość stawki dodatku nie może być mniejsza od stawki wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową i nie większa niż jej trzykrotność.

5. Jeżeli dodatek jest przyznawany według stawki miesięcznej jego wysokość nie może przekroczyć 120 % wynagrodzenia zasadniczego przysługującego nauczycielowi."

6) w § 8 ust. 3 utrzymuje brzmienie:

"3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego zależy od wielkości rodziny i wynosi miesięcznie:

a) dla jednej osoby - 1 zł,

b) dla dwóch osób - 2 zł,

c) dla trzech osób - 3 zł,

d) dla czterech i więcej osób - 4 zł."

7) w § 8 po ust. 8 dodaje nowy ust. 9 w brzmieniu:

"9. Jeżeli nauczyciel jest zatrudniony w dwóch lub więcej szkołach przysługuje mu wyłącznie jeden dodatek."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniel Kotyras

Dyrektor ds. Marketingu i PR w NetArt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »