| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/178/11 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4   ust. 7   pkt. 2   oraz ust. 11a ustawy z   dnia 29 lipca 2005r. o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości (Dz.U. nr 175, poz. 1459 ze   zm.),   Rada Miejska w   Sławkowie  

uchwala  

§   1.   Na warunkach określonych w   niniejszej, uchwale udziela się bonifikat od opłat z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Sławków, zabudowanych na cele mieszkaniowe.  

§   2.   Uchwała dotyczy:  

-   osób fizycznych będących użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,  

-   osób fizycznych i   spółdzielni mieszkaniowych, będących właścicielami lokali mieszkalnych, których udział w   nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu.  

§   3.   1.   Wysokość stawek procentowych bonifikat udzielanych użytkownikom wieczystym nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, wynosi:  

1)   30% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 20 lat i   krócej,  

2)   40% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 20 lat i   krócej niż 30 lat,  

3)   50% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało dłużej niż 30 lat i   krócej niż 40 lat,  

4)   60% - jeżeli użytkowanie wieczyste trwało 40 lat i   dłużej.  

2.   Do okresów, o   których mowa w   pkt. 1   wlicza się okres korzystania z   prawa użytkowania wieczystego poprzedników prawnych wnioskodawców.  

3.   Okres trwania użytkowania wieczystego liczy się do dnia wydania decyzji o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości.  

§   4.   Bonifikat określonych w   uchwale udziela się na wniosek użytkowników wieczystych, którzy spełnią łącznie następujące warunki:  

-   w dniu wydania decyzji nie posiadają żadnych zaległości w   opłatach z   tytułu użytkowania wieczystego oraz podatku od nieruchomości wobec Gminy Sławków,  

-   w przypadku gdy nieruchomość, której dotyczy wniosek jest wykorzystywana wyłącznie na cele mieszkaniowe.  

§   5.   W przypadku zbycia lub wykorzystania nieruchomości na inne cele, niż cele które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty przed upływem 5   lat, licząc od dnia wydania decyzji o   przekształceniu, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji.  

§   6.   1.   Na wniosek użytkownika wieczystego opłatę z   tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności nieruchomości, rozkłada się na raty roczne, na czas nie dłuższy niż 5   lat.  

2.   Rozłożona na raty niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej, równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.  

3.   Termin płatności rat ustala się na dzień 31 marca każdego roku kalendarzowego.  

4.   Wierzytelność z   tytułu opłaty o   której mowa w   pkt. 1, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości objętej przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności. W   przypadku przekształcenia udziału w   prawie użytkowania wieczystego nieruchomości związanego z   odrębną własnością lokalu, hipoteka przymusowa obciąża nieruchomość lokalową osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie. Podstawa wpisu hipoteki jest ostateczna decyzja o   przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w   prawo własności.  

5.   Koszty związane z   wpisem do księgi wieczystej ponosi nabywca.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


dr inż.   Marian   Malicki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »