| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Raciborskiego; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 26 września 2011r.

w sprawie powierzenia przez Województwo Śląskie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania pn.: "Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej - powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu"

pomiędzy:

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym
przez Zarząd Województwa Śląskiego w osobach:

Aleksandra Gajewska-Przydryga - Wicemarszałek

Jerzy Gorzelik – Członek Zarządu Województwa

a

Powiatem Raciborskim, z siedzibą w Raciborzu przy Pl. Okrzei 4, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Adam Hajduk – Starosta Raciborski

Józef Stukator – Członek Zarządu

w sprawie

powierzenia przez Województwo Śląskie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania pn.: „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”

§ 1.

1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Powiatowi Raciborskiemu prowadzenia zadania pn.: „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”.

2. Województwo Śląskie powierza Powiatowi Raciborskiemu pełnienie funkcji inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania określonego w pkt 1 łącznie z ustanowieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zakres rzeczowy zadania określonego w pkt 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu, przebudowy i odbudowy budynku krytej pływalni w zakresie hali basenowej z niezbędnym zapleczem.

4. Na realizację zadania określonego w pkt 1 Województwo Śląskie przekaże Powiatowi Raciborskiemu dotację celową w wysokości 516 307,00 zł.

5. Termin zakończenia zadania ustala się na dzień 15.11. 2011 roku.

§ 2.

Województwo Śląskie w terminie 21 dni od podpisania niniejszego porozumienia przekaże na realizację zadania określonego w § 1 pkt 1 dotację celową w wysokości 516 307,00 zł na następujący rachunek Powiatu Raciborskiego 22 8475 0006 2001 0011 5821 0001.

§ 3.

Powiat Raciborski zobowiązuje się wykorzystać kwotę dotacji celowej, o której mowa

w § 2 na realizację zadania pn.: „Usuwanie skutków zniszczeń powstałych w wyniku klęski żywiołowej – powodzi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”.

§ 4.

1. Powiat Raciborski zobowiązuje się do końcowego rozliczenia dotacji celowej, o której mowa w § 2 do dnia 16.11.2011 r. na podstawie dokumentów zapłaty i protokołów odbioru potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

2. Powiat Raciborski zobowiązuje się do zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, o której mowa w § 2 do dnia 22.11.2011 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr 47 1560 1111 2107 0236 8492 0078.

§ 5.

Powiat Raciborski zobowiązuje się do:

1. Celowego i oszczędnego dokonywania wydatków publicznych z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.),

2. Stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz 759 z późn. zm.),

3. Udokumentowania poniesionych wydatków zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

§ 6.

Województwo Śląskie ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania dotacji celowej, o której mowa w § 2. W razie odmowy przez Powiat Raciborski udzielenia wyjaśnień kwota przekazanej dotacji podlega zwrotowi, § 7 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

W przypadku wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 2, niezgodnie z ich przeznaczeniem, przekazana dotacja podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o których mowa powyżej.

§ 8.

Ewentualne spory wynikające z realizacji porozumienia strony postanawiają w pierwszej kolejności załatwiać polubownie. W przypadku niemożności ugodowego załatwienia sporu strony poddadzą go rozpoznaniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Województwa Śląskiego.

§ 9.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem stosuje się odpowiednio ustawę o finansach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 12.

Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Województwo Śląskie Powiat Raciborski

WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga


CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA


Jerzy Gorzelik

STAROSTA


Adam Hajduk


CZŁONEK ZARZĄDU


Józef Stukator

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »