| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/165/11 Rady Gminy Bobrowniki

z dnia 29 grudnia 2011r.

uchwała budżetowa na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.(t.j.Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Bobrowniki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 33 375 450,00zł z tego:

a) bieżące w kwocie 24 444 537,00zł,

b) majątkowe w kwocie 8 930 913,00zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 36 886 774,00zł z tego:

a) bieżące w kwocie 23 316 525,00zł

b) majątkowe w kwocie 13 570 249,00zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 zgodnie z Tabelą Nr 2a.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 3 511 324,00zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) kredytu w kwocie 975 417,00zł,

b) pożyczek w kwocie 2 535 907,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 164 304,00zł, które będą pochodzić z następujących tytułów:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 130 397,00zł,

b) kredytu w kwocie 1 136 000,00zł,

c) pożyczek w kwocie 2 535 907,00zł, d) wolnych środków w kwocie 362 000,00zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 652 980,00zł na:

a) spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 617 980,00zł,

b) udzielenie pożyczki w kwocie 35 000,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 33 333,00zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00zł,

2) kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 671 907,00zł.

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 35 000,00zł.

§ 6. Ustala się rezerwy w wysokości 520 000,00zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 358 000,00zł,

2. rezerwy celowe w wysokości 162 000,00zł, w tym:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62 000,00zł,

- na wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 100 000,00zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 571 834,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się dochody w kwocie 184 000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki:

- w kwocie 138 976,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w kwocie 45 024,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 135 373,84zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w kwotach:

1) Przychody - 5 287 788,00zł.

2) 2) Koszty -5 271 191,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 4 uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- zmianach w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- na przesunięciach wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach tego samego działu.

4. Przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Bobrowniki


Katarzyna Cofała

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/165/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1 DOCHODY

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/165/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2 WYDATKI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/165/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela nr 2a LIMITY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/165/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 1 PRZYCHODY I ROZCHODY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/165/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załacznik nr 2 ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/165/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 3 UDZIELONE DOTACJE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/165/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 4 FUNDUSZ SOŁECKI

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/165/11
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 5 ZGK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »