| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/130/11 Rady Miasta Lędziny

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym na modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych ze środków budżetu miasta pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z   2001 r. z   późn. zm.) oraz art. 221 ust.1 i   4 ustawy z   dnia 27sierpnia 2009r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) w   związku z   art. 1   pkt 13 ustawy z   dnia 20 listopada 2009 roku o   zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 215, poz. 1664 z   2009 r. z   późn. zm. ) oraz przyjętego uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XVII / 129 / 11 w   dniu 29 grudnia 2011 r. dokumentu pod nazwą "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i   zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego w   ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i   2013 (etap VIII) ", po przeprowadzonych konsultacjach społecznych,  

Rada Miasta Uchwala:  

§   1.   Zasady i   tryb udzielania osobom fizycznym dotacji z   budżetu Miasta Lędziny na zadania z   zakresu ochrony środowiska.  

§   2.   Udziela się osobom fizycznym dotacji na modernizację systemów grzewczych w   budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w   zakresie modernizacji kotłowni.  

§   3.   1.   Osoby ubiegające się o   uzyskanie dotacji na zadania określone w   paragrafie 2   składają pisemne wnioski.  

2.   Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Lędziny a   Wnioskodawcą.  

3.   Rozliczenie dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych zapisami zawartej umowy dokona Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i   Szkód Górniczych .  

4.   Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych miasta.  

5.   Rozpatrzeniu podlegały będą wnioski złożone nie później niż do dnia 31.12.2011 r.  

§   4.   1.   Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne, założenia oraz zasady finansowania zadań podlegających dotacji określa dokument pod nazwą "Generalne założenia, kryteria kwalifikacyjne i   zasady finansowania zadań modernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w   zakresie wynikającym z   przeglądu energetycznego w   ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji w   Gminie Lędziny na lata 2012 (etap VII) i   2013 (etap VIII)" przyjęty uchwałą Rady Miasta Lędziny nr XVII / 129 / 11 w   dniu 29 grudnia 2011 r.  

2.   Burmistrz Miasta Lędziny ustali regulamin zawierajacy szczegółowy tryb przyznawania i   rozliczania dotacji w   drodze zarządzenia.  

§   5.   Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z   opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska w   rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i   ustawy o   ochronie przyrody. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.  

§   6.   Traci moc uchwała nr IV/18/11 Rady Miasta Lędziny z   dnia 27 stycznia 2011 r. w   sprawie zasad i   trybu udzielania dotacji osobom fizycznym na modernizację systemów grzewczych w   budynkach mieszkalnych jednorodzinnych ze środków budżetu miasta pochodzących z   wpływów z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie wymogów korzystania ze środowiska.  


§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lędziny.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od opublikowania w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Teresa   Ciepły

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »