| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/132/2011 Rady Gminy Lipie

z dnia 5 grudnia 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 9   i art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 81 ust. 1   ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lipie uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Uchwała określa:  

1)   warunki ubiegania się o   dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i   robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;  

2)   rodzaj danych i   informacji, które należy zawrzeć we wniosku o   dotację;  

3)   tryb postępowania z   wnioskiem o   udzielenie dotacji;  

4)   postanowienia, jakie winna zawierać umowa o   udzielenie dotacji;  

5)   zasady rozliczania, kontroli i   zwrotu dotacji;  

6)   sposób ewidencjonowania i   upowszechniania informacji o   udzielonych dotacjach.  

2.   Znaczenie użytych w   uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z   nimi związanych określają przepisy ustawy z   dnia 23 lipca 2003 r. o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.  

§   2.   1.   Z budżetu Gminy Lipie mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:  

1)   znajduje się na stałe na obszarze Gminy Lipie  

2)   jest dostępny publicznie;  

3)   posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Lipie  

4)   jest wpisany do rejestru zabytków.  

2.   Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:  

1)   sporządzenie ekspertyz technicznych i   konserwatorskich;  

2)   przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;  

3)   wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;  

4)   opracowanie programu prac konserwatorskich i   restauratorskich;  

5)   wykonanie projektu budowlanego zgodnie z   przepisami prawa budowlanego;  

6)   sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;  

7)   zabezpieczenie, zachowanie i   utrwalenie substancji zabytku;  

8)   stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w   zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;  

9)   odnowienie lub uzupełnienie tynków i   okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z   uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;  

10)   odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;  

11)   odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w   tym ościeżnic i   okiennic, zewnętrznych odrzwi i   drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i   rur spustowych;  

12)   modernizację instalacji elektrycznej w   zabytkach drewnianych lub w   zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z   drewna części składowe i   przynależności;  

13)   wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;  

14)   uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o   własnych formach krajobrazowych;  

15)   działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;  

16)   zakup materiałów konserwatorskich i   budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i   robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o   których mowa w   pkt 7-15;  

17)   zakup i   montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i   odgromowej.  

§   3.   1.   O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a   także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z   użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z   uwzględnieniem zapisu § 2   ust. 1.  

2.   Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w   roku złożenia wniosku o   udzielenie dotacji albo w   roku złożenia wniosku i   w roku następnym.  

3.   Na zasadach określonych w   niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z   kilkoma wnioskami o   dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.  

§   4.   1.   Dotacja z   budżetu Gminy Lipiena wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i   tym samym zabytku może być udzielona w   wysokości do 50% ogółu nakładów na te prace lub roboty.  

2.   Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona w   wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.  

3.   W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z   budżetu Gminy Lipie wraz z   kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.  

§   5.   1.   We wniosku o   przyznanie dotacji należy wskazać:  

1)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i   siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;  

2)   dane obiektu uwidocznione w   rejestrze zabytków;  

3)   fotograficzną dokumentację zabytku;  

4)   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;  

5)   decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku oraz projekt i   pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;  

6)   wnioskowaną kwotę dotacji i   proponowany termin jej przekazania;  

7)   zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją;  

8)   termin zakończenia prac objętych wnioskiem;  

9)   harmonogram i   kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;  

10)   informację o   środkach publicznych przyznanych z   innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o   wystąpieniu o   takie środki złożonym do innych podmiotów;  

11)   wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w   okresie 3   lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z   podaniem łącznej wysokości nakładów, w   tym wysokości i   źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych;  

12)   określenie organu, u   którego ubiega się o   dotację  

2.   W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o   udzielenie dotacji winien dołączyć informację o   pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną w   zakresie i   według zasad określonych w   art. 37 ustawy z   dnia 30 kwietnia 2004 r. o   postępowaniu w   sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z   2007 r nr 59 poz.404 z   póź. zm. ).  

3.   Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o   którym mowa w   ust. 3, dokonywane jest zgodnie z   przepisami niniejszej uchwały z   uwzględnieniem zasad określonych w   przepisach prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.  

§   6.   1.   Wnioski o   dotację kieruje się do Wójta Gminy w   terminie przez niego wyznaczonym, ogłoszonym w   Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  

2.   Wnioski o   przyznanie dotacji po ich przekazaniu Wójtowi są przedstawiane do zaopiniowania komisji Rady Gminy właściwej do spraw kultury oraz komisji właściwej do spraw budżetu.  

§   7.   1.   Dotację przyznaje Rada Gminy w   uchwale określającej:  

1)   nazwę podmiotu otrzymującego dotację;  

2)   prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na których wykonanie przyznano dotację;  

3)   kwotę dotacji do przekazania w   roku budżetowym, a   w przypadku z   ust. 4   kwotę do przekazania w   roku następnym.  

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości przyznawanych dotacji Rada Gminy uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w   budżecie Gminy Lipie .  

3.   Przyznając dotację, Rada Gminy może postanowić, że część kwoty dotacji, nie więcej niż 80%, zostanie przekazana beneficjentowi w   następnym roku budżetowym.  

§   8.   Uwzględniając § 7   uchwały oraz dane z   wniosku o   dotację, Wójt zawiera z   beneficjentem umowę określającą w   szczególności:  

1)   opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i   termin ich wykonania;  

2)   kwotę dotacji i   terminy jej przekazywania, które w   postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i   rozliczenia tych wydatków;  

3)   zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o   wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z   innych źródeł;  

4)   zobowiązanie się beneficjenta do stosowania takich zasad obiegu i   opisywania dokumentów finansowych, aby oryginały dokumentów świadczących o   dokonaniu wydatków sfinansowanych w   całości lub w   części z   otrzymanej dotacji zaopatrzone byty w   sposób trwały w   klauzulę potwierdzającą ten fakt;  

5)   zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzanej przez Wójta lub osobę przez niego upoważnioną w   zakresie przeznaczenia dotacji i   wykonania prac lub robót budowlanych;  

6)   sposób i   termin rozliczania kwot udzielonej dotacji;  

7)   warunki, sposób i   termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem;  

8)   pouczenie o   zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i   odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z   otrzymanej dotacji;  

§   9.   Kontrola, o   której mowa w   § 8   pkt 2   i 5, jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez Wójta i   polega na:  

1)   sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w   zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z   przepisami prawa i   zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna);  

2)   sprawdzaniu dokumentów związanych z   realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w   siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich zgodności z   przepisami prawa, umową i   zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa).  

§   10.   1.   W celu rozliczenia dotacji beneficjent w   sposób i   w terminach określonych w   umowie składa Wójtowi sprawozdania z   wykonania prac lub robót budowlanych.  

2.   Sprawozdanie określa:  

1)   całkowity koszt zadania w   okresie sprawozdawczym, w   tym nakłady pokryte z   innych środków publicznych;  

2)   zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w   celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z   określeniem wysokości środków z   dotacji finansujących dany rachunek. .  

§   11.   W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z   przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z   przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Lipiena zasadach określonych w   umowie.  

§   12.   1.   Wójt prowadzi zestawienie danych o   udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o   dotacjach przyznanych przez Radę Gminy Lipie  

2.   Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:  

1)   wskazanie zabytku, z   uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,  

2)   imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i   adres osoby albo nazwę, siedzibę i   adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;  

3)   kserokopię uchwały o   przyznaniu dotacji;  

4)   kserokopię umowy o   dotację;  

5)   informacje o   wysokości środków przekazanych beneficjentowi z   dotacji oraz o   rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji;  

6)   informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o   dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.  

3.   Wójt niezwłocznie ogłasza na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i   w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałę o   przyznaniu dotacji.  

§   13.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .  

§   14.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lipie  


Tadeusz   Pułka

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »