| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Siewierzu  
u c h w   a l a:  

§   1.   Tryb udzielania i   rozliczania dotacji oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Siewierz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i   Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  

§   2.   Gmina Siewierz udzieli dotacji dla niepublicznych przedszkoli na każdego ucznia w   wysokości 75% ustalonych w   budżecie Gminy Siewierz wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia, a   na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Siewierz.  

§   3.   1.   Warunkiem udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, jest złożenie przez osobę prowadzącą placówkę, wniosku o   udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1, powinien zawierać:  

1)   nazwę i   adres niepublicznego przedszkola,  

2)   nazwę i   adres podmiotu prowadzącego placówkę,  

3)   typ i   rodzaj placówki,  

4)   datę i   numer zaświadczenia o   wpisie do ewidencji szkół i   placówek niepublicznych,  

5)   planowaną liczbę wychowanków w   roku, którego dotyczy wniosek o   udzielenie dotacji, w   tym liczbę dzieci niepełnosprawnych,  

6)   liczbę i   dane dzieci oraz nazwę gminy dzieci uczęszczających do przedszkola, które są mieszkańcami innych gmin,  

7)   numer rachunku bankowego placówki, na który ma być przekazana dotacja.  

§   4.   1.   Dotacja jest przekazywana comiesięcznie w   terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki.  

2.   Podmiot prowadzący placówkę przekazuje do Urzędu Miasta i   Gminy Siewierz w   terminie do 7   dnia danego miesiąca, informację o   liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   5.   1.   Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiot prowadzący placówkę przekazuje do Urzędu Miasta  
i Gminy Siewierz, w   terminie do dnia 20 lipca, za okres od 1   stycznia do 30 czerwca, oraz do dnia 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1   stycznia do 31 grudnia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3   do niniejszej uchwały. W   przypadku, gdy placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w   ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.  

2.   Rozliczenie ma zawierać między innymi:  

1)   liczbę dzieci, w   tym liczbę uczniów niepełnosprawnych,  

2)   informację o   wydatkowaniu otrzymanej kwoty dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.  

§   6.   1.   Gminie przysługuje prawo kontroli pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji przez placówkę.  

2.   Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli wystawione przez Burmistrza Miasta i   Gminy Siewierz, w   którym wskazany jest kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli oraz zakres i   okres objęty kontrolą.  

3.   Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci wykazywanych  
w informacjach, o   których mowa, w   § 4   pkt. 2   oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji.  

4.   Kontrola może być przeprowadzona zarówno w   trakcie wydatkowania dotacji jak i   po jej wykorzystaniu, pod względem zgodności wydatkowania dotacji z   celem, na który została przyznana.  

5.   Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mogą żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów, wyciągów z   dokumentów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z   oryginałem, oraz zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach.  

6.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca placówkę i   osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli.  

7.   Osoba prowadząca placówkę może odmówić podpisania protokołu, składając do 7   dni wyjaśnienie na piśmie o   przyczynach tej odmowy. W   takim przypadku osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli dokonuje weryfikacji przyczyn odmowy i   w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w   protokole kontroli.  

W przypadku niepodjęcia uzupełniających czynności kontrolnych, przekazuje na piśmie swoje stanowisko podmiotowi kontrolowanemu, a   odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wydania wystąpienia pokontrolnego.  

8.   Na podstawie protokołu kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości, Burmistrz Miasta i   Gminy Siewierz kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, w   którym zawarte są wnioski lub zalecenia. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Burmistrza Miasta i   Gminy Siewierz o   sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Siewierz.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr XXXIII/245/05 Rady Miejskiej w   Siewierzu z   dnia 27 stycznia 2005 r. w   sprawie zasad udzielania przez Gminę Siewierz dotacji niektórym publicznym i   niepublicznym przedszkolom i   szkołom działającym na terenie Gminy Siewierz.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Siewierzu  


mgr   Barbara   Bochenek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o   faktycznej liczbie uczniów.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie wykorzystania dotacji.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »