| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/122/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w   związku z   art. 90 ust. 4   ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z   2004 r. Nr 256, poz. 2572 z   późn. zm.)  

Rada Miejska w   Siewierzu  
u c h w   a l a:  

§   1.   Tryb udzielania i   rozliczania dotacji oraz tryb i   zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielanych przez Gminę Siewierz dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i   Gminy Siewierz przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.  

§   2.   Gmina Siewierz udzieli dotacji dla niepublicznych przedszkoli na każdego ucznia w   wysokości 75% ustalonych w   budżecie Gminy Siewierz wydatków bieżących ponoszonych w   przedszkolach publicznych w   przeliczeniu na jednego ucznia, a   na ucznia niepełnosprawnego w   wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i   oddziału przedszkolnego w   części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Siewierz.  

§   3.   1.   Warunkiem udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, jest złożenie przez osobę prowadzącą placówkę, wniosku o   udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 1, powinien zawierać:  

1)   nazwę i   adres niepublicznego przedszkola,  

2)   nazwę i   adres podmiotu prowadzącego placówkę,  

3)   typ i   rodzaj placówki,  

4)   datę i   numer zaświadczenia o   wpisie do ewidencji szkół i   placówek niepublicznych,  

5)   planowaną liczbę wychowanków w   roku, którego dotyczy wniosek o   udzielenie dotacji, w   tym liczbę dzieci niepełnosprawnych,  

6)   liczbę i   dane dzieci oraz nazwę gminy dzieci uczęszczających do przedszkola, które są mieszkańcami innych gmin,  

7)   numer rachunku bankowego placówki, na który ma być przekazana dotacja.  

§   4.   1.   Dotacja jest przekazywana comiesięcznie w   terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki.  

2.   Podmiot prowadzący placówkę przekazuje do Urzędu Miasta i   Gminy Siewierz w   terminie do 7   dnia danego miesiąca, informację o   liczbie dzieci wg stanu na pierwszy dzień danego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   5.   1.   Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiot prowadzący placówkę przekazuje do Urzędu Miasta  
i Gminy Siewierz, w   terminie do dnia 20 lipca, za okres od 1   stycznia do 30 czerwca, oraz do dnia 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji, za okres od 1   stycznia do 31 grudnia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3   do niniejszej uchwały. W   przypadku, gdy placówka kończy swoją działalność, rozliczenie należy złożyć w   ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.  

2.   Rozliczenie ma zawierać między innymi:  

1)   liczbę dzieci, w   tym liczbę uczniów niepełnosprawnych,  

2)   informację o   wydatkowaniu otrzymanej kwoty dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.  

§   6.   1.   Gminie przysługuje prawo kontroli pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji przez placówkę.  

2.   Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli wystawione przez Burmistrza Miasta i   Gminy Siewierz, w   którym wskazany jest kontrolowany podmiot, termin przeprowadzenia kontroli oraz zakres i   okres objęty kontrolą.  

3.   Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby dzieci wykazywanych  
w informacjach, o   których mowa, w   § 4   pkt. 2   oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji.  

4.   Kontrola może być przeprowadzona zarówno w   trakcie wydatkowania dotacji jak i   po jej wykorzystaniu, pod względem zgodności wydatkowania dotacji z   celem, na który została przyznana.  

5.   Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mogą żądać od podmiotu kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów, wyciągów z   dokumentów lub kopii dokumentów potwierdzonych za zgodność z   oryginałem, oraz zestawień i   obliczeń opartych na dokumentach.  

6.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca placówkę i   osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli.  

7.   Osoba prowadząca placówkę może odmówić podpisania protokołu, składając do 7   dni wyjaśnienie na piśmie o   przyczynach tej odmowy. W   takim przypadku osoba upoważniona do przeprowadzenia kontroli dokonuje weryfikacji przyczyn odmowy i   w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w   protokole kontroli.  

W przypadku niepodjęcia uzupełniających czynności kontrolnych, przekazuje na piśmie swoje stanowisko podmiotowi kontrolowanemu, a   odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do wydania wystąpienia pokontrolnego.  

8.   Na podstawie protokołu kontroli, podczas której stwierdzono nieprawidłowości, Burmistrz Miasta i   Gminy Siewierz kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne, w   którym zawarte są wnioski lub zalecenia. Podmiot kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązany w   terminie określonym w   wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić Burmistrza Miasta i   Gminy Siewierz o   sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Siewierz.  

§   8.   Traci moc Uchwała Nr XXXIII/245/05 Rady Miejskiej w   Siewierzu z   dnia 27 stycznia 2005 r. w   sprawie zasad udzielania przez Gminę Siewierz dotacji niektórym publicznym i   niepublicznym przedszkolom i   szkołom działającym na terenie Gminy Siewierz.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w   Siewierzu  


mgr   Barbara   Bochenek

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o   udzielenie dotacji.  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o   faktycznej liczbie uczniów.  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/122/11
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie wykorzystania dotacji.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ASiW

Obsługa prawna i wsparcie przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »