| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/217/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze.

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Określić zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez jednostki organizacyjne Miasta Zabrze lub przez inne podmioty realizujące zadania Miasta w zakresie prowadzenia takich placówek.

§ 2.

1. Zawarte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

a) kryterium dochodowe – to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

b) MOPR – to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu,

c) odpłatność – to kwota opłaty za pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, uwzględniająca przyznany zakres usług,

d) pobyt – to okres faktycznego przebywania w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym wynikający z wydanej decyzji administracyjnej,

e) zakres usług – to świadczenia zapewniane przez ośrodek wsparcia lub mieszkanie chronione takie jak np. schronienie czy zapewnienie posiłku

§ 3.

1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny tylko dla osób i rodzin skierowanych przez MOPR, które uzyskują dochody przekraczające wysokość kryterium dochodowego.

2. Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z osobą skierowaną przy uwzględnieniu przyznanego zakresu usług. Szczegółowe zasady odpłatności określone są w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2 stosuje się do ustalania odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Zabrze oraz prowadzonych przez inne podmioty realizujące zadania Miasta w takim zakresie.

4. Nie ustala się odpłatności za pobyt osób niepełnoletnich przebywających w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych pod opieką osób dorosłych.

5. Osoby przebywające w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych mogą być częściowo lub w całości zwolnione z opłat na ich wniosek lub z urzędu w szczególności w przypadku, gdy:

a) z analizy budżetu domowego osoby lub osoby w rodzinie uwzględniającej tylko najbardziej niezbędne potrzeby wynika, że osoba ta nie jest w stanie ponosić odpłatności

b) wystąpią szczególne okoliczności takie jak: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, zdarzenie losowe,

c) osoba otrzyma mieszkanie do remontu,

d) osoba ponosi odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXII/336/04 z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz ich organizacji.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Zabrzu


Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/217/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 12 grudnia 2011 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzących miejsca całodobowe okresowego pobytu

1. Osoby skierowane przez MOPR ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzących miejsca całodobowe okresowego pobytu na podstawie decyzji administracyjnych.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydawane są przez Dyrektora lub pracowników MOPR posiadających upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do wydawania decyzji na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. W przypadku pobytu osoby skierowanej w ośrodku wsparcia przez okres nie obejmujący pełnego miesiąca, lub zmiany jej sytuacji dochodowej w czasie miesiąca, opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu lub czasu w jakim nastąpiła zmiana sytuacji.

4. Należność z tytułu odpłatności osoby skierowane wnoszą w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc w kasie MOPR lub na wskazane w decyzji konto bankowe.

5. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się według następujących zasad:

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie wyrażony w % liczonych od wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności osoby lub rodziny wyrażona w % liczonych od wysokości
dochodu osoby lub rodziny

do 100 % kryterium dochodowego

nieodpłatnie

powyżej 100 % kryterium dochodowego

70 % dochodu


6. Odpłatność za pobyt ustalona zgodnie z pkt. 5 nie może przekroczyć miesięcznego kosztu utrzymanie w ośrodku wsparcia wynikającego odpowiednio: z zawartej przez Miasto umowy, lub w przypadku ośrodków prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta kosztu ustalanego przez Dyrektora MOPR w drodze zarządzenia do 30 marca na podstawie planowanych wydatków na działalność ośrodka wsparcia bez wydatków inwestycyjnych na rok, w przeliczeniu na jednego klienta miesięcznie z uwzględnieniem rodzaju zapewnionych usług.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/217/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 12 grudnia 2011 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

1. Osoby skierowane przez MOPR ponoszą odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych na podstawie decyzji administracyjnych.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydawane są przez Dyrektora lub pracowników MOPR posiadających upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do wydawania decyzji na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .

3. Osoby skierowane wnoszą odpłatność w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie MOPR lub na wskazane w decyzji konto bankowe.
4. Koszt pobytu w mieszkaniu oblicza się co miesiąc sumując czynsz, opłaty za zużyte media i inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania , a następnie dzieląc przez liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym wynikającą z regulaminu tego mieszkania.

5. Istnieje możliwość zaliczkowego ustalenia odpłatności w przypadku gdy warunki techniczne nie pozwalają na obliczenie miesięczne. Zaliczki muszą być rozliczone niezwłocznie po otrzymaniu faktur za media i inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

6. W przypadku gdy osoba skierowana do mieszkania chronionego opuści mieszkanie, lub nastąpi zmiana jej sytuacji materialnej w czasie miesiąca, ponosi odpłatność proporcjonalnie do czasu pobytu lub zmiany sytuacji materialnej.

7. Wysokość opłat ponoszonych przez osobę zamieszkującą w mieszkaniu chronionym nie może przekroczyć 60% jej dochodu.

8. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustala się według następujących zasad:

a) mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie wyrażony w % liczonych od wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności osoby lub rodziny wyrażona w % liczonych od wysokości
kosztów pobytu w mieszkaniu chronionym

do 100 % kryterium dochodowego

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 200 % kryterium dochodowego

2 %

powyżej 200 % do 300 % kryterium dochodowego

10 %

powyżej 300 % do 400 % kryterium dochodowego

20 %

powyżej 400 % do 500 % kryterium dochodowego

50 %

powyżej 500 % kryterium dochodowego

100 %

b) pozostałe mieszkania chronione

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie wyrażony w % liczonych od wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności osoby lub rodziny wyrażona w % liczonych od wysokości
kosztów pobytu w mieszkaniu chronionym

do 100 % kryterium dochodowego

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 200 % kryterium dochodowego

50 %

powyżej 200 %

w pełnej wysokości

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »