| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/217/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze.

Rada Miejska w Zabrzu
uchwala:

§ 1.

Określić zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych w zakresie zadań własnych przez jednostki organizacyjne Miasta Zabrze lub przez inne podmioty realizujące zadania Miasta w zakresie prowadzenia takich placówek.

§ 2.

1. Zawarte w niniejszej uchwale określenia oznaczają:

a) kryterium dochodowe – to kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 i 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

b) MOPR – to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu,

c) odpłatność – to kwota opłaty za pobyt osoby w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym, uwzględniająca przyznany zakres usług,

d) pobyt – to okres faktycznego przebywania w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym wynikający z wydanej decyzji administracyjnej,

e) zakres usług – to świadczenia zapewniane przez ośrodek wsparcia lub mieszkanie chronione takie jak np. schronienie czy zapewnienie posiłku

§ 3.

1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny tylko dla osób i rodzin skierowanych przez MOPR, które uzyskują dochody przekraczające wysokość kryterium dochodowego.

2. Wysokość odpłatności ustala się w uzgodnieniu z osobą skierowaną przy uwzględnieniu przyznanego zakresu usług. Szczegółowe zasady odpłatności określone są w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zasady, o których mowa w ust. 2 stosuje się do ustalania odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta Zabrze oraz prowadzonych przez inne podmioty realizujące zadania Miasta w takim zakresie.

4. Nie ustala się odpłatności za pobyt osób niepełnoletnich przebywających w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych pod opieką osób dorosłych.

5. Osoby przebywające w ośrodkach wsparcia lub mieszkaniach chronionych mogą być częściowo lub w całości zwolnione z opłat na ich wniosek lub z urzędu w szczególności w przypadku, gdy:

a) z analizy budżetu domowego osoby lub osoby w rodzinie uwzględniającej tylko najbardziej niezbędne potrzeby wynika, że osoba ta nie jest w stanie ponosić odpłatności

b) wystąpią szczególne okoliczności takie jak: długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, zdarzenie losowe,

c) osoba otrzyma mieszkanie do remontu,

d) osoba ponosi odpłatności za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXII/336/04 z dnia 11.10.2004 r. w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz ich organizacji.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Zabrzu


Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/217/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 12 grudnia 2011 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzących miejsca całodobowe okresowego pobytu

1. Osoby skierowane przez MOPR ponoszą odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzących miejsca całodobowe okresowego pobytu na podstawie decyzji administracyjnych.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydawane są przez Dyrektora lub pracowników MOPR posiadających upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do wydawania decyzji na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. W przypadku pobytu osoby skierowanej w ośrodku wsparcia przez okres nie obejmujący pełnego miesiąca, lub zmiany jej sytuacji dochodowej w czasie miesiąca, opłatę ustala się proporcjonalnie do czasu faktycznego pobytu lub czasu w jakim nastąpiła zmiana sytuacji.

4. Należność z tytułu odpłatności osoby skierowane wnoszą w terminie do ostatniego dnia miesiąca za dany miesiąc w kasie MOPR lub na wskazane w decyzji konto bankowe.

5. Wysokość odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala się według następujących zasad:

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie wyrażony w % liczonych od wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności osoby lub rodziny wyrażona w % liczonych od wysokości
dochodu osoby lub rodziny

do 100 % kryterium dochodowego

nieodpłatnie

powyżej 100 % kryterium dochodowego

70 % dochodu


6. Odpłatność za pobyt ustalona zgodnie z pkt. 5 nie może przekroczyć miesięcznego kosztu utrzymanie w ośrodku wsparcia wynikającego odpowiednio: z zawartej przez Miasto umowy, lub w przypadku ośrodków prowadzonych przez jednostki organizacyjne Miasta kosztu ustalanego przez Dyrektora MOPR w drodze zarządzenia do 30 marca na podstawie planowanych wydatków na działalność ośrodka wsparcia bez wydatków inwestycyjnych na rok, w przeliczeniu na jednego klienta miesięcznie z uwzględnieniem rodzaju zapewnionych usług.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/217/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 12 grudnia 2011 r.

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

1. Osoby skierowane przez MOPR ponoszą odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych na podstawie decyzji administracyjnych.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydawane są przez Dyrektora lub pracowników MOPR posiadających upoważnienia Prezydenta Miasta Zabrze do wydawania decyzji na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .

3. Osoby skierowane wnoszą odpłatność w terminie do ostatniego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni w kasie MOPR lub na wskazane w decyzji konto bankowe.
4. Koszt pobytu w mieszkaniu oblicza się co miesiąc sumując czynsz, opłaty za zużyte media i inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania , a następnie dzieląc przez liczbę miejsc w mieszkaniu chronionym wynikającą z regulaminu tego mieszkania.

5. Istnieje możliwość zaliczkowego ustalenia odpłatności w przypadku gdy warunki techniczne nie pozwalają na obliczenie miesięczne. Zaliczki muszą być rozliczone niezwłocznie po otrzymaniu faktur za media i inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania.

6. W przypadku gdy osoba skierowana do mieszkania chronionego opuści mieszkanie, lub nastąpi zmiana jej sytuacji materialnej w czasie miesiąca, ponosi odpłatność proporcjonalnie do czasu pobytu lub zmiany sytuacji materialnej.

7. Wysokość opłat ponoszonych przez osobę zamieszkującą w mieszkaniu chronionym nie może przekroczyć 60% jej dochodu.

8. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustala się według następujących zasad:

a) mieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie wyrażony w % liczonych od wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności osoby lub rodziny wyrażona w % liczonych od wysokości
kosztów pobytu w mieszkaniu chronionym

do 100 % kryterium dochodowego

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 200 % kryterium dochodowego

2 %

powyżej 200 % do 300 % kryterium dochodowego

10 %

powyżej 300 % do 400 % kryterium dochodowego

20 %

powyżej 400 % do 500 % kryterium dochodowego

50 %

powyżej 500 % kryterium dochodowego

100 %

b) pozostałe mieszkania chronione

Dochód osoby lub na osobę w rodzinie wyrażony w % liczonych od wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie

Wysokość odpłatności osoby lub rodziny wyrażona w % liczonych od wysokości
kosztów pobytu w mieszkaniu chronionym

do 100 % kryterium dochodowego

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 200 % kryterium dochodowego

50 %

powyżej 200 %

w pełnej wysokości

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »