| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/241/11 Rady Miasta Chorzów

z dnia 22 grudnia 2011r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa oraz określenia inkasentów opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów

uchwala

§ 1.

1. Zarządza się pobór dziennej opłaty targowej na terenie miasta Chorzów w drodze inkasa.

§ 2.

1. Określa się, że inkasentami opłaty targowej na terenie targowisk położonych w Chorzowie, przez które należy rozumieć takie miejsce, którego administrator posiada pozwolenie na jego użytkowanie, a jego lokalizacja nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są:

1) Handlowa Spółka „RUCH” Spółka z o.o., ul. Wolności 48, 41-500 Chorzów

2) „Społem” PSS, ul. Wolności 12, 41-500 Chorzów

3) Stowarzyszenie Pracowników Huty Kościuszko, ul. Miechowicka 27/3, 41-500 Chorzów

4) P.W. „LAPAZ” Spółka z o.o., ul. Jubileuszowa 9, 41-506 Chorzów

5) MANHATTAN s.c. Waldemar Piątek, Stanisław Skirliński, Krystyna Żywot, Andrzej Brzoska, ul. Graniczna 11, 41-506 Chorzów

2. Określa się, że inkasentem opłaty targowej na terenie miasta Chorzów poza targowiskami określonymi w ust. 1 jest:

1) Straż Miejska.

§ 3.

Dla inkasentów określonych w § 2 ust. dokonujących poboru opłaty targowej na targowiskach ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w następującej wysokości stanowiącej procent pobranej i wpłaconej w terminie kwoty dziennej opłaty targowej:

1) Handlowa Spółka „RUCH” Spółka z o.o. w wysokości 40%

2) „Społem” PSS w wysokości 45%

3) Stowarzyszenie Pracowników Huty Kościuszko w wysokości 40%

4) P.W. „LAPAZ” Spółka z o.o. w wysokości 40%

5) MANHATTAN s.c. Waldemar Piątek, Stanisław Skirliński, Krystyna Żywot, Andrzej Brzoska, w wysokości 40%.

§ 4.

Dla inkasenta określonego w § 2 ust. 2 dokonującego poboru opłaty targowej poza targowiskami ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 10% pobranej i wpłaconej w terminie kwoty dziennej opłaty targowej.

§ 5.

1. Inkasent dokonując poboru dziennej opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty dowodem wpłaty zwanym biletem opłaty targowej, będącym drukiem ścisłego zarachowania, który jednocześnie stanowi podstawę rozliczenia inkasenta.

2. Inkasent pobraną opłatę targową w całości przekazuje na rzecz miasta Chorzów w każdym dniu poboru opłaty.

3. W przypadku, gdy dzień poboru opłaty targowej przypada na dzień ustawowo wolny od pracy inkasent wpłaca pobraną opłatę targową w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

4. Inkasent wpłaca pobraną dzienną opłatę targową do kasy Urzędu Miasta Chorzów lub na indywidualny rachunek bankowy Gminy Chorzów prowadzony dla danego inkasenta.

5. Inkasent rozlicza się za pobraną w danym miesiącu opłatę targową w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.

6. Po dokonaniu przez Inkasenta wpłaty kwot, o których mowa w ust.2 oraz dostarczeniu rozliczenia wpłaty przez Inkasenta do Wydziału Podatków i Opłat, Miasto wypłaci Inkasentowi należne wynagrodzenie – prowizję w terminie 10 dni od zatwierdzenia przez Wydział Organizacyjny i Kadr.

7. Wypłaty należnego wynagrodzenia dla inkasentów określonych w § 2 ust. 1 dokonuje się na podstawie umów zawartych z Gminą Chorzów.

§ 6.

Upoważnia się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Chorzów do kontroli prawidłowości poboru opłaty targowej, dokonywanego przez inkasentów określonych w § 2 niniejszej uchwały.

§ 7.

Tracą moc następujące uchwały:

1. uchwała Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

2. uchwała Nr XXVII/534/04 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

3. uchwała Nr XXXVIII/766/05 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 października 2005 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

4. uchwała Nr XXIX/521/08 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 listopada 2008 r. o zmianie uchwały Nr XLIX/665/01 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


mgr Henryk Wieczorek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »