| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/191/2011 Rady Miejskiej SKoczowa

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Skoczów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „c”, „d”, „i” ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późniejszymi zmianami), art.   211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1   i art. 264 ust 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)   Rada Miejska Skoczowa uchwala:  

§   1.  

1.   Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w   wysokości   66.268.636,70 zł   , zgodnie z   załącznikiem   Nr 1   , w   tym:  

-   dochody bieżące                               60.664.563,51 zł   ,  

-   dochody majątkowe                 5.604.073,19 zł   .  

2.   Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w   wysokości   67.534.533,77 zł   , zgodnie z   załącznikiem   Nr 2   , w   tym:  

-   wydatki bieżące                               60.611.525,67 zł   ,  

-   wydatki majątkowe                               6.923.008,10 zł   .  

3.   Ustala się planowane dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikami   Nr 3   i   4   .  

4.   Ustala się planowane dochody i   wydatki zadań realizowanych na mocy porozumień z   organami administracji rządowej, zgodnie z   załącznikami   Nr 5   i   6   .  

5.   Ustala się planowane dochody i   wydatki zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikami   Nr 7   i   8   .  

§   2.  

1.   Deficyt budżetu Gminy w   wysokości   1.265.897,07     , zostanie pokryty przychodami z   tytułu:  

-   zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   wysokości   497.037,21 zł   ,  

-   wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w   tym wynikających z   rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   wysokości   768.859,86 zł   .  

2.   Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy, w   wysokości   4.971.628,07 zł   zgodnie z   załącznikiem   Nr 9   .  

3.   Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy, w   wysokości   3.705.731,- zł   zgodnie z   załącznikiem   Nr 9   .  

§   3.  

Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:  

-   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   wysokości   2.000.000,-   zł,  

-   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w   wysokości   497.037,21   zł,  

-   spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   wysokości1.500.000,-   zł.  

                                                                     

                                                       


§   4.  

Upoważnia się Burmistrza Miasta Skoczowa do:  

1.   zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,- zł,  

2.   dokonywania zmian w   planie wydatków budżetu z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

3.   przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do dokonywania przeniesień w   planie wydatków z   wyjątkiem przeniesień wydatków, które zwiększałyby planowane wydatki na wynagrodzenia oraz inwestycje,  

4.   przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Skoczów uprawnień do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,  

5.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.  

§   5.  

Upoważnia się kierowników samorządowych jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków na konto wydatków i   zmniejszania ich wykonania w   roku budżetowym.  

§   6.  

Ustala się szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w   2012 roku, zgodnie z   załącznikiem   Nr 10   .  

§   7.  

Ustala się plany przychodów i   kosztów zakładów budżetowych, zgodnie z   załącznikiem   Nr 11   .  

§   8.  

Ustala się kwotę dotacji przedmiotowej z   budżetu gminy dla zakładu budżetowego, zgodnie z   załącznikiem   Nr 12   .  

§   9.  

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z   załącznikiem   Nr 13   .  

§   10.  

1.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   wysokości   450.000,-zł   .  

2.   Wydatki na realizację zadań określonych w   programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w   wysokości   413.772,- zł   .  

3.   Wydatki na realizację zadań określonych w   programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w   wysokości   36.228,- zł   .  

§   11.  

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu sołeckiego w   podziale na poszczególne sołectwa zgodnie z   załącznikiem   Nr 14   .  

§   12.  

Ustala się dochody z   tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i   kar administracyjnych  w   kwocie   220.000,-zł   oraz wydatki na cele związane z   ochroną środowiska w   kwocie   220.000,-zł   .  


§   13.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

1.   ogólną w   wysokości   267.500   ,- zł,  

2.   celowe w   wysokości   695.000   ,- zł, z   przeznaczeniem na:  

-   odprawy emerytalne, urlopy zdrowotne pracowników w   wysokości   100.000,- zł   ,  

-   finansowanie zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego w   wysokości   130.000,- zł   ,  

-   wydatki bieżące na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości   20.000,- zł   ,  

-   remonty w   placówkach oświatowych w   wysokości   140.000,- zł   ,  

-   wydatki inwestycyjne w   wysokości   255.000,- zł,  

-   wydatki inwestycyjne na programy finansowane z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust.1 pkt 2, w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w   wysokości   50.000,- zł   .  

§   14.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa.  

§   15.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i   w „Wieściach Skoczowskich”.  

§   16.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa  


Tadeusz   Koniarczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Skoczów w   2012 roku  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu Gminy Skoczów w   2012 roku  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 roku  


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w   2012 roku  


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody związane z   zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z   organami administracji rządowej w   2012 roku  


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki związane z   zadaniami realizowanymi na mocy porozumień z   organami administracji rządowej w   2012 roku  


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody zadań realizowanych w   drodze umów i   porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 roku  


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Wydatki zadań realizowanych w   drodze umów i   porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w   2012 roku  


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2012 roku  


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zadania inwestycyjne w   2012 roku  


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Plan przychodów i   wydatków zakładów budżetowych w   2012 roku  


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Plan dotacji przedmiotowych z   budżetu Gminy Skoczów dla zakładu budżetowego w   2012 roku  


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w   2012 roku  


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/191/2011
Rady Miejskiej Skoczowa
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w   ramach Funduszu Sołeckiego w   2012 roku  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Forum Od-nowa

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »