| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia na rok 2012 wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za przejęcie obowiązku odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p.zm.) art. 6a ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 236 z 2005 r. poz.2008 z p.zm.) oraz uchwały Nr XVIII/105/96 Rady Gminy Świnna z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie przyjęcia wyników referendum gminnego przeprowadzonego 18 lutego 1996 r. i wprowadzenia w Gminie Świnna odpłatności za wywóz odpadów stałych

Rada Gminy Świnna, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat ponoszonych w 2012 roku przez właścicieli nieruchomości z tytułu przejęcia obowiązku odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna:

1) Od osób zamieszkałych na terenie gminy - 5,85 zł miesięcznie

2) Od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, inną niż rolniczą i leśną - 440 zł rocznie

3) Od właścicieli budynków zajmowanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe trwale i nie trwale związane z gruntem - 165 zł rocznie

4) Od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna:

a) od obiektu wolnostojącego, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza - 264 zł rocznie

b) od punktu działalności gospodarczej prowadzonej w budynku mieszkalnym - 120 zł rocznie

§ 2. Odpadami komunalnymi są odpady w rozumieniu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Świnna.

§ 3. Osoby segregujące stałe odpady komunalne w następnym roku kalendarzowym następującym po roku obrachunkowym, uzyskują ulgę w wysokości 40 % należnej opłaty na dany rok.

§ 4. Opłaty, o których w § 1 można uiścić w kasie Urzędu Gminy, u sołtysa lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy, w czterech ratach w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku kalendarzowego, za który naliczona została opłata.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LII/293/10 Rady Gminy Świnna z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za przejęcie obowiązku odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »