| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/90/11 Rady Gminy Świnna

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia na rok 2012 wysokości opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za przejęcie obowiązku odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z p.zm.) art. 6a ust 1,2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 236 z 2005 r. poz.2008 z p.zm.) oraz uchwały Nr XVIII/105/96 Rady Gminy Świnna z dnia 29 marca 1996 r. w sprawie przyjęcia wyników referendum gminnego przeprowadzonego 18 lutego 1996 r. i wprowadzenia w Gminie Świnna odpłatności za wywóz odpadów stałych

Rada Gminy Świnna, uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat ponoszonych w 2012 roku przez właścicieli nieruchomości z tytułu przejęcia obowiązku odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna:

1) Od osób zamieszkałych na terenie gminy - 5,85 zł miesięcznie

2) Od osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, inną niż rolniczą i leśną - 440 zł rocznie

3) Od właścicieli budynków zajmowanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe trwale i nie trwale związane z gruntem - 165 zł rocznie

4) Od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą inna niż rolnicza lub leśna:

a) od obiektu wolnostojącego, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza - 264 zł rocznie

b) od punktu działalności gospodarczej prowadzonej w budynku mieszkalnym - 120 zł rocznie

§ 2. Odpadami komunalnymi są odpady w rozumieniu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Świnna.

§ 3. Osoby segregujące stałe odpady komunalne w następnym roku kalendarzowym następującym po roku obrachunkowym, uzyskują ulgę w wysokości 40 % należnej opłaty na dany rok.

§ 4. Opłaty, o których w § 1 można uiścić w kasie Urzędu Gminy, u sołtysa lub dokonać wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy, w czterech ratach w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku kalendarzowego, za który naliczona została opłata.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr LII/293/10 Rady Gminy Świnna z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za przejęcie obowiązku odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Świnna,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. oraz podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »