| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Gminy Tworóg

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.4 i   9 lit. d, i   art. 51 ust. 1   , ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z   2001 roku ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3 , art. 235 ust. 1-3,art. 236 ust. 1-4, art. 237,art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 121 ust. 7   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1241)  

Rada Gminy Tworóg  
uchwala:  

§   1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w   wysokości 22 026 556,50 zł z   tego:  

-   dochody bieżące w   kwocie - 19 742 372,50 zł  

-   dochody majątkowe w   kwocie - 2   284 184,00zł zgodnie z   tabelą nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w   wysokości 20 584 500,50 zł z   tego:  

-   wydatki bieżące w   kwocie - 18 427 708,50 zł  

-   wydatki majątkowe w   kwocie - 2   156 792,00 zł zgodnie z   tabelą nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

1.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w   wysokości  
1 442 056,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i   pożyczek w   wysokości 1   442 056,00 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 924 877,00 zł oraz rozchody w   kwocie 2   366 933,00 zł.  

3.   Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Tworzy się :  

1)   rezerwę ogólną - w   kwocie 72 072,00 zł.  

2)   rezerwę celową na zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego - w   kwocie 48 000,00 zł  

§   5.  

Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości 1   692 372,00 zł zgodnie tabelą nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   6.  

Ustala się dochody i   wydatki na zadania realizowane przez gminę w   drodze porozumienia z   organami administracji rządowej w   wysokości 200,00 zł zgodnie z   tabelą Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   7.  

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w   zakresie inwestycji zawarty w   tabeli nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   8.  

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z   tabelą nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   9.  

1.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie  
114 000,00 zł oraz wydatki z   przeznaczeniem na :  

a)   realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 108 500,00 zł.  

b)   realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   kwocie 5.500,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   10.  

Ustala się dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska w   kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki w   kwocie 80 000,00 zł z   przeznaczeniem na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej zgodnie z   tabelą nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   11.  

Łączna kwota dotacji udzielanych z   budżetu gminy Tworóg na 2012 rok wynosi 666 900,00 zł w   tym:  

1)   na zadania bieżące 635 400,00 zł z   czego:  

a)   dotacje podmiotowe - 496 020,00 zł  

b)   dotacje celowe - 139 380,00 zł  

2)   zadania inwestycyjne 31 500,00 zł z   czego:  

a)   dotacje celowe - 31 500,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   12.  

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

§   13.  

Ustala się limit dla :  

a)   zobowiązań z   tytułu zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   kwocie 3   000 000,00 zł  

b)   zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 370 000,00 zł  

§   14.  

Upoważnia się Wójta Gminy:  

a)   do zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 3   000 000,00 zł.  

b)   do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów do wysokości 370 000,00 zł.  

c)   do lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w   innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.  

§   15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   16.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Maria   Łukoszek

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2   - Wydatki Budżetu Gminy Tworóg na rok 2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3   - Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4   - Dochody i   wydatki  zwiazane z   realizacją   zadań z   zakresu  administracji rządowej i   innych zadań zleconych _ednostce samorządu terytorialnego  odrębnymi ustawami  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5   - Dochody i   wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z   organami administracji rządowej  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6   - Zestawienie zadań i   zakupów inwestycyjnych realizowanych w   2012 roku  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7   - Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w   ramach budżetu  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8   - Dochody i   wydatki związane z   realizacja zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w   gminnym programie zwalczania narkomanii  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 9   - Dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska i   wydatki na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej  
 

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 1   - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy Tworóg w   2012 r.  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1   - Dochody budżetu Gminy Tworóg na rok 2012  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »