| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/124/2011 Rady Gminy Tworóg

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.4 i   9 lit. d, i   art. 51 ust. 1   , ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.Nr 142 poz.1591 z   2001 roku ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1-3 , art. 235 ust. 1-3,art. 236 ust. 1-4, art. 237,art. 242 ust.1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 121 ust. 7   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych ( Dz. U. nr 157 poz. 1241)  

Rada Gminy Tworóg  
uchwala:  

§   1.  

Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w   wysokości 22 026 556,50 zł z   tego:  

-   dochody bieżące w   kwocie - 19 742 372,50 zł  

-   dochody majątkowe w   kwocie - 2   284 184,00zł zgodnie z   tabelą nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w   wysokości 20 584 500,50 zł z   tego:  

-   wydatki bieżące w   kwocie - 18 427 708,50 zł  

-   wydatki majątkowe w   kwocie - 2   156 792,00 zł zgodnie z   tabelą nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.  

1.   Różnica między dochodami i   wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w   wysokości  
1 442 056,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i   pożyczek w   wysokości 1   442 056,00 zł.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   kwocie 924 877,00 zł oraz rozchody w   kwocie 2   366 933,00 zł.  

3.   Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu gminy przedstawia tabela Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.  

Tworzy się :  

1)   rezerwę ogólną - w   kwocie 72 072,00 zł.  

2)   rezerwę celową na zadania z   zakresu zarządzania kryzysowego - w   kwocie 48 000,00 zł  

§   5.  

Ustala się dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości 1   692 372,00 zł zgodnie tabelą nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   6.  

Ustala się dochody i   wydatki na zadania realizowane przez gminę w   drodze porozumienia z   organami administracji rządowej w   wysokości 200,00 zł zgodnie z   tabelą Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§   7.  

Ustala się wykaz zadań rzeczowych w   zakresie inwestycji zawarty w   tabeli nr 6   do niniejszej uchwały.  

§   8.  

W wydatkach budżetu gminy wyodrębnia się wydatki funduszu sołeckiego zgodnie z   tabelą nr 7   do niniejszej uchwały.  

§   9.  

1.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie  
114 000,00 zł oraz wydatki z   przeznaczeniem na :  

a)   realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych w   kwocie 108 500,00 zł.  

b)   realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w   kwocie 5.500,00 zł. zgodnie z   tabelą nr 8   do niniejszej uchwały.  

§   10.  

Ustala się dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska w   kwocie 80.000,00 zł oraz wydatki w   kwocie 80 000,00 zł z   przeznaczeniem na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej zgodnie z   tabelą nr 9   do niniejszej uchwały.  

§   11.  

Łączna kwota dotacji udzielanych z   budżetu gminy Tworóg na 2012 rok wynosi 666 900,00 zł w   tym:  

1)   na zadania bieżące 635 400,00 zł z   czego:  

a)   dotacje podmiotowe - 496 020,00 zł  

b)   dotacje celowe - 139 380,00 zł  

2)   zadania inwestycyjne 31 500,00 zł z   czego:  

a)   dotacje celowe - 31 500,00 zł zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   12.  

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

§   13.  

Ustala się limit dla :  

a)   zobowiązań z   tytułu zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w   kwocie 3   000 000,00 zł  

b)   zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 370 000,00 zł  

§   14.  

Upoważnia się Wójta Gminy:  

a)   do zaciągania kredytów i   pożyczek na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 3   000 000,00 zł.  

b)   do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów do wysokości 370 000,00 zł.  

c)   do lokowania w   trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w   innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową gminy.  

§   15.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   16.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  


Maria   Łukoszek

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2   - Wydatki Budżetu Gminy Tworóg na rok 2012  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3   - Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4   - Dochody i   wydatki  zwiazane z   realizacją   zadań z   zakresu  administracji rządowej i   innych zadań zleconych _ednostce samorządu terytorialnego  odrębnymi ustawami  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5   - Dochody i   wydatki - zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z   organami administracji rządowej  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6   - Zestawienie zadań i   zakupów inwestycyjnych realizowanych w   2012 roku  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7   - Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego w   ramach budżetu  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8   - Dochody i   wydatki związane z   realizacja zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w   gminnym programie zwalczania narkomanii  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Tabela Nr 9   - Dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska i   wydatki na realizację zadań z   zakresu ochrony środowiska i   gospodarki wodnej  
 

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 1   - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy Tworóg w   2012 r.  

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/124/2011
Rady Gminy Tworóg
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1   - Dochody budżetu Gminy Tworóg na rok 2012  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »