| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, 9   lit. d), pkt 10, art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1592 z   późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1240), art. 47 ustawy z   dnia 13 listopada 2003r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z   2008r. Nr 88 poz. 539), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

1.   Dochody budżetu miasta w   kwocie   579.631.827,-zł   w tym:  

-   dochody bieżące 498.961.184,-zł  

-   dochody majątkowe 80.670.643,-zł  

a)   dochody gminy w   kwocie 394.581.729,-zł w   tym:  

-   dochody bieżące 386.926.129,-zł  

-   dochody majątkowe 7.655.600,-zł  

b)   dochody powiatu w   kwocie 185.050.098,-zł w   tym:  

-   dochody bieżące 112.035.055,-zł  

-   dochody majątkowe 73.015.043,-zł.   zgodnie z   załączona do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§   2  

1.   Wydatki budżetu miasta w   kwocie   650.362.247,-zł   w tym:  

-   wydatki bieżące 441.687.388,-zł  

-   wydatki majątkowe 208.674.859,-zł z   tego:  

a)   wydatki gminy w   kwocie 439.927.883,-zł w   tym:  

-   wydatki bieżące 330.745.792,-zł  

-   wydatki majątkowe 109.182.091,-zł  

b)   wydatki powiatu w   kwocie 210.434.364,-zł w   tym:  

-   wydatki bieżące110.941.596,-zł  

-   wydatki majątkowe99.492.768,-zł zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§   3  

1.   Deficyt budżetu miasta w   kwocie   70.730.420,-zł   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

a)   pożyczki w   ramach Inicjatywy Jessica 3.400.000,-zł  

b)   pożyczki z   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej 3.096.600,-zł  

c)   pożyczki z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej 7.100.735,-zł  

d)   wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z   rozliczeń kredytówi pożyczek z   lat ubiegłych 57.133.085,-zł  

§   4  

1.   Łączną kwotę przychodów 89.024.037,-zł zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

2.   Łączną kwotę rozchodów 18.293.617,-zł zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§   5  

Limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek w   kwocie 23.597.335,-zł z   tego na:  

1.   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 13.597.335,-zł  

2.   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł  

§   6  

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w   2012 r., zgodnie z   zawartymi umowami z   tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.644.446,-zł  

§   7  

W budżecie tworzy się rezerwy w   kwocie   9.037.000,-zł   w tym:  

1.   ogólną 1.500.000,-zł  

2.   celowe 7.537.000,-zł w   tym:  

1)   na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w   okresie opracowania budżetu w   kwocie 5.537.000,-zł z   przeznaczeniem na:  

-   wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z   tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z   pochodnymi 524.000,-zł  

-   wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 983.000,-zł  

-   opracowania planów i   programów rozwoju miasta 30.000,-zł  

-   realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy 4.000.000,-zł, z   tego na:  wydatki bieżące (remonty) 700.000,-zł,  wydatki majątkowe 3.300.000,-zł w   tym zadania wyróżnione w   konkursie 2.000.000,-zł  

2)   na wydatki związane z   realizacją programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   ustawy o   finansach publicznych w   kwocie 600.000,-zł z   przeznaczeniem na:  

a)   opracowanie wniosków do programów unijnych 100.000,-zł  

b)   wkład własny miasta w   realizacji projektów unijnych 500.000,-zł z   tego:  

-   wydatki bieżące 150.000,-zł  

-   wydatki majątkowe 350.000,-zł  

3)   na podstawie odrębnych ustaw w   kwocie 1.400.000,-zł na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   8  

1.   Plan dochodów i   wydatków zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w   kwocie 28.217.757,-zł w   tym:  

-   gmina 17.390.192,-zł  

-   powiat 10.827.565,-zł zgodnie z   załącznikiem nr 1,  

2.   Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z   organami administracji rządowej 1.000,-zł zgodnie z   załącznikiem nr 2,  

§   9  

Plan dochodów i   wydatków zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a   innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   10  

1.   Plan dotacji udzielanych z   budżetu miasta w   kwocie 53.690.850,-zł w   tym:  

-   dotacje na działalność bieżącą 40.056.401,-zł  

-   dotacje celowe na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych 13.634.449,-zł  

2.   Plan dotacji w   układzie określonym w   art. 215 ustawy o   finansach publicznych z   dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 4.  

§   11  

Wydatki jednostek pomocniczych w   kwocie 150.660,-zł  

§   12  

1.   Dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska w   kwocie   4.196.600,-zł  

2.   Wydatki w   kwocie   5.212.424,-zł   z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i   gospodarki wodnej  

§   13  

1.   Dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 2.470.000,-zł  

2.   Wydatki w   kwocie 2.697.000,-zł z   przeznaczeniem na realizację zadań określonych w  

a)   Miejskim Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   kwocie 2.499.000,-zł  

b)   Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w   kwocie 198.000,-zł  

§   14  

1.   Plan przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w   Tychach w   kwotach:  

-   przychody 82.835.614,-zł  

-   koszty 80.164.411,-zł zgodnie z   załącznikiem nr 5,  

2.   Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w   Tychach z   wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.  

§   15  

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:  

1.   dokonywania zmian w   planie wydatków:  

a)   na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b)   majątkowych, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,  

3.   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostkii z   których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

4.   samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i   wieloletnich do łącznej kwoty   15.000.000,-zł  

5.   zaciągania pożyczek, o   których mowa w   § 5  

6.   wcześniejszej spłaty kredytu i   pożyczek, o   których mowa w   § 4   pkt 2.  

§   16  

1.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w   tym samym roku budżetowym, w   którym dokonano wydatku, stanowią ich refundację i   zmniejszają ich wykonanie.  

2.   Ustala się, że uzyskane w   tym samym roku budżetowym przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z   tytułu zapłaconych odsetek, stanowią ich refundację i   zmniejszają wykonanie wydatków z   tego tytułu.  

§   17  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   18  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 


Tabela Nr 1   do Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 20 grudnia 2011r.  
ZalacznikTabela%20nr%201.pdf

Tabela Nr 2   do Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 20 grudnia 2011r.  
ZalacznikTabela%20nr%202.pdf

Tabela Nr 3   do Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 20 grudnia 2011r.  
ZalacznikTabela%20nr%203.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/277/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/277/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/277/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/277/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/277/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »