| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 4, 9   lit. d), pkt 10, art. 61 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późn. zm.), art. 12 pkt 5, art. 61 pkt 2   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1592 z   późn. zm.), art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157 poz. 1240), art. 47 ustawy z   dnia 13 listopada 2003r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z   2008r. Nr 88 poz. 539), na wniosek Prezydenta Miasta, po uzyskaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach oraz po zaopiniowaniu przez właściwe Komisje Rady Miasta,  

Rada Miasta Tychy uchwala:  

§   1  

1.   Dochody budżetu miasta w   kwocie   579.631.827,-zł   w tym:  

-   dochody bieżące 498.961.184,-zł  

-   dochody majątkowe 80.670.643,-zł  

a)   dochody gminy w   kwocie 394.581.729,-zł w   tym:  

-   dochody bieżące 386.926.129,-zł  

-   dochody majątkowe 7.655.600,-zł  

b)   dochody powiatu w   kwocie 185.050.098,-zł w   tym:  

-   dochody bieżące 112.035.055,-zł  

-   dochody majątkowe 73.015.043,-zł.   zgodnie z   załączona do niniejszej uchwały tabelą nr 1.  

§   2  

1.   Wydatki budżetu miasta w   kwocie   650.362.247,-zł   w tym:  

-   wydatki bieżące 441.687.388,-zł  

-   wydatki majątkowe 208.674.859,-zł z   tego:  

a)   wydatki gminy w   kwocie 439.927.883,-zł w   tym:  

-   wydatki bieżące 330.745.792,-zł  

-   wydatki majątkowe 109.182.091,-zł  

b)   wydatki powiatu w   kwocie 210.434.364,-zł w   tym:  

-   wydatki bieżące110.941.596,-zł  

-   wydatki majątkowe99.492.768,-zł zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.  

§   3  

1.   Deficyt budżetu miasta w   kwocie   70.730.420,-zł   zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  

a)   pożyczki w   ramach Inicjatywy Jessica 3.400.000,-zł  

b)   pożyczki z   Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej 3.096.600,-zł  

c)   pożyczki z   Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i   Gospodarki Wodnej 7.100.735,-zł  

d)   wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z   rozliczeń kredytówi pożyczek z   lat ubiegłych 57.133.085,-zł  

§   4  

1.   Łączną kwotę przychodów 89.024.037,-zł zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

2.   Łączną kwotę rozchodów 18.293.617,-zł zgodnie z   załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.  

§   5  

Limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek w   kwocie 23.597.335,-zł z   tego na:  

1.   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 13.597.335,-zł  

2.   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 10.000.000,-zł  

§   6  

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w   2012 r., zgodnie z   zawartymi umowami z   tytułu poręczeń udzielonych przez miasto 1.644.446,-zł  

§   7  

W budżecie tworzy się rezerwy w   kwocie   9.037.000,-zł   w tym:  

1.   ogólną 1.500.000,-zł  

2.   celowe 7.537.000,-zł w   tym:  

1)   na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w   okresie opracowania budżetu w   kwocie 5.537.000,-zł z   przeznaczeniem na:  

-   wypłatę skutków wzrostu wynagrodzeń z   tytułu awansu zawodowego nauczycieli wraz z   pochodnymi 524.000,-zł  

-   wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników samorządowych 983.000,-zł  

-   opracowania planów i   programów rozwoju miasta 30.000,-zł  

-   realizację zadań zgłaszanych przez jednostki pomocnicze gminy 4.000.000,-zł, z   tego na:  wydatki bieżące (remonty) 700.000,-zł,  wydatki majątkowe 3.300.000,-zł w   tym zadania wyróżnione w   konkursie 2.000.000,-zł  

2)   na wydatki związane z   realizacją programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   ustawy o   finansach publicznych w   kwocie 600.000,-zł z   przeznaczeniem na:  

a)   opracowanie wniosków do programów unijnych 100.000,-zł  

b)   wkład własny miasta w   realizacji projektów unijnych 500.000,-zł z   tego:  

-   wydatki bieżące 150.000,-zł  

-   wydatki majątkowe 350.000,-zł  

3)   na podstawie odrębnych ustaw w   kwocie 1.400.000,-zł na realizację zadań z   zakresu zarządzania kryzysowego.  

§   8  

1.   Plan dochodów i   wydatków zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych miastu odrębnymi ustawami w   kwocie 28.217.757,-zł w   tym:  

-   gmina 17.390.192,-zł  

-   powiat 10.827.565,-zł zgodnie z   załącznikiem nr 1,  

2.   Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań bieżących realizowanych na mocy porozumień z   organami administracji rządowej 1.000,-zł zgodnie z   załącznikiem nr 2,  

§   9  

Plan dochodów i   wydatków zadań realizowanych w   drodze umów lub porozumień zawartych między miastem Tychy, a   innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z   załącznikiem nr 3.  

§   10  

1.   Plan dotacji udzielanych z   budżetu miasta w   kwocie 53.690.850,-zł w   tym:  

-   dotacje na działalność bieżącą 40.056.401,-zł  

-   dotacje celowe na realizację inwestycji i   zakupów inwestycyjnych 13.634.449,-zł  

2.   Plan dotacji w   układzie określonym w   art. 215 ustawy o   finansach publicznych z   dnia 27 sierpnia 2009r. zawiera załącznik nr 4.  

§   11  

Wydatki jednostek pomocniczych w   kwocie 150.660,-zł  

§   12  

1.   Dochody z   tytułu opłat i   kar za korzystanie ze środowiska w   kwocie   4.196.600,-zł  

2.   Wydatki w   kwocie   5.212.424,-zł   z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i   gospodarki wodnej  

§   13  

1.   Dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w   kwocie 2.470.000,-zł  

2.   Wydatki w   kwocie 2.697.000,-zł z   przeznaczeniem na realizację zadań określonych w  

a)   Miejskim Programie Profilaktyki i   Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w   kwocie 2.499.000,-zł  

b)   Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w   kwocie 198.000,-zł  

§   14  

1.   Plan przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w   Tychach w   kwotach:  

-   przychody 82.835.614,-zł  

-   koszty 80.164.411,-zł zgodnie z   załącznikiem nr 5,  

2.   Zwalnia się samorządowy zakład budżetowy Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w   Tychach z   wpłat do budżetu miasta nadwyżki środków obrotowych ustalonych na koniec okresu sprawozdawczego.  

§   15  

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:  

1.   dokonywania zmian w   planie wydatków:  

a)   na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy,  

b)   majątkowych, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

2.   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,  

3.   przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostkii z   których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

4.   samodzielnego zaciągania zobowiązań wekslowych wymaganych przez stronę współfinansującą zadanie jako zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków przy umowach jednorocznych i   wieloletnich do łącznej kwoty   15.000.000,-zł  

5.   zaciągania pożyczek, o   których mowa w   § 5  

6.   wcześniejszej spłaty kredytu i   pożyczek, o   których mowa w   § 4   pkt 2.  

§   16  

1.   Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonane w   tym samym roku budżetowym, w   którym dokonano wydatku, stanowią ich refundację i   zmniejszają ich wykonanie.  

2.   Ustala się, że uzyskane w   tym samym roku budżetowym przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z   tytułu zapłaconych odsetek, stanowią ich refundację i   zmniejszają wykonanie wydatków z   tego tytułu.  

§   17  

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§   18  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Miasta.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Tychy  


mgr   Zygmunt   Marczuk

 


Tabela Nr 1   do Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 20 grudnia 2011r.  
ZalacznikTabela%20nr%201.pdf

Tabela Nr 2   do Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 20 grudnia 2011r.  
ZalacznikTabela%20nr%202.pdf

Tabela Nr 3   do Uchwały Nr XIV/277/11 Rady Miasta Tychy z   dnia 20 grudnia 2011r.  
ZalacznikTabela%20nr%203.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/277/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/277/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/277/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/277/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/277/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 20 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

WWW.SCANDIHOME.PL

Sklep internetowy ze skandynawskimi dodatkami do wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »