| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 260/XXX/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność § 2   pkt 1   i pkt 3   uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w   Pyskowicach  
z dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice - z   powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o   charakterze przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Uzasadnienie

Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w   Pyskowicach z   dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   dniu 6   grudnia 2011 roku.  

W dniu 15 grudnia 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach uchwałą  
Nr 254/XXIX/2011 wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w   Pyskowicach.  

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa, określone w  
§ 1   niniejszej uchwały.  

Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny:  

Badaną uchwałą Rada Miejska w   Pyskowicach ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice. W   § 2   uchwały Rada postanowiła w   4 punktach o   zastosowaniu zwolnień od podatku od nieruchomości. I   tak, w   punkcie 1   zwolnienie dotyczy gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w   zakresie kultury, kultury fizycznej, oświaty oraz opieki społecznej przez podmioty nie działające  
w celu osiągnięcia zysku a   świadczące usługi na rzecz mieszkańców miasta, z   wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, a   w punkcie 3   zwolnienie ma być stosowane do gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych oraz prowadzenia placówek opiekuńczych i   wychowawczych przez podmioty nie działające w   celu osiągnięcia zysku a   świadczące usługi na rzecz mieszkańców miasta, z   wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Oceniając zgodność badanej uchwały z   obowiązującym prawem należy wskazać na regulację zawartą  
w art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95,  
poz. 613 z   późn. zm.). Przepis ten w   sposób jednoznaczny wskazuje, że rada gminy, w   drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w   zakresie podatku od nieruchomości, niż określone w   ust. 1   tegoż art. 7   oraz w   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 2   października 2003 r. o   zmianie ustawy o   specjalnych strefach ekonomicznych i   niektórych ustaw. Tak skonstruowana delegacja przyznana przez ustawodawcę radzie gminy powoduje, że rada posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych wyłącznie o   charakterze przedmiotowym. Tym samym zwolnienia mogą dotyczyć tylko i   wyłącznie przedmiotu opodatkowania, a   więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności, a   przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a   więc cechy przedmiotu muszą zostać w   uchwale określone w   taki sposób, żeby dotyczyły potencjalnie nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Obowiązująca obecnie regulacja ustawowa wymaga od rad gmin szczególnej staranności w   tworzeniu przepisów prawa miejscowego (do takich przepisów należą też uchwały w   sprawach podatków i   opłat lokalnych), przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację wyłącznie przedmiotu a   nie podmiotu tego zwolnienia. Nieprawidłowe jest też stosowanie konstrukcji o   charakterze mieszanym, tj. przedmiotowo-podmiotowym.  

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w   ukształtowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach sygn. akt I   SA/Gl 109/11 z   dnia 22 marca 2011 r.).  

Regulacja dotycząca zwolnień zastosowana przez Radę Miejską w   Pyskowicach w   § 2   pkt 1   i 3   badanej uchwały odnosi się do podmiotów nie działających w   celu osiągnięcia zysku. W   ocenie Kolegium Izby takie zwolnienie poprzez upodmiotowienie go, tj. wskazanie, iż ma być stosowane do podmiotów nie działających  
w celu osiągnięcia zysku, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców miasta i   do tego celu wykorzystują przedmiot opodatkowania – w   sposób istotny narusza art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i   opłatach lokalnych, gdyż oznacza wprowadzenie zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Rada Miejska w   Pyskowicach nie miała do tego stosownej delegacji ustawowej. Przepis ustawy ogranicza działania rady gminy jedynie do wskazania co zwalnia się od podatku a   nie kogo dotyczy zwolnienie.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) stwierdziło nieważność § 2   pkt 1   i 3   badanej uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej  
w Pyskowicach z   dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w   Pyskowicach przysługuje skarga do WSA  
w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Daniel   Kołodziej

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »