| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 260/XXX/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a,   co następuje:  

§   1.   Stwierdza się   nieważność § 2   pkt 1   i pkt 3   uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w   Pyskowicach  
z dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice - z   powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o   charakterze przedmiotowo-podmiotowym, podczas gdy rada gminy posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Uzasadnienie

Uchwała Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej w   Pyskowicach z   dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   dniu 6   grudnia 2011 roku.  

W dniu 15 grudnia 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach uchwałą  
Nr 254/XXIX/2011 wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w   Pyskowicach.  

Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa, określone w  
§ 1   niniejszej uchwały.  

Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny:  

Badaną uchwałą Rada Miejska w   Pyskowicach ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice. W   § 2   uchwały Rada postanowiła w   4 punktach o   zastosowaniu zwolnień od podatku od nieruchomości. I   tak, w   punkcie 1   zwolnienie dotyczy gruntów, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w   zakresie kultury, kultury fizycznej, oświaty oraz opieki społecznej przez podmioty nie działające  
w celu osiągnięcia zysku a   świadczące usługi na rzecz mieszkańców miasta, z   wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej, a   w punkcie 3   zwolnienie ma być stosowane do gruntów, budynków lub ich części zajętych na potrzeby świadczenia usług opiekuńczych oraz prowadzenia placówek opiekuńczych i   wychowawczych przez podmioty nie działające w   celu osiągnięcia zysku a   świadczące usługi na rzecz mieszkańców miasta, z   wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części związanych z   prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Oceniając zgodność badanej uchwały z   obowiązującym prawem należy wskazać na regulację zawartą  
w art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz.U. z   2010 r. Nr 95,  
poz. 613 z   późn. zm.). Przepis ten w   sposób jednoznaczny wskazuje, że rada gminy, w   drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w   zakresie podatku od nieruchomości, niż określone w   ust. 1   tegoż art. 7   oraz w   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 2   października 2003 r. o   zmianie ustawy o   specjalnych strefach ekonomicznych i   niektórych ustaw. Tak skonstruowana delegacja przyznana przez ustawodawcę radzie gminy powoduje, że rada posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych wyłącznie o   charakterze przedmiotowym. Tym samym zwolnienia mogą dotyczyć tylko i   wyłącznie przedmiotu opodatkowania, a   więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności, a   przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a   więc cechy przedmiotu muszą zostać w   uchwale określone w   taki sposób, żeby dotyczyły potencjalnie nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Obowiązująca obecnie regulacja ustawowa wymaga od rad gmin szczególnej staranności w   tworzeniu przepisów prawa miejscowego (do takich przepisów należą też uchwały w   sprawach podatków i   opłat lokalnych), przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację wyłącznie przedmiotu a   nie podmiotu tego zwolnienia. Nieprawidłowe jest też stosowanie konstrukcji o   charakterze mieszanym, tj. przedmiotowo-podmiotowym.  

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w   ukształtowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach sygn. akt I   SA/Gl 109/11 z   dnia 22 marca 2011 r.).  

Regulacja dotycząca zwolnień zastosowana przez Radę Miejską w   Pyskowicach w   § 2   pkt 1   i 3   badanej uchwały odnosi się do podmiotów nie działających w   celu osiągnięcia zysku. W   ocenie Kolegium Izby takie zwolnienie poprzez upodmiotowienie go, tj. wskazanie, iż ma być stosowane do podmiotów nie działających  
w celu osiągnięcia zysku, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców miasta i   do tego celu wykorzystują przedmiot opodatkowania – w   sposób istotny narusza art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i   opłatach lokalnych, gdyż oznacza wprowadzenie zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Rada Miejska w   Pyskowicach nie miała do tego stosownej delegacji ustawowej. Przepis ustawy ogranicza działania rady gminy jedynie do wskazania co zwalnia się od podatku a   nie kogo dotyczy zwolnienie.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) oraz w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) stwierdziło nieważność § 2   pkt 1   i 3   badanej uchwały Nr XIV/95/2011 Rady Miejskiej  
w Pyskowicach z   dnia 30 listopada 2011 roku w   sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miejskiej w   Pyskowicach przysługuje skarga do WSA  
w Gliwicach za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Daniel   Kołodziej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »