| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 262/XXX/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały Nr XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 11 ust. 1   pkt 5   oraz art. 18 ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 7   października 1992 r.  
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz. 577 z   późn. zm.) w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)   Kolegium   Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach   u c h w   a l a   , co następuje:  

§   1.   Stwierdza się nieważność § 2   pkt 1   ppkt 1   i 2   uchwały Nr XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskiez dnia  
24 listopada 2011 roku w   sprawie podatku od nieruchomości – z   powodu istotnego naruszenia prawa, polegającego na wprowadzeniu zwolnień od podatku od nieruchomości o   charakterze przedmiotowo – podmiotowym, podczas gdy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego posiada uprawnienia do ustanawiania jedynie zwolnień przedmiotowych, czym naruszono art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r.o podatkach i   opłatach lokalnych  
(Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).  

§   2.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  


Uzasadnienie

Uchwała Nr XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z   dnia 24 listopada 2011 roku w   sprawie podatku od nieruchomości wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w   dniu 30 listopada2011 roku.  

W dniu 15 grudnia 2011 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach uchwałą  
Nr 253/XXIX/2011 wszczęło postępowanie nadzorcze w   sprawie stwierdzenia nieważnościww. uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie. Prowadząc postępowanie nadzorcze Kolegium stwierdziło w   niej istotne naruszenie prawa, określone w   § 1   niniejszej uchwały. Powyższe naruszenie prawa stanowiło podstawę do stwierdzenia nieważności badanej uchwały. Podstawą rozstrzygnięcia był opisany poniżej stan faktyczny i   prawny.  

Badaną uchwałą Rada Miasta Piekary Śląskie ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Piekary Śląskie – gruntów, budynków lub ich części, budowli oraz wprowadziła zwolnienia od podatku od nieruchomości w   2012 roku. W   § 2   pkt 1   ppkt. 1   i 2   uchwały Rada Miasta postanowiła o   zastosowaniu zwolnień od podatku od nieruchomości:  

1.   grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne, zajęte na realizację zadań określonych w   art. 7   ust. 1   pkt 6-10 ustawy o   samorządzie gminnym,z wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej i   cele mieszkalne,  

2.   grunty, budynki lub ich części oraz budowle stanowiące mienie komunalne, zajęte na realizację zadań określonych w   art. 4, ust. 1, pkt 1, 3-5 oraz pkt 17 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1592z późn. zm.), z   wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej i   cele mieszkalne.  

Oceniając zgodność badanej uchwały z   prawem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej wzięło pod uwagę regulację zawartą w   art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.).Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że rada gminy, w   drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe w   zakresie podatku od nieruchomości, niż określone w   ust. 1   tegoż art. 7   oraz w   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 2   października 2003 r. o   zmianie ustawy o   specjalnych strefach ekonomicznych i   niektórych ustaw.  

Tak skonstruowana delegacja przyznana przez ustawodawcę radzie gminy powoduje, że rada posiada uprawnienia do wprowadzenia zwolnień podatkowych wyłącznie o   charakterze przedmiotowym. Zwolnienia mogą zatem dotyczyć tylko i   wyłącznie przedmiotu opodatkowania, a   więc nieruchomości wykorzystywanych do różnego rodzaju działalności, a   przedmiot ten winien być tak określony, żeby nie była możliwa identyfikacja konkretnego podatnika, a   więc cechy przedmiotu muszą zostać w   uchwale tak określone, żeby dotyczyły potencjalnie (hipotetycznie) nieoznaczonego indywidualnie podatnika. Zwolnienia przedmiotowe mogą zatem obejmować nieruchomości określonej kategorii, bez względu na to, czyją stanowią własność albo w   czyim są posiadaniu lub zarządzie.  

Zgodnie z   art. 43 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001   r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) mieniem komunalnym jest własność i   inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i   ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w   tym przedsiębiorstw. Jest to więc własność i   inne prawa majątkowe   wyodrębniona pod względem podmiotowym   (podmiotami mienia komunalnego mogą być tylko gminy i   ich związki oraz inne gminne osoby prawne, w   tym przedsiębiorstwa).  

Obowiązująca obecnie regulacja ustawowa wymaga od rad gmin szczególnej starannościw tworzeniu przepisów prawa miejscowego (a   takimi są uchwały w   sprawach podatków i   opłat lokalnych), przede wszystkim przy określaniu kryterium zwolnienia poprzez identyfikację wyłącznie przedmiotu a   nie podmiotu tego zwolnienia, czy konstrukcji o   charakterze mieszanym,tj. przedmiotowo – podmiotowym). Potwierdza to ukształtowana linia orzecznicza sądów administracyjnych (vide w   szczególności: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Gliwicach sygn. akt I   SA/Gl 109/11 z   dnia 22 marca 2011 r.).  

W ocenie Kolegium Izby, skonstruowane zwolnienia zastosowane w   § 2   uchwały Nr   XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z   dnia 24 listopada 2011 r. w   sprawie podatku od nieruchomości,w sposób istotny naruszają art.7 ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991   r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.). Zawierają bowiem określeniao charakterze podmiotowym, które pozwalają na wyłączenie z   obowiązku podatkowego pewną kategorię podmiotów spośród podatników.  

Biorąc pod uwagę powyższe, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowejw Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1   pkt 1   w związku z   art. 11 ust. 1   pkt 5   ustawy z   dnia 7   października 1992 r. o   regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z   2001 r. Nr 55, poz.577 z   późn. zm.) oraz w   związku z   art. 91 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) stwierdziło nieważność § 2   pkt 1, ppkt 1   i 2   badanej uchwały Nr XII/179/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z   dnia24 listopada 2011 r. w   sprawie podatku od nieruchomości.  

Na niniejszą uchwałę Radzie Miasta Piekary Śląskie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w   Gliwicach, za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Katowicach w   terminie trzydziestu dni od jej doręczenia.  

 

 

 

Przewodniczący Kolegium  


Daniel   Kołodziej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »