| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ON.II.031.1.2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Wilkowice

z dnia 10 stycznia 2012r.

w sprawie wspólnego zorganizowania przedsięwzięcia pn. VIII Puchar Magurki w biegach narciarskich śladami Arcyksiężnej Marii Teresy w dniu 28 stycznia 2012 r

                                                                                                                                                                       

W dniu 10 stycznia 2012 roku, pomiędzy:  

Gminą Bielsko-Biała z   siedzibą w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, reprezentowaną przez:  

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Zbigniewa Michniowskiego  

zwaną dalej „Gminą Bielsko-Biała”  

Regon 000515661       NIP 547-10-06-080,  

a  

Gminą Wilkowice z   siedzibą w   Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, reprezentowaną przez:  

Wójta - Mieczysława Rączkę  

zwaną dalej „Gminą Wilkowice”  

Regon 072182309       NIP 937-26-32-468  

zostało zawarte porozumienie o   następującej treści:  

                                                                                                                                                                       

§   1.   Mając na uwadze treść art. 7   ust. 1   pkt. 10 i   18 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami) w   celu propagowania kultury fizycznej oraz idei sportu zawodniczego strony zobowiązują się do zorganizowania w     dniu    
28 stycznia 2012 r. wspólnego przedsięwzięcia pn. VIII Puchar Magurki w   biegach narciarskich śladami Arcyksiężnej Marii Teresy, zwanego dalej „przedsięwzięciem”.  

§   2.   Strony zgodnie zobowiązują się do ponoszenia kosztów związanych z   realizacją przedsięwzięcia.  

§   3.   1.   Do obowiązków Gminy Bielsko-Biała, związanych z   organizacją przedsięwzięcia, należy pokrycie kosztu zakupu nagród rzeczowych przy czym w   kwocie nie wyższej niż 2.000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust. 1, uiszczone będą bezpośrednio z   budżetu Gminy Bielsko-Biała.  

§   4.   Do obowiązków Gminy Wilkowice w   ramach organizacji przedsięwzięcia należy:  

1)   pokrycie wszelkich pozostałych kosztów związanych z   organizacją przedsięwzięcia,  

2)   promowanie Gminy Bielsko-Biała w   środkach masowego przekazu współpracujących z   Gminą Wilkowice,  

3)   umieszczenie baneru reklamowego Gminy Bielsko-Biała w       miejscu imprezy o     wymiarach      
6m x 1m.  

§   5.   W przypadku ewentualnych sporów strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy. W   przypadku braku porozumienia do rozstrzygnięcia sporu właściwym będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Gminy Bielsko-Biała.  

§   6.   Zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   7.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   8.   Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w   celu publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

                        Wójt   Gminy   Wilkowice  

                          Mieczysław   Rączka  

                                    Zastępca   Prezydenta   Miasta   Bielska-Białej  

                                                                Zbigniew   Michniowski  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »