| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ON.II.031.1.2012 Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Wójta Gminy Wilkowice

z dnia 10 stycznia 2012r.

w sprawie wspólnego zorganizowania przedsięwzięcia pn. VIII Puchar Magurki w biegach narciarskich śladami Arcyksiężnej Marii Teresy w dniu 28 stycznia 2012 r

                                                                                                                                                                       

W dniu 10 stycznia 2012 roku, pomiędzy:  

Gminą Bielsko-Biała z   siedzibą w   Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 1, reprezentowaną przez:  

Zastępcę Prezydenta Miasta Bielska-Białej - Zbigniewa Michniowskiego  

zwaną dalej „Gminą Bielsko-Biała”  

Regon 000515661       NIP 547-10-06-080,  

a  

Gminą Wilkowice z   siedzibą w   Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, reprezentowaną przez:  

Wójta - Mieczysława Rączkę  

zwaną dalej „Gminą Wilkowice”  

Regon 072182309       NIP 937-26-32-468  

zostało zawarte porozumienie o   następującej treści:  

                                                                                                                                                                       

§   1.   Mając na uwadze treść art. 7   ust. 1   pkt. 10 i   18 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   późn. zmianami) w   celu propagowania kultury fizycznej oraz idei sportu zawodniczego strony zobowiązują się do zorganizowania w     dniu    
28 stycznia 2012 r. wspólnego przedsięwzięcia pn. VIII Puchar Magurki w   biegach narciarskich śladami Arcyksiężnej Marii Teresy, zwanego dalej „przedsięwzięciem”.  

§   2.   Strony zgodnie zobowiązują się do ponoszenia kosztów związanych z   realizacją przedsięwzięcia.  

§   3.   1.   Do obowiązków Gminy Bielsko-Biała, związanych z   organizacją przedsięwzięcia, należy pokrycie kosztu zakupu nagród rzeczowych przy czym w   kwocie nie wyższej niż 2.000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) brutto.  

2.   Wydatki, o   których mowa w   ust. 1, uiszczone będą bezpośrednio z   budżetu Gminy Bielsko-Biała.  

§   4.   Do obowiązków Gminy Wilkowice w   ramach organizacji przedsięwzięcia należy:  

1)   pokrycie wszelkich pozostałych kosztów związanych z   organizacją przedsięwzięcia,  

2)   promowanie Gminy Bielsko-Biała w   środkach masowego przekazu współpracujących z   Gminą Wilkowice,  

3)   umieszczenie baneru reklamowego Gminy Bielsko-Biała w       miejscu imprezy o     wymiarach      
6m x 1m.  

§   5.   W przypadku ewentualnych sporów strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy. W   przypadku braku porozumienia do rozstrzygnięcia sporu właściwym będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Gminy Bielsko-Biała.  

§   6.   Zmiany porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   7.   W sprawach nieuregulowanych w   niniejszym porozumieniu zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§   8.   Porozumienie sporządzono w   trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w   celu publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

                        Wójt   Gminy   Wilkowice  

                          Mieczysław   Rączka  

                                    Zastępca   Prezydenta   Miasta   Bielska-Białej  

                                                                Zbigniew   Michniowski  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »