| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/190/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5, pkt 8   lit.d) i   pkt 9   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (tekst jednolity: z   2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z   późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, ust. 2   i ust. 3, art. 236 ust. 1, ust. 2, ust. 3   i ust. 4, art. 239, art. 258 i   art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 suerpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późn. zm.), art. 121 ust. 7   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z   późn. zm.), art. 403 ustawy z   dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z   2008 r. Nr 25, poz. 150 z   późn. zm.)  

Rada Powiatu  
uchwala:  

§   1.   1.   Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok w   wysokości 138   736 071 zł,  
z tego:  

1)   dochody bieżące w   kwocie 129   310 813 zł;  

2)   dochody majątkowe w   kwocie 9   425 258 zł;                
zgodnie z   tabelą Nr 1.  

2.   Dochody o   których mowa w   ust.1 obejmują w   szczególności:  

1)   dotacje celowe na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości 13   593 533 zł, zgodnie z   tabelą Nr 2;  

2)   dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w   drodze porozumień z   organami administracji rządowej w   wysokości 121 064 zł;  

3)   dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w   drodze umów lub porozumień z   innymi j.s.t. w   wysokości 950   000 zł, zgodnie z   tabelą Nr 3.  

§   2.   1.   Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok w   wysokości 138   736 071 zł, z   tego:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 129 000 813 zł;  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie 9   735 258 zł;                
zgodnie z   tabelą Nr 4.  

2.                 Wydatki, o   których mowa w   ust. 1   obejmują w   szczególności:  

1)   wydatki na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych ustawami w   wysokości 13   593 533 zł, zgodnie z   tabelą Nr 5;  

2)   wydatki na zadania i   zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w   2012 roku w   wysokości 9   735 258 zł, zgodnie z   tabelą Nr 6;  

3)   wydatki na dotacje udzielane z   budżetu Powiatu Tarnogórskiego w   2012 roku w   wysokości 17   777 881 zł, z   tego:  

a)   wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w   wysokości 1   513 133 zł, w   tym:  

-   wydatki na dotacje celowe w   wysokości 1   513 133 zł;  

-   wydatki na dotacje podmiotowe w   wysokości 0   zł;  

-   wydatki na dotacje przedmiotowe w   wysokości 0   zł;  

b)   wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w   wysokości 16   264 748 zł, w   tym:  

-   wydatki na dotacje celowe w   wysokości 465 037 zł;  

-   wydatki na dotacje podmiotowe w   wysokości 15   799 711 zł ;  

-   wydatki na dotacje przedmiotowe w   wysokości 0   zł;                

  zgodnie z   załącznikiem Nr 1;  

4)   wydatki na programy i   projekty finansowane z   udziałem środków o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z   późniejszymi zmianami), zgodnie z   załącznikiem Nr 2.  

§   3.   Przychody budżetu w   wysokości 5   937 077 zł, rozchody w   wysokości 5   937 077 zł, zgodnie z   tabelą Nr 7.  

§   4.   W budżecie tworzy się rezerwy:  

1.   ogólną w   kwocie 140 804 zł  

2.   celową zgodnie z   ustawą o   zarządzaniu kryzysowym w   kwocie 284 928 zł  

3.   celową na wydatki związane z   oświatą w   kwocie 305 654 zł  

§   5.   1.   Zatwierdza się plan dochodów związanych z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej podlegającej przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z   tabelą Nr 8.  

2.   Zatwierdza się plan rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych na 2012 rok, zgodnie z   załącznikiem Nr 3.  

§   6.   Upoważnia się Zarząd do:  

1.   zaciągania pożyczek i   kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w   ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 7   000   000,00 zł;  

2.   zaciągania pożyczek i   kredytów długoterminowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów do kwoty 5   937   077 zł;  

3.   lokowania wolnych środków budżetowych w   trakcie roku na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu;  

4.   udzielania poręczeń do maksymalnej kwoty 1   500   000 zł w   roku budżetowym;  

5.   dokonywania zmian w   planie:  

1)   wydatków bieżących na uposażenia i   wynagrodzenia,  

2)   wydatków majątkowych,  

3)   w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a   majątkowymi, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.  

§   7.   Ustala się, że zwroty wydatków dokonywanych w   tym samym roku budżetowym pomniejszają wydatki budżetowe, a   zwroty wydatków dotyczące lat poprzednich stanowią dochody Powiatu.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w   Tarnowskich Górach.  

§   9.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia z   mocą obowiązującą od 1   stycznia 2012 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu  


Joachim   Ganszyniec

 


Tabela Nr 1  
Zalacznik1.pdf

Tabela Nr 1  

Tabela Nr 2  
Zalacznik2.pdf

Tabela Nr 2  

Tabela Nr 3  
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  

Tabela Nr 4  
Zalacznik4.pdf

Tabela Nr 4  

Tabela Nr 5  
Zalacznik5.pdf

Tabela Nr 5  

Tabela Nr 6  
Zalacznik6.pdf

Tabela Nr 6  

Tabela Nr 7  
Zalacznik7.pdf

Tabela Nr 7  

Tabela Nr 8  
Zalacznik8.pdf

Tabela Nr 8  

Załącznik Nr 1  
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 1  

Załącznik Nr 2  
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 3  
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »