| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/81/11 Rady Gminy Marklowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w spawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego część dzielnicy Praga o powierzchni ok. 60 ha

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 5, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z   2001 r., poz. 1591 z   późniejszymi zmianami), art. 3   ust.1 i   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z   późniejszymi zmianami) oraz art. 4   ust. 2   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   zmianie ustawy o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o   Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o   ochronie zabytków i   opiece nad zabytkami (Dz. U. z   2010 r. Nr 130, poz. 871), w   związku z   uchwałą nr XL/230/10 Rady Gminy Marklowice z   dnia 25 lutego 2010 r. w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część dzielnicy Praga, po stwierdzeniu zgodności z   ustaleniami Studium uwarunkowań i   kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marklowice zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/181/98 Rady Gminy Marklowice z   dnia 2.04.1998 r., zmienionego uchwałą Nr XXXVII/209/2009 Rady Gminy Marklowice z   dnia 9.11.2009 r.  

Rada Gminy Marklowice uchwala co następuje:  

I.  

PRZEPISY OGÓLNE  

§   1.  

1.   Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmujący część dzielnicy Praga o   powierzchni ok. 60 ha, zwany dalej planem, w   granicach określonych na rysunku planu.  

2.   Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)   załącznik nr 1   stanowiący integralną część niniejszej uchwały – rysunek planu w   skali 1:1000,  

2)   załącznik nr 2   - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Marklowice o   sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,  

3)   załącznik nr 3   - Rozstrzygnięcie Rady Gminy Marklowice o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

§   2.  

Ilekroć w   dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1)                 uchwale   - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Marklowice, o   ile z   treści przepisu nie wynika inaczej,  

2)                 planie-   należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wg ustaleń § 1   ust. 1   niniejszej uchwały,  

3)   ustawie lub ustawie o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   - należy przez to rozumieć ustawę z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.),  

4)                 rysunku planu   - należy przez to rozumieć rysunek planu, o   którym mowa w   § 1   ust. 2   pkt 1   niniejszej uchwały,  

5)                 terenie-   należy przez to rozumieć teren o   określonym przeznaczeniu i   zasadach zagospodarowania wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i   oznaczony symbolem literowym i   cyfrowym, dla którego ustalenia określa niniejsza uchwała,  

6)   terenie objętym zamierzeniem inwestycyjnym   – należy przez to rozumieć obszar jednej lub kilku działek ewidencyjnych lub ich części zawierający się w   terenie przeznaczonym do zainwestowania, ograniczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,  

7)                 wskaźnik intensywności zabudowy -   należy przez to rozumieć stosunek powierzchni brutto budynku do powierzchni terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym,  

8)   powierzchni brutto budynku -   należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji mierzoną po zewnętrznym obrysie ścian,  

9)   nieprzekraczalnej linii zabudowy –   należy przez to rozumieć linię oznaczoną na rysunku planu, określającą minimalną odległość budynków od linii rozgraniczającej, której żaden budynek przekroczyć nie może,  

10)   froncie działki –   należy przez to rozumieć granicę działki na linii styku z   drogą stanowiącą jej obsługę komunikacyjną,  

11)   reklamie   - należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w   jakiejkolwiek materialnej formie wraz z   elementami konstrukcyjnymi i   zamocowaniami,  

12)   miejscach postojowych   – należy przez to rozumieć miejsca postojowe na parkingach lub miejsca w   garażach podziemnych i   nadziemnych.                

§   3.  

1.   W rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1)   granica obszaru objętego planem,  

2)   określenie skali rysunku planu, w   formie liczbowej i   liniowej,  

3)   linie rozgraniczające tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

4)   symbole literowe i   cyfrowe identyfikujące tereny o   różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

5)   nieprzekraczalne linie zabudowy,  

6)   oznaczenie obiektów o   wartościach kulturowych objętych ochroną konserwatorską, poprzez ustalenie ochrony w   planie,  

7)   strefa techniczna ITE-SN, wyznaczona dla napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia,  

8)   strefa kontrolowana ITG wyznaczona dla gazociągu wysokoprężnego,  

2.   W rysunku planu obowiązują oznaczenia graficzne granic terenów ustanowionych na podstawie przepisów odrębnych:  

1)   granica terenu górniczego,  

2)   granica obszaru górniczego,  

3.   Dopuszcza się korekty oznaczonych na rysunku planu przebiegów sieci infrastruktury technicznej, stref technicznych od linii energetycznych, stref kontrolowanych od gazociągu, rejonów lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz ich parametrów technicznych w   sposób nie ograniczający ustalonego w   planie przeznaczenia terenów oraz zasad ich obsługi, a   także z   zachowaniem pozostałych ustaleń planu.  

4.   Istniejący stan zagospodarowania i   użytkowania terenów oraz obiektów, w   tym treść podkładów mapowych, nazwy ulic, oznaczenia poza granicą obszaru objętego planem są oznaczeniami informacyjnymi, nie stanowiącymi ustaleń planu.  

II.  

Przepisy szczegółowe  

§   4.  

1.   Wyznacza się teren zabudowy usługowej, oznaczony na rysunku planu symbolem 3.1U1 i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu:  

a)   zabudowa usługowa, w   tym budynki użyteczności publicznej i   zamieszkania zbiorowego.  

2)   Dopuszcza się:  

a)   realizację mieszkań w   budynkach usługowych.  

3)   Jako uzupełnienie przeznaczenia terenu mogą być realizowane:  

b)   obiekty małej architektury,  

c)   zieleń urządzona,  

d)   parkingi, garaże,  

e)   drogi wewnętrzne, dojazdy,  

f)   ciągi komunikacji pieszej,  

g)   ścieżki rowerowe,  

h)   sieci, urządzenia i   obiekty infrastruktury technicznej.  

4)   Zakazuje się:  

a)   realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem realizacji:  

-   dróg,  

-   sieci technicznych, instalacji, kanałów, urządzeń i   obiektów infrastruktury technicznej,  

-   zbiorników na gaz płynny i   olej dla celów grzewczych,  

-   urządzeń do przerzutu i   przesyłu wody i   ścieków,  

-   zespołów zabudowy usługowej z   towarzyszącą infrastrukturą,  

-   parków rozrywki,  

-   urządzeń i   obiektów sportowych, rekreacyjnych, wypoczynkowych i   hoteli,  

-   pól biwakowych i   karawaningowych,  

-   stacji obsługi lub stacji remontowych sprzętu budowlanego, drogowego, rolniczego oraz stacji obsługi i   napraw samochodów do 2   stanowisk,  

-   garaży i   parkingów, w   zakresie zgodnym z   przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu.  

5)   Ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   przy budowie nowych budynków oraz przy rozbudowie budynków istniejących ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

b)   dopuszcza się kształtowanie dachów budynków o   różnych formach, o   kącie nachylenia głównych połaci dachowych nie większym niż 45°,  

c)   maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać 9   m,  

d)   dopuszcza się realizację wolnostojących budowli lub elementów bryły budynku stanowiących dominanty wysokościowe o   wysokości nie większej niż 30 m,  

e)   maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym wynosi 75%,  

f)   minimalny udział terenów biologicznie czynnych w   powierzchni terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym, wynosi 10%.  

6)   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości, w   tym określenie parametrów działek uzyskiwanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w   wyniku scalania i   podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 1000 m²,  

b)   szerokość frontu działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w   wyniku scalania i   podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż 20 m,  

c)   kąt położenia nowo wydzielanych granic działek w   stosunku do pasa drogowego nie powinien być mniejszy niż 45º,  

d)   jeżeli przy dokonywaniu podziału nie jest możliwe wydzielenie wszystkich działek o   parametrach określonych w   pkt. a, b i   c dopuszcza się pozostawienie 1   działki o   powierzchni nie mniejszej niż 700 m² oraz dowolnej szerokości frontu działki i   dowolnym kącie położenia granic działki w   stosunku do pasa drogowego,  

e)   zachowanie parametrów wielkościowych działek przeznaczonych pod zabudowę, powstałych w   wyniku scalania i   podziałów geodezyjnych, nie obowiązuje w   przypadku:  

-   dokonywania podziałów zgodnie z   przebiegiem linii rozgraniczających poszczególne tereny,  

-   wydzielania dróg wewnętrznych,  

-   wydzielania nieruchomości pod urządzenia i   obiekty infrastruktury technicznej,  

f)   dopuszcza się możliwość scalania działek.  

7)   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji:  

a)   ustala się obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio lub pośrednio z   dróg publicznych,  

b)   nakaz realizacji miejsc postojowych w   ilości nie mniejszej niż:  

-   1,5 miejsca postojowego na lokal mieszkalny,  

-   dla usług sportu, rozrywki i   rekreacji - 1   miejsce postojowe na 3   użytkowników usług,  

-   dla usług gastronomii - 1   miejsce postojowe na 4   miejsca konsumenckie,  

-   dla usług handlu - 1   miejsce postojowe na 4   zatrudnionych w   usługach, 2   miejsca postojowe dla samochodów dostawczych oraz 30 miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni wewnętrznej budynku usługowego lub lokalu użytkowego nie stanowiącej garażu, magazynu, piwnicy, poddasza, pomieszczeń technicznych, gospodarczych, pomocniczych,  

-   dla pozostałych usług - 1   miejsce postojowe na 30 m² powierzchni wewnętrznej budynku usługowego lub lokalu użytkowego nie stanowiącej garażu, magazynu, piwnicy, poddasza, pomieszczeń technicznych, gospodarczych, pomocniczych.  

2.   Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 3.1-24MN1 i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu:  

a)   zabudowa jednorodzinna.  

2)   Dopuszcza się:  

a)   realizację zabudowy zagrodowej,  

b)   realizację obiektów i   urządzeń do chowu i   hodowli zwierząt w   ilości nie większej niż 40 DJP,  

c)   realizację zabudowy usługowej związanej z   usługami kultury, sportu, zdrowia, oświaty, wychowania, rzemiosła, handlu, gastronomii, agroturystyki i   innymi usługami nie stanowiącymi przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko,  

d)   urządzanie placów zabaw dla dzieci.  

3)   Jako uzupełnienie przeznaczenia terenu mogą być realizowane :  

b)   obiekty małej architektury,  

c)   zieleń urządzona,  

d)   parkingi, garaże,  

e)   drogi wewnętrzne, dojazdy,  

f)   ciągi komunikacji pieszej,  

g)   ścieżki rowerowe,  

h)   sieci, urządzenia i   obiekty infrastruktury technicznej.  

4)   Zakazuje się:  

a)   realizacji przedsięwzięć określanych jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem realizacji:  

-   dróg,  

-   sieci technicznych, instalacji, kanałów, urządzeń i   obiektów infrastruktury technicznej,  

-   zbiorników na gaz płynny i   olej dla celów grzewczych,  

-   urządzeń do przerzutu i   przesyłu wody i   ścieków,  

-   zespołów zabudowy mieszkaniowej,  

-   obiektów produkcji rolniczej oraz obiektów i   urządzeń do chowu i   hodowli zwierząt w   ilości mniejszej niż 40 DJP,  

-   garaży i   parkingów, w   zakresie zgodnym z   przeznaczeniem terenu oraz pozostałymi ustaleniami planu.  

5)   Ustalenia dotyczące parametrów i   wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:  

a)   przy budowie nowych budynków oraz przy rozbudowie budynków istniejących ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

b)   w terenie 3.5MN1 ustala się wykonywanie dachów symetrycznych dwuspadowych typu przyczółkowego lub naczółkowego o   kącie nachylenia głównych połaci dachowych 20-45°,  

c)   w pozostałych terenach ustala się wykonywanie dachów symetrycznych dwuspadowych typu przyczółkowego lub naczółkowego o   kącie nachylenia głównych połaci dachowych 35-45°,  

d)   maksymalna wysokość zabudowy nie może przekraczać:  

-   15 m przy realizacji zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i   mieszkaniowej z   usługami,  

-   9 m przy realizacji zabudowy usługowej i   zabudowy związanej z   chowem i   hodowlą zwierząt,  

-   dopuszcza się realizację wolnostojących budowli lub elementów bryły budynku stanowiących dominanty wysokościowe o   wysokości nie większej niż 30 m,  

e)   maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w   stosunku do powierzchni terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym wynosi:  

-   40% dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i   bliźniaczej,  

-   55% dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej,  

-   40% dla zabudowy zagrodowej oraz zabudowy związanej z   chowem i   hodowlą zwierząt,  

-   75% dla zabudowy mieszkaniowej z   usługami i   zabudowy usługowej.  

f)   maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy wynosi :  

-   0,6 dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i   bliźniaczej,  

-   0,7 dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej,  

-   0,8 dla zabudowy mieszkaniowej z   usługami,  

g)   minimalny udział terenów biologicznie czynnych w   powierzchni terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym, wynosi:  

-   40% przy realizacji zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i   bliźniaczej,  

-   25% przy realizacji zabudowy jednorodzinnej szeregowej,  

-   40% przy realizacji zabudowy zagrodowej oraz zabudowy związanej z   chowem i   hodowlą zwierząt,  

-   10% przy realizacji zabudowy mieszkaniowej z   usługami i   zabudowy usługowej  

6)   Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i   warunków scalania i   podziału nieruchomości, w   tym określenie parametrów działek uzyskiwanych w   wyniku scalania i   podziału nieruchomości:  

a)   powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w   wyniku scalania i   podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż:  

-   700 m² dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i   bliźniaczej,  

-   250 m² dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej,  

-   1000 m² dla pozostałych rodzajów zabudowy,  

b)   szerokość frontu działki przeznaczonej pod zabudowę powstałej w   wyniku scalania i   podziałów geodezyjnych nie może być mniejsza niż:  

-   16 m dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej i   bliźniaczej,  

-   6 m dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej,  

-   20 m dla pozostałych rodzajów zabudowy,  

c)   kąt położenia nowo wydzielanych granic działek w   stosunku do pasa drogowego nie powinien być mniejszy niż 45º,  

d)   jeżeli przy dokonywaniu podziału nie jest możliwe wydzielenie wszystkich działek o   parametrach określonych w   pkt. a, b i   c dopuszcza się pozostawienie 1   działki o   powierzchni nie mniejszej niż 70% powierzchni określonej w   pkt a   oraz dowolnej szerokości frontu działki i   dowolnym kącie położenia granic działki w   stosunku do pasa drogowego,  

e)   zachowanie parametrów wielkościowych działek przeznaczonych pod zabudowę, powstałych w   wyniku scalania i   podziałów geodezyjnych, nie obowiązuje w   przypadku:  

-   dokonywania podziałów zgodnie z   przebiegiem linii rozgraniczających poszczególne tereny,  

-   wydzielania dróg wewnętrznych,  

-   wydzielania nieruchomości pod urządzenia i   obiekty infrastruktury technicznej,  

f)   dopuszcza się możliwość scalania działek.  

7)   Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów komunikacji:  

a)   ustala się obsługę komunikacyjną terenów bezpośrednio lub pośrednio z   dróg publicznych,  

b)   nakaz realizacji miejsc postojowych w   ilości nie mniejszej niż:  

-   2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny w   zabudowie jednorodzinnej,  

-   2 miejsca postojowe na budynek mieszkalny w   zabudowie zagrodowej,  

-   dla usług sportu, rozrywki i   rekreacji - 1   miejsce postojowe na 3   użytkowników usług,  

-   dla usług gastronomii - 1   miejsce postojowe na 4   miejsca konsumenckie,  

-   dla usług handlu - 1   miejsce postojowe na 4   zatrudnionych w   usługach, 2   miejsca postojowe dla samochodów dostawczych oraz 30 miejsc parkingowych na 1000 m² powierzchni wewnętrznej budynku usługowego lub lokalu użytkowego nie stanowiącej garażu, magazynu, piwnicy, poddasza, pomieszczeń technicznych, gospodarczych, pomocniczych,  

-   dla pozostałych usług - 1   miejsce postojowe na 30 m² powierzchni wewnętrznej budynku usługowego lub lokalu użytkowego nie stanowiącej garażu, magazynu, piwnicy, poddasza, pomieszczeń technicznych, gospodarczych, pomocniczych.  

3.   Wyznacza się tereny drogi publicznej zbiorczej oznaczony na rysunku planu symbolem 3.1KDZ i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu:  

a)   droga publiczna klasy zbiorczej.  

2)   Dopuszcza się realizację:  

a)   ścieżek rowerowych,  

b)   zieleni urządzonej,  

c)   parkingów,  

d)   przystanków,  

e)   kiosków ulicznych,  

f)   obiektów małej architektury,  

g)   sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury technicznej.  

3)   Zasady zagospodarowania terenu:  

a)   ulica jednojezdniowa, z   dwoma pasami ruchu,  

b)   co najmniej jednostronny chodnik,  

c)   szerokość drogi w   liniach rozgraniczających wynosi 20 m, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

d)   szerokość jezdni – min. 6,5 m,  

e)   nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z   drogą 3.1KDZ jest ustalona w   odległości 1,25 m od linii rozgraniczającej z   terenem drogi 3.1KDZ oraz w   linii zabudowy obiektów istniejących, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu.  

4.   Wyznacza się tereny drogi publicznej lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolem 3.1-2KDL i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu:  

a)   droga publiczna klasy lokalnej.  

2)   Dopuszcza się realizację:  

a)   ścieżek rowerowych,  

b)   zieleni urządzonej,  

c)   parkingów,  

d)   przystanków,  

e)   kiosków ulicznych,  

f)   obiektów małej architektury,  

g)   sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury technicznej.  

3)   Zasady zagospodarowania terenu:  

a)   ulica jednojezdniowa, z   dwoma pasami ruchu,  

b)   co najmniej jednostronny chodnik,  

c)   szerokość drogi w   liniach rozgraniczających wynosi 12 m, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

d)   szerokość jezdni min. 5,0 m,  

e)   nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z   drogami 3.1-2KDL jest ustalona w   odległości 2,5 m od linii rozgraniczającej z   terenem drogi KDL oraz w   linii zabudowy obiektów istniejących, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu.  

5.   Wyznacza się tereny drogi publicznej dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolem 3.1-3KDD1 i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu:  

a)   droga publiczna klasy dojazdowej.  

2)   Dopuszcza się realizację:  

a)   ścieżek rowerowych,  

b)   zieleni urządzonej,  

c)   parkingów,  

d)   przystanków,  

e)   obiektów małej architektury,  

f)   sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury technicznej.  

3)   Zasady zagospodarowania terenu:  

a)   ulica jednojezdniowa, z   dwoma pasami ruchu,  

b)   szerokość drogi w   liniach rozgraniczających wynosi 10 m z   lokalnymi poszerzeniami, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

c)   szerokość jezdni – min. 4,5 m,  

d)   nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z   drogami 3.1-3KDD1 jest ustalona w   odległości 3,25 m od linii rozgraniczającej z   terenem drogi KDD1 oraz w   linii zabudowy obiektów istniejących, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu.  

6.   Wyznacza się teren drogi publicznej dojazdowej oznaczony na rysunku planu symbolem 3.1KDD3 i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące jego przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu:  

a)   droga publiczna klasy dojazdowej o   charakterze ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych.  

2)   Dopuszcza się realizację:  

a)   zieleni urządzonej,  

b)   ścieżki rowerowej,  

c)   sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury technicznej.  

3)   Zasady zagospodarowania terenu:  

a)   ulica jednojezdniowa, z   jednym pasem ruchu,  

b)   szerokość fragmentu pasa drogowego drogi 3.1KDD3 znajdującego się w   granicach opracowania planu wynosi 4   m, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

c)   szerokość jezdni – min. 3,0 m,  

d)   nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z   drogą 3.1KDD3 jest ustalona w   odległości 5   m od linii rozgraniczającej z   terenem drogi 3.1KDD3 oraz w   linii zabudowy obiektów istniejących, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu.  

7.   Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych oznaczone na rysunku planu symbolami 3.1-9KDW i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu –  

a)   droga wewnętrzna, nie zaliczona do żadnej kategorii dróg publicznych, o   charakterze ciągu pieszo-jezdnego bez wydzielonego pasa dla pieszych.  

2)   Dopuszcza się realizację:  

a)   zieleni urządzonej,  

b)   sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury technicznej.  

3)   Zasady zagospodarowania terenu w   zakresie jego przeznaczenia:  

a)   ulica jednojezdniowa, jednopasowa,  

b)   szerokości drogi w   liniach rozgraniczających – 5   m, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu,  

c)   szerokość jezdni – min. 3,0 m, z   utwardzoną koroną szerokości 5,0 m,  

d)   nieprzekraczalna linia zabudowy dla terenów graniczących z   drogami 3.1-9KDW jest ustalona w   odległości 5   m od linii rozgraniczającej z   terenem drogi KDW oraz w   linii zabudowy obiektów istniejących, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu.  

8.   Wyznacza się tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami 3.1-9ZL i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu:  

a)   teren lasów.  

2)   Dopuszcza się:  

a)   realizację sieci, urządzeń infrastruktury technicznej w   zakresie zgodnym z   ustawą o   lasach i   ustawą o   ochronie gruntów rolnych i   leśnych.  

3)   Zakazuje się:  

a)   lokalizacji obiektów tymczasowych i   budynków nie związanych z   przeznaczeniem terenu,  

b)   użytkowania terenu w   sposób sprzeczny z   ustawą o   lasach oraz ustawą o   ochronie gruntów rolnych i   leśnych.  

9.   Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami 3.1-18R i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu :  

a)   tereny rolnicze.  

2)   Dopuszcza się:  

a)   realizację sieci, urządzeń infrastruktury technicznej w   zakresie zgodnym z   ustawą o   lasach i   ustawą o   ochronie gruntów rolnych i   leśnych.  

3)   Zakazuje się:  

a)   lokalizacji zabudowy nie związanej z   produkcją rolną,  

b)   realizacji obiektów i   urządzeń do chowu i   hodowli zwierząt w   ilości większej niż 40 DJP.  

10.   Wyznacza się tereny projektowanych dolesień oznaczone na rysunku planu symbolami 3.1-3R/ZL i   wprowadza się następujące ustalenia dotyczące ich przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania:  

1)   Przeznaczenie terenu :  

a)   tereny projektowanych dolesień.  

2)   Dopuszcza się:  

a)   rolnicze użytkowanie gruntów,  

b)   realizację sieci, urządzeń infrastruktury technicznej w   zakresie zgodnym z   ustawą o   lasach i   ustawą o   ochronie gruntów rolnych i   leśnych.  

3)   Zakazuje się:  

a)   lokalizacji zabudowy.  

§   5.  

Zasady ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego.   Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z   potrzeb ochrony i   kształtowania ładu przestrzennego:  

1)   nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadów, w   formie zieleni izolacyjnej, ogrodzenia lub zabudowy,  

2)   ustala się kolorystykę pokryć dachowych w   gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, grafitu lub w   kolorze naturalnej ceramiki,  

3)   ustala się wykonywanie elewacji budynków w   stonowanych kolorach pastelowych lub w   kolorystyce materiałów naturalnych (kamień, drewno, itp.),  

4)   reklamy i   tablice informacyjne umieszczone na budynku powinny nawiązywać do kompozycji fasady z   uwzględnieniem podziałów na elewacji wyznaczonych przez elementy konstrukcyjne, otwory okienne, drzwiowe itp.,  

5)   od strony dróg publicznych ustala się zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń betonowych oraz ogrodzeń z   drutu kolczastego.  

§   6.  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i   zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

1.   Krzyż kamienny znajdujący się przy ul. Szymanowskiego 62, oznaczony na rysunku planu w   granicach terenu 3.23MN1, obejmuje się ochroną przed zniszczeniem, przebudową i   zmianami w   ramach prac remontowych (w tym przed zmianami kolorystyki).  

2.   W obszarze znajdującym się w   promieniu co najmniej 10 m od obiektu objętego ochroną ustala się:  

1)   zachowanie zieleni towarzyszącej i   historycznych ogrodzeń,  

2)   zakaz wznoszenia reklam, jeśli przesłaniałyby obiekt chroniony,  

3)   stosowanie materiałów, z   których obiekt był wykonany, przy remontach i   konserwacji obiektu.  

§   7.  

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w   ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy.  

1.   Nakaz przestrzegania ograniczeń możliwości lokalizacji zabudowy oraz zagospodarowania terenu w   obszarze położonym w   oznaczonej na rysunku planu strefie technicznej ITE-SN, wyznaczonej dla napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia, która obejmuje obszar leżący w   odległości 10 m po każdej stronie od osi linii.  

2.   W terenach 3.1MN1, 3.6MN1, 3.7MN1, 3.18MN1, 3.24MN1 należy przestrzegać ograniczeń w   zagospodarowaniu terenu wynikających z   konieczności zachowania odległości podstawowych obrysów obiektów terenowych od gazociągów wysokoprężnych DN 300 PN 2,5 MPa relacji Świerklany–Radlin oraz DN 200 PN 2,5 MPa odgałęzienie do SRP 1°Godów, w   tym ograniczeń takich jak zakaz:  

1)   lokalizacji budynków użyteczności publicznej i   zamieszkania zbiorowego w   odległości 25 m od gazociągu wysokoprężnego,  

2)   lokalizacji budynków mieszkalnych w   odległości 20 m od gazociągu wysokoprężnego,  

3)   lokalizacji wolnostojących budynków niemieszkalnych w   odległości 15 m od gazociągu wysokoprężnego w   terenach 3.1MN1, 3.6MN1, 3.18MN1, 3.24MN1.  

3.   W terenach 3.1ZL, 3.2ZL, 3.5ZL, 3.6R, 3.7R, 3.13R, 3.17R, 3.18R należy przestrzegać ograniczeń w   zagospodarowaniu terenu wynikających z   konieczności zachowania odległości podstawowych obrysów obiektów terenowych od gazociągów wysokoprężnych DN 300 PN 2,5 MPa relacji Świerklany–Radlin oraz DN 200 PN 2,5 MPa odgałęzienie do SRP 1°Godów, w   tym ograniczeń takich jak zakaz:  

1)   lokalizacji budynków mieszkalnych w   odległości 20 m od gazociągu wysokoprężnego,  

2)   lokalizacji wolnostojących budynków niemieszkalnych w   odległości 15 m od gazociągu wysokoprężnego,  

3)   sadzenia drzew i   krzewów w   odległości 4   m od gazociągu wysokoprężnego,  

4.   W terenach 3.2R/ZL, 3.3R/ZL, 3.1KDD1, 3.1KDL, 3.2KDL, 3.1KDZ należy przestrzegać ograniczeń w   zagospodarowaniu terenu wynikających z   konieczności zachowania odległości podstawowych obrysów obiektów terenowych od gazociągów wysokoprężnych DN 300 PN 2,5 MPa relacji Świerklany–Radlin oraz DN 200 PN 2,5 MPa odgałęzienie do SRP 1°Godów, w   tym ograniczeń takich jak zakaz sadzenia drzew i   krzewów w   odległości 4   m od gazociągu wysokoprężnego,  

5.   W terenach 3.9R, 3.1KDD3, w   oznaczonej na rysunku planu strefie kontrolowanej gazociągu ITG wyznaczonej dla gazociągu wysokoprężnego DN 300 PN 2,5 MPa relacji Świerklany–Radlin, która obejmuje obszar leżący w   odległości 4   m po każdej stronie od osi linii, należy przestrzegać ograniczeń w   zagospodarowaniu terenu zawartych w   przepisach odrębnych określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, w   tym zakazów:  

1)   sadzenia drzew, krzewów,  

2)   podejmowania działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu,  

3)   realizacji budynków, urządzania stałych składów i   magazynów w   terenie 3.9R.  

§   8.  

Wymagania wynikające z   potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

1.   W granicach obszaru objętego planem obszary przestrzeni publicznej stanowią drogi publiczne.  

2.   W granicach terenów oznaczonych symbolami MN1 przy wykonywaniu ogrodzeń od strony dróg i   ulic publicznych ustala się nakaz cofnięcia bram wjazdowych na głębokość minimum 4   m.  

3.   Realizacja obiektów małej architektury, oświetlenia i   reklam w   obszarach przestrzeni publicznych powinna być utrzymana w   jednorodnej stylistyce, w   szczególności pod względem kolorystyki i   zastosowanych materiałów.  

§   9.  

Zasady ochrony środowiska, przyrody i   krajobrazu kulturowego.   Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia wynikające z   potrzeb ochrony środowiska:  

1)   istniejąca i   projektowana działalność nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny,  

2)   zakaz prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych i   podziemnych,  

3)   w zakresie ochrony przed hałasem wprowadza się następujące ustalenia :  

a)   dla terenów oznaczonych symbolami U1, MN1 dopuszczalny poziom hałasu w   środowisku ustala się jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe,  

4)   w zakresie gospodarki odpadami ustala się gromadzenie odpadów komunalnych w   szczelnych pojemnikach na własnej działce i   usuwanie zgodnie z   zasadami obowiązującymi na terenie Gminy Marklowice.  

§   10.  

Ustalenia dotyczące granic i   sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w   tym terenów  

górniczych.  

1.   Tereny objęte opracowaniem planu położone są w   części w   granicach obszaru górniczego i   terenu górniczego „Radlin I”, zgodnie z   oznaczeniem na rysunku planu.  

2.   W zasięgu terenu górniczego występują następujące uwarunkowania:  

1)   teren objęty opracowaniem znajduje się poza wpływami eksploatacji dokonanej i   projektowanej,  

2)   nie przewiduje się wystąpienia deformacji nieciągłych,  

3)   prognozowane przyśpieszenia drgań gruntu dla czasu trwania 0-1,5 s wynoszą 100-150 mm/s2,  

3.   Szczegółowe informacje odnośnie czynników geologiczno – górniczych, które powinno się uwzględnić w   projektach budowlanych, należy uzyskać u   właściwego przedsiębiorcy posiadającego koncesje na wydobywanie kopaliny.  

§   11.  

Zasady modernizacji, rozbudowy i   budowy systemów infrastruktury technicznej.   Na obszarze objętym planem obowiązują następujące ustalenia w   odniesieniu do systemów infrastruktury technicznej:  

1)   ustalenia ogólne:  

a)   Ustala się możliwość budowy przyłączy, sieci, urządzeń i   obiektów infrastruktury technicznej niezbędnych dla obsługi terenów objętych planem, przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu,  

b)   Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej nie związanych z   obsługą terenów objętych planem, wyłącznie w   przypadku, gdy nie ograniczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z   ustaleniami planu,  

c)   Sieci i   urządzenia techniczne należy lokalizować w   obrębie przestrzeni publicznych, z   wyjątkiem tych przebiegów, które wynikają z   potrzeb realizacji przeznaczenia poszczególnych terenów.  

2)   ustalenia w   odniesieniu do zaopatrzenia w   wodę:  

a)   ustala się zaopatrzenie w   wodę wszystkich odbiorców z   sieci wodociągowej znajdującej się w   obszarze objętym planem lub poza tym obszarem, poprzez przyłącza wodociągowe o   przekroju nie mniejszym niż Ø32 mm, lub budowę sieci wodociągowej o   przekroju nie mniejszym niż Ø50 mm,  

b)   ustala się zaopatrzenie w   wodę dla celów przeciwpożarowych poprzez sieć wodociągową przeciwpożarową o   przekroju nie mniejszym niż Ø100 mm,  

c)   dopuszcza się pobór wody ze studni przydomowych.  

3)   ustalenia w   zakresie odprowadzania ścieków komunalnych:  

a)   ustala się odprowadzanie ścieków do szczelnych bezodpływowych zbiorników z   nakazem ich opróżniania i   transportu ścieków taborem asenizacyjnym do stacji zlewnych lub do lokalnych oczyszczalni ścieków lub odprowadzenie ścieków do indywidualnych, biologicznych oczyszczalni ścieków,  

b)   dopuszcza się odprowadzanie ścieków komunalnych do kolektorów sieci kanalizacji sanitarnej z   odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków Karkoszka, zlokalizowanej poza obszarem objętym planem.  

4)   ustalenia w   zakresie odprowadzania wód opadowych i   roztopowych:  

a)   ustala się ujmowanie całości wód opadowych i   roztopowych z   powierzchni terenu o   trwałej nawierzchni dróg publicznych, parkingów i   terenów usługowych w   system kanalizacji deszczowej o   średnicach kanałów nie mniejszych niż Ø160 mm, zaopatrzony w   urządzenia oczyszczające ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika.  

5)   ustalenia w   zakresie zaopatrzenia w   energię elektryczną:  

a)   ustala się utrzymanie i   rozbudowę istniejącego układu sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilanych ze stacji transformatorowych znajdujących się w   obszarze objętym planem,  

b)   ustala się możliwość budowy w   obszarze objętym planem nowych stacji transformatorowych i   sieci elektroenergetycznych średniego i   niskiego napięcia,  

c)   ustala się przyjęcie zasady budowy nowych sieci elektroenergetycznych średniego i   niskiego napięcia oraz rozbudowy i   przebudowy istniejących sieci średniego i   niskiego napięcia liniami napowietrznymi, liniami napowietrznymi izolowanymi lub liniami kablowymi ziemnymi.  

6)   ustalenia w   odniesieniu do sieci gazowych:  

a)   ustala się zaopatrzenie w   gaz z   sieci gazowej niskiego i   średniego ciśnienia znajdującej się w   obszarze objętym planem lub poza tym obszarem, poprzez przyłącza lub budowę nowych sieci gazowych niskiego i   średniego ciśnienia.  

7)   ustalenia w   odniesieniu do sieci teletechnicznych:  

a)   ustala się utrzymanie istniejącego układu sieci i   urządzeń teletechnicznych oraz jego rozbudowę,  

b)   ustala się przyjęcie zasady budowy nowych sieci teletechnicznych oraz rozbudowy i   przebudowy istniejących sieci teletechnicznych liniami napowietrznymi, liniami napowietrznymi izolowanymi lub liniami kablowymi ziemnymi.  

8)   ustalenia w   odniesieniu do zaopatrzenia w   energię cieplną:  

a)   dla budynków usługowych ustala się uzyskiwanie ciepła z   wykorzystaniem metanu pochodzącego z   procesów odmetanowania KWK „Marcel” skojarzonego z   ciepłem uzyskanym z   kolektorów słonecznych, z   dopuszczeniem pokrycia potrzeb cieplnych z   innych źródeł ciepła wykorzystujących spalanie węgla w   kotłach o   sprawności nominalnej nie mniejszej niż 80%, energię elektryczną, gaz lub odnawialne źródła energii (pompy ciepła, itp.),  

b)   ustala się zaopatrzenie w   ciepło budynków mieszkalnych poprzez indywidualne lub grupowe źródła ciepła wykorzystujące spalanie węgla w   kotłach o   sprawności nominalnej nie mniejszej niż 80%, energię elektryczną, gaz lub odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, itp.).  


§   12.  

Ustalenia dotyczące sposobu i   terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i   użytkowania terenów.  

1.   Do czasu realizacji ustaleń planu tereny należy użytkować w   sposób dotychczasowy, bez możliwości podejmowania działań utrudniających wprowadzenie zagospodarowania zgodnego z   planem.  

2.   Nie dopuszcza się innego, tymczasowego zagospodarowania terenu, poza wymienionym w   ust. 1.  

§   13.  

Ustalenia dotyczące regulacji będących przedmiotem art.15 ust. 2   pkt. 12 i   art. 36 ust. 4   ustawy.  

1.   Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o   której mowa w   art. 36 ust. 4   ustawy (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w   związku z   uchwaleniem planu) w   wysokości 30%.  

III.  

Przepisy końcowe  

§   14.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Marklowice.  

§   15.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.  

§   16.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


inż.   Andrzej   Brychcy

 


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XVI/81/11    
Rady Gminy Marklowice    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Marklowice o   sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego część dzielnicy Praga o   powierzchni ok. 60 ha.”  

1.   Do projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice obejmującego część dzielnicy Praga o   powierzchni ok. 60 ha”, zwanego dalej „planem”, wyłożonego do publicznego wglądu w   dniach od 24.08.2011 r. do 23.09.2011 r. wpłynęło 10 uwag, które zostały wniesione na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.) oraz w   postępowaniu dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko na podstawie art. 39 ust. 1   i art. 40 w   związku z   art. 46 pkt 1   i art. 54 ust. 2   i ust. 3   ustawy z   dnia 3   października 2008 r. o   udostępnianiu informacji o   środowisku i   jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z   późn. zm.).  

Termin składania uwag upłynął dnia 14.10.2011 r.  

2.   Zgodnie z   rozstrzygnięciem Wójta Gminy Marklowice z   dnia 4.11.2011 r. jedna z   uwag została uznana za uwzględnioną, jedna została uwzględniona częściowo a   częściowo nieuwzględniona, a   pozostałych 8   uwag nie zostało uwzględnionych.  

§   2.  

1.   Przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Marklowice są uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Wójta Gminy Marklowice. Uwagi te dotyczą :  

1)   ujęcia w   planie zapisu dot. przeznaczenia pod zabudowę całej powierzchni działki nr 1316/112 oraz poszerzenie zabudowy działki 2063/105, w   rejonie „Maroszka” o   powierzchnię działki przyległej do jezdni przy ul. Kilińskiego,  

2)   ujęcia w   planie zapisu dot. przeznaczenia pod zabudowę całej powierzchni działki nr 100/22,  

3)   ujęcia w   planie zapisu dot. przeznaczenia pod zabudowę całej powierzchni działki nr 1315/112,  

4)   ujęcia w   planie zmiany zapisu w   § 10 pkt. 3   dot. parametrów oddziaływania prognozowanych wstrząsów pochodzenia górniczego. Organ wnosi o   usunięcie tych zapisów zgodnie z   wcześniej podjętymi ustaleniami dokonanymi pomiędzy OUG w   Rybniku, Gminą Marklowice a   KWK „Marcel” (zgodnie z   pkt. 2   protokołu z   doraźnego posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice z   dnia 25.07.2011 r.). Wniosek zawarty w   uwadze dotyczący doprecyzowania zapisu § 10 pkt. 1   projektu mpzp odnośnie prognozowanych wpływów eksploatacji górniczej nie dotyczy obszaru objętego przedmiotowym planem miejscowym.  

5)   ujęcia w   planie zapisu dot. przeznaczenia części działki nr 1966/1 pod zabudowę,  

6)   ujęcia w   planie zapisu dot. zmiany przeznaczenia gruntu 3.5R na 3.5MN1. Wniosek dotyczy działki nr 105/30,  

7)   ujęcia w   planie zapisu dot. przeznaczenia pod zabudowę całej powierzchni działki nr 1721/53,  

8)   ujęcia w   planie zapisu dot. przeznaczenia pod zabudowę całej powierzchni działki nr 1592/1,  

9)   ujęcia w   planie zapis dot. przeznaczenia pod zabudowę całej powierzchni działki nr 1307/105 – uwaga wniesiona jako uzupełnienie wniosku złożonego 14.09.2011.  

2.   Rada Gminy Marklowice działając na podstawie art. 7   ust. 1   pkt 1, art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 17 ust. 14 i   art. 20 ust. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz. U. z   2003 r. Nr 80, poz. 717 z   późn. zm.) po rozpatrzeniu uwag wymienionych w   § 2   ust. 1, postanawia ich nie uwzględniać.  

§   3.  

UzasadnieniA NIEUWZGLĘDNIENIA UWAG   .  

1.   Uzasadnienie dotyczące nieuwzględnienia uwag wymienionych w   § 2   ust. 1:  

1)   Rozpatrzenie uwag pod względem formalnym.  

Uwagi wymienione w   § 2   ust. 1   pkt 1-8 zostały wniesione w   wyznaczonym terminie.  

Uwaga wymieniona § 2   ust. 1   pkt 9   została wniesiona po upływie wyznaczonego terminu składania uwag.  

Stosownie do art. 7   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) sprawy ładu przestrzennego należą do wyłącznej właściwości gminy i   są one rozstrzygane głównie poprzez sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z   ustawą z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z   2003 r. Nr 80 , poz. 717 z   późn. zm.).  

Projekt przedmiotowego planu miejscowego jest opracowany zgodnie z   procedurą ustaloną w   tej ustawie i   stosownie do art. 20 ust. 1   tej ustawy Rada Gminy Marklowice jest uprawniona do rozstrzygnięcia wniesionych uwag.  

2)   Rozpatrzenie pod względem merytorycznym uwag wymienionych w:  

a)   § 2   ust. 1pkt 1.  

Tylko część obszaru działki nr 2063/105 mieści się w   granicy opracowania planu (teren rolniczy 3.2 R). Przeznaczenie działki nr 2063/105 zgodne jest z   ustaleniami studium.  

Działka nr 1316/112 znajduje się poza obszarem opracowania planu.  

b)   § 2   ust. 1pkt 2.  

Część obszaru działki nr 100/22 znajduje się w   terenie 3.4 MN1, pozostała część znajduje się w   terenie 3.18R. Przeznaczenie działki nr 100/22 zgodne jest z   ustaleniami studium.  

c)   § 2   ust. 1pkt 3.  

Działka nr 1315/112 znajduje się poza obszarem opracowania planu.  

d)   § 2   ust. 1pkt 4.  

Projekt planu miejscowego został opracowany w   oparciu o   informacje na temat uwarunkowań górniczych uzyskane w   sierpniu 2010 r. Pismem nr ITR.A 7322-2/10 z   dn. 9   lipca 2010 r. Wójt Gminy zwrócił się do KWK „Jankowice” i   KWK „Marcel” z   prośbą o   udostępnienie informacji w   zakresie wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię, dla obszarów objętych projektem planu. W   odpowiedzi otrzymano pismo KWK Jankowice znak 21/TGM/MGM/180/2010 z   dnia 26.07.2010 r. w   którym zawarto informacje że rejon objęty uchwałą nr XL/230/10 Rady Gminy Marklowice z   dnia 25.02.2010 r. znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK „Jankowice” oraz pismo KWK „Marcel” znak 22-TMG/MGM/61/10 z   dnia 02.08.2010 r. z   którym przekazano mapy sytuacyjno-wysokościowe z   przewidywanymi wpływami eksploatacji górniczej dla obszaru objętego planem oraz z   parametrami oddziaływania prognozowanych wstrząsów pochodzenia górniczego. Projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie Okręgowego Urzędu Górniczego w   piśmie 1.dz. RYB/512/0014/11/03770/ZR z   dnia 27.04.2011 r. W   projekcie planu przedstawionym do uzgodnień zapisy dotyczące terenów górniczych są identyczne jak w   wersji projektu planu przedstawionego do publicznego wglądu. Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice nastąpiło już po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia projektu planu.  

e)   § 2   ust. 1pkt 5.  

Przeznaczenie działki nr 1966/1 zgodne jest z   ustaleniami studium.  

W granicach planu znajduje się tylko fragment działki o   znikomej powierzchni.  

f)   § 2   ust. 1pkt 6.  

Przeznaczenie działki nr 105/30 zgodne jest z   ustaleniami studium.  

g)   § 2   ust. 1pkt 7.  

Przeznaczenie działki nr 1721/53 zgodne jest z   ustaleniami studium  

h)   § 2   ust. 1pkt 8.  

Przeznaczenie działki nr 1592/1 zgodne jest z   ustaleniami studium.  

W granicach planu znajduje się tylko fragment działki o   znikomej powierzchni.  

i)   § 2   ust. 1   pkt 9.  

Przeznaczenie działki nr 1307/105 zgodne jest z   ustaleniami studium.  


Załącznik Nr 3   do Uchwały Nr XVI/81/11    
Rady Gminy Marklowice    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

Rozstrzygnięcie o   sposobie realizacji inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisanych w   miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego część dzielnicy Praga o   powierzchni ok. 60 ha, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z   przepisami o   finansach publicznych.  

Działając na podstawie art. 20 pkt. 1   ustawy z   dnia 27 marca 2003 r. o   planowaniu i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z   późniejszymi zmianami), oraz § 11 pkt 2   Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z   dnia 26 sierpnia 2003 r. w   sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) Rada Gminy Marklowice przyjmuje poniższe rozstrzygnięcie. Szacunkowe kwoty zawiera "Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu", będąca integralną częścią dokumentacji planistycznej.  

1.   Inwestycje z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy i   są bezpośrednim skutkiem uchwalenia planu, obejmują budowę dróg publicznych i   powiązanych z   nimi sieci wodociągowych. W   szczególności obejmują one koszty: wykupu gruntów pod drogi publiczne planowane i   istniejące, realizację układu komunikacyjnego i   infrastruktury technicznej.  

2.   Opis sposobu realizacji inwestycji wykazanych w   ust.   1:  

a)   realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z   obowiązującymi przepisami, w   tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o   zamówieniach publicznych, samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej oraz   ochronie środowiska,  

b)   sposób realizacji inwestycji określonych w   pkt 1   może ulegać modyfikacji wraz z   dokonującym się   postępem technologicznym, zgodnie z   zasadą stosowania najlepszej dostępnej techniki (określoną w   art. 3   pkt.   10 ustawy z   dnia 27   kwietnia   2001   r. Prawo ochrony środowiska Dz.   U.   Nr   62,   poz.   627), o   ile nie stanowi naruszenia ustaleń planu.  

3.   Finansowanie inwestycji z   zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy ujętych w   niniejszym planie podlega przepisom ustawy z   dnia   26   listopada   1998   r. o   finansach publicznych (tekst jednolity Dz.   U. z   2003   r.   Nr   15,   poz.   148 z   późniejszymi zmianami).  

4.   Zadania wymienione w   pkt 1   finansowane będą z:  

a)   budżetu gminy,  

b)   funduszy pomocowych (dotacje i   pożyczki z   funduszy krajowych, pomocowe fundusze unijne),  

c)   partnerstwa publiczno – prywatnego.  


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr XVI/81/11    
Rady Gminy Marklowice    
z dnia 29 grudnia 2011 r.  
 

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »