| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16.121.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 94 ust. 1, art. 211 - 215, art. 222, art. 235 – 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 59 778 414,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 62 558 456,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 121 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 554 715,00 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w łącznej kwocie 554 715,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zestawienie planowanych w roku 2012 dotacji z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 3.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2012 w wysokości 2 780 041,44 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie pożyczka na kwotę 314 594,00 zł oraz część planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 kredytów na łączną kwotę 2 465 447,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 158 204,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 3 378 162,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Określa się w roku 2012 limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganej pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w roku 2012 na kwotę 314 594,00 zł;

2) zaciąganych kredytów na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2012 rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 985 406,00 zł;

3) zaciąganych kredytów na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 3 500 000,00 zł;

4) udzielanych poręczeń do kwoty 3 620 000,00 zł.

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1, mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę długu oraz poszczególne rodzaje wydatków majątkowych) w załącznikach nr 2 i 7 do uchwały, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w kwotach ogółem.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w 2012 r. nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 500 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 6 i 7 niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2012 zobowiązań z tytułu umów na realizację zadań bieżących oraz prac projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych nieujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zawieranych na okres do 4 lat lub jeśli odrębne przepisy na to pozwalają również na czas nieokreślony, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty, do wysokości limitu określonego w ust. 8 i 9.

8. Limit zobowiązań, o których mowa w ust. 7 określa się na kwotę 10 mln zł.

9. W przypadku zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawartych na czas nieokreślony dla celów określenia limitu, o którym mowa w ust. 8 uwzględnia się wysokość zobowiązań w okresie pierwszych 4 lat trwania umowy.

10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z ust. 1, 2 i 7 na gminne jednostki organizacyjne.

11. Gminne jednostki budżetowe gromadzące dochody stanowiące dochód budżetu miasta odprowadzają te dochody na rachunek bankowy miasta nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochody te zostały zgromadzone.

12. W toku realizacji budżetu wpłaty lokatorów z tytułu kaucji mieszkaniowych, w tym pierwszego wyposażenia mieszkań, uznaje się za dochody budżetu a wypłaty z tych tytułów traktuje się jako wydatki budżetu.

13. Wpływy na rachunek Urzędu Miasta od gminnych jednostek budżetowych z tytułu odsprzedaży (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług VAT) obcych towarów i usług, zaewidencjonowane w tych jednostkach jako wydatki - ujmuje się w Urzędzie Miasta jako zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku - pod warunkiem, że zarówno wydatek jak i wpłata dokonane są w tym samym roku budżetowym.

14. Zwroty i refundacje wypłaconych świadczeń zalicza się na zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku pod warunkiem, że wydatek i zwrot lub refundacja nastąpiły w tym samym roku budżetowym.

§ 9.

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Lucjan Szwan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu miasta w roku 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu miasta w roku 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje z budżetu miasta

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody jednostek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Inwestycje, zakupy i dotacje inwestycyjne

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Finansowanie deficytu

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »