| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 16.121.2011 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 94 ust. 1, art. 211 - 215, art. 222, art. 235 – 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się planowane dochody budżetu miasta w wysokości 59 778 414,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się limit wydatków budżetu miasta w wysokości 62 558 456,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 600 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Tworzy się rezerwę celową na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 121 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 554 715,00 zł, ujęte w zestawieniu dochodów w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, w grupie dochodów bieżących, według źródeł w pozycji opłaty zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w łącznej kwocie 554 715,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Ustala się plan dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków budżetu miasta na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zestawienie planowanych w roku 2012 dotacji z budżetu Miasta stanowi załącznik nr 3.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań realizowanych przez miasto Rydułtowy na podstawie umów i porozumień z administracją rządową oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

1. Określa się deficyt budżetu Miasta Rydułtowy na rok 2012 w wysokości 2 780 041,44 zł oraz wskazuje się, że źródłem jego pokrycia będzie pożyczka na kwotę 314 594,00 zł oraz część planowanych do zaciągnięcia w roku 2012 kredytów na łączną kwotę 2 465 447,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 158 204,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Określa się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 3 378 162,67 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7.

Określa się w roku 2012 limit zobowiązań z tytułu:

1) zaciąganej pożyczki na finansowanie deficytu budżetu w roku 2012 na kwotę 314 594,00 zł;

2) zaciąganych kredytów na finansowanie deficytu oraz spłatę przypadających na rok 2012 rat kredytów i pożyczek w wysokości 4 985 406,00 zł;

3) zaciąganych kredytów na finansowanie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu w wysokości 3 500 000,00 zł;

4) udzielanych poręczeń do kwoty 3 620 000,00 zł.

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, polegających na ich przenoszeniu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1, mogą powodować zmiany wielkości kwot wyodrębnionych (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na obsługę długu oraz poszczególne rodzaje wydatków majątkowych) w załącznikach nr 2 i 7 do uchwały, w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji oraz w kwotach ogółem.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do wprowadzania do planu inwestycji realizowanych w 2012 r. nowych zadań o wartości kosztorysowej nie przekraczającej 500 000,00 zł.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przenoszenia planowanych wydatków między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi finansowanymi w tym samym dziale klasyfikacji budżetowej.

5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów oraz spłaty zobowiązań, o których mowa w § 6 i 7 niniejszej uchwały.

6. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków na odrębnych rachunkach bankowych.

7. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania w roku 2012 zobowiązań z tytułu umów na realizację zadań bieżących oraz prac projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych nieujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zawieranych na okres do 4 lat lub jeśli odrębne przepisy na to pozwalają również na czas nieokreślony, jeżeli za zawarciem umów na okres dłuższy niż rok budżetowy przemawiają względy racjonalnego gospodarowania, efektywności, w tym gdy mało prawdopodobne jest aby powtarzanie postępowania w każdym roku budżetowym pozwoliło na wyłonienie lepszej oferty, do wysokości limitu określonego w ust. 8 i 9.

8. Limit zobowiązań, o których mowa w ust. 7 określa się na kwotę 10 mln zł.

9. W przypadku zaciągania zobowiązań z tytułu umów zawartych na czas nieokreślony dla celów określenia limitu, o którym mowa w ust. 8 uwzględnia się wysokość zobowiązań w okresie pierwszych 4 lat trwania umowy.

10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przeniesienia uprawnień wynikających z ust. 1, 2 i 7 na gminne jednostki organizacyjne.

11. Gminne jednostki budżetowe gromadzące dochody stanowiące dochód budżetu miasta odprowadzają te dochody na rachunek bankowy miasta nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochody te zostały zgromadzone.

12. W toku realizacji budżetu wpłaty lokatorów z tytułu kaucji mieszkaniowych, w tym pierwszego wyposażenia mieszkań, uznaje się za dochody budżetu a wypłaty z tych tytułów traktuje się jako wydatki budżetu.

13. Wpływy na rachunek Urzędu Miasta od gminnych jednostek budżetowych z tytułu odsprzedaży (w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług VAT) obcych towarów i usług, zaewidencjonowane w tych jednostkach jako wydatki - ujmuje się w Urzędzie Miasta jako zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku - pod warunkiem, że zarówno wydatek jak i wpłata dokonane są w tym samym roku budżetowym.

14. Zwroty i refundacje wypłaconych świadczeń zalicza się na zmniejszenie wcześniej dokonanego wydatku pod warunkiem, że wydatek i zwrot lub refundacja nastąpiły w tym samym roku budżetowym.

§ 9.

Uchwałę niniejszą ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miasta


Lucjan Szwan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu miasta w roku 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu miasta w roku 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Dotacje z budżetu miasta

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody jednostek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania realizowane na podstawie porozumień

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Inwestycje, zakupy i dotacje inwestycyjne

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 16.121.2011
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 16 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Finansowanie deficytu

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »