| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/151/2012 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

stwierdzając, że nie narusza się ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień

u c h w a l a:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Granice obszaru objętego planem wynikają z postanowień uchwały Nr V/35/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku Rady Miejskiej w Strumieniu w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Strumień.

§ 2. Treść planu przedstawiona jest w postaci:

1. tekstu niniejszej uchwały;

2. części graficznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały składającej się z rysunku planu wykonanego na kopiach mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:

1) przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasad i sposobów zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych;

5) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów;

6) zasad obsługi terenów w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) stawek procentowych, na podstawie których ustalana będzie opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Brak w planie części ustaleń wymienionych w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że nie występują one w granicach obszaru objętego planem i w tym zakresie nie zachodzi potrzeba ich określenia, w szczególności dotyczy to:

1) granic i sposobów zagospodarowania obszarów i obiektów chronionych ustawą o ochronie przyrody;

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym: terenów górniczych, oraz obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

5) zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

§ 4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - Rysunek planu w skali 1 : 1 000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strumień w skali 1 : 10 000;

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strumieniu w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strumieniu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach odrębnych - rozumie się przez to obowiązujące, w dniu uchwalenia planu, przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;

2) rysunku planu - rozumie się przez to rysunek wymieniony w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały,

3) terenie - rozumie się przez to teren o określonym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;

4) obszarze - rozumie się przez to obszar objęty planem;

5) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się przez to rodzaj przeznaczenie inny niż podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

7) uciążliwości dla środowiska - rozumie się przez to działania lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, odory, zanieczyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie odpadami), które stwarzają możliwość pogorszenia standardów jakości środowiska, w rozumieniu przepisów odrębnych.

Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe

Szczególne warunki zagospodarowania terenu

§ 6. 1. Wyznacza się teren wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem „1 US”:

1) przeznaczenie terenu, w tym:

a) przeznaczenie podstawowe - zabudowa związana z obiektami sportu i rekreacji,

b) przeznaczenie dopuszczalne - tereny i obiekty kultury, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-nicznej oraz urządzenia komunikacji, w tym drogi wewnętrzne i miejsca do parkowania.

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko - jest wymagane bezpośrednio z mocy prawa, za wyjątkiem robót budowlanych związanych z infrastrukturą techniczną, w tym inwestycjami celu publicz-nego z zakresu łączności;

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących naruszyć siedliska ptaków chronionych w obrębie obszaru Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły”;

3) zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych oraz wód deszczowych w sposób pogarszający stan gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

4) priorytet stosowania w systemach grzewczych ekologicznie czystych nośników energii cieplnej;

5) nakaz gromadzenia i odbioru odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z obowiązującymi w gmi-nie zasadami utrzymania czystości i porządku oraz planem gospodarki odpadami;

6) nakaz ochrony akustycznej terenu, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, jak dla „terenów rekreacyjno - wypoczynkowych”;

7) nakaz ochrony zadrzewień i zieleni urządzonej;

8) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych od strony drogi publicznej.

3. Zasady i sposoby zagospodarowania terenów, podlegających ochronie na podstawie przepisów Prawa wodnego:

1) obszar w całości położony w granicach terenów narażonych na zalanie falą awaryjną i wezbraniową w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych. Dopuszcza się budowę i rozbu-dowę budynków, pod warunkiem realizacji obiektów bez podpiwniczenia oraz posadowienia poziomu + 0,00 nowych obiektów 1,0 metr nad poziomem terenu przy zastosowaniu izolacji przeciwwilgociowej.

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym:

1) intensywność zabudowy, jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) minimalna - 0,05,

b) maksymalna - 0,5;

2) powierzchnia biologicznie czynna - minimum 30% powierzchni działki budowlanej;

3) geometria dachów - dowolna;

4) maksymalna wysokość budynków 12 metrów;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków:

a) minimum 10 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej klasy G,

b) minimum 6 m od krawędzi jezdni drogi gminnej klasy L.

5. Zasady obsługi komunikacyjnej, w tym:

1) obsługa komunikacyjna z drogi gminnej i wojewódzkiej przylegających do granic terenu;

2) obowiązek zapewnienia miejsc do parkowania (m.p.) według wskaźnika:

a) dla obiektów:

- kultury - 1 m.p./20 użytkowników,

- administracji - 1 m.p./10 pracowników,

- sportu i rekreacji - 1 m.p./10 użytkowników,

- bary, restauracje 2m.p./ 10 miejsc konsumpcyjnych,

- usługi turystyki - 1 m.p./5 miejsc noclegowych,

b) dopuszcza się uwzględnienie miejsc do parkowania poza obszarem.

6. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, w tym:

1) zaopatrzenie w wodę na cele komunalne i ochronę przeciwpożarową - z wodociągu komunalnego poprzez rozbudowę istniejących sieci i urządzeń wodociągowych;

2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

a) ustala się w terenie odprowadzenie ścieków do istniejącego w obszarze systemu kanałów sanitarnych,

b) ustala się w terenie zakaz odprowadzenia ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi,

c) ustala się obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych z parkingów i powierzchni szczelnych obiektów usługowych, wyłącznie poprzez urządzenia do podczyszczania ścieków - zgodnie z przepisami Prawa wodnego;

3) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) zasilanie poprzez sieć rozdzielczą napowietrzną 15 kV i istniejącą stację transformatorową 15/0,4 kV,

b) zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapotrzebowania może nastąpić poprzez rozbudowę istniejących urządzeń z ewentualną lokalizacją stacji 15/0,4 kV w obrębie terenu;

4) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej średniociśnieniowej z dopuszczeniem niezbędnej rozbudowy sieci i przyłączy;

5) gospodarka odpadami:

a) ustala się obowiązek prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z „Planem gospodarki odpadami” przyjętym odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Strumieniu;

6) zaopatrzenie w ciepło:

a) dopuszcza się stosowanie indywidualnych wysokosprawnych systemów z wykorzystaniem atestowanych urządzeń grzewczych zapewniających zachowanie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza,

b) ustala się priorytet dla wykorzystywania ekologicznie czystych nośników energii cieplnej;

7) telekomunikacja - dopuszcza się rozwój łączności przewodowej i bezprzewodowej, w tym możliwość lokalizacji stacji bazowych nie oznaczonych w rysunku planu.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 7. Do czasu zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie, tereny mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy.

§ 8. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości - 10%.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 11. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Strumień.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/151/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

mapka Strumień


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/151/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strumieniu w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Rada Miejska w Strumieniu, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Strumienia informującym, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strumień, w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, nie złożono uwag, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia , o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/151/2012
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 27 stycznia 2012 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strumieniu o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), finansowane będą z budżetu gminy Strumień, z zastrzeżeniem punktów 2, 3 i 4.

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno - prywatnego.

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 112 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »