| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 87/XI/2011 Rady Gminy Włodowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm. )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.808.587 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12.450.063 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.358.524 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.333.632 zł , z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.942.391 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.391.241 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 525.045 zł . Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

a) pożyczki w kwocie 420.820 zł,

b) wolne środki w kwocie 104.225 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 950.607 zł , z tego:

a) pożyczki o łącznej kwocie 420.820 zł na zadania inwestycyjne,

b) wolne środki w wysokości 529.787 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 425.562 zł .

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 23.000 zł ,

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000 zł .

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę 18.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.700 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.400 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł .

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.100 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 76.500 zł .

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- przychody – 2.297.449 zł , w tym:

*dotacje celowe z budżetu na inwestycje 1.148.879 zł ,

*dotacja przedmiotowa w wysokości 93.260 zł ,

- koszty - 2.297.859 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1. 800 .000 zł ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 420.820 zł ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 425.562 zł .

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1. 800.000 zł.

2) Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 4 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.000.000 zł.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 dochody 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 wydatki 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 przychody 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 Wyd inw jednor

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 Adm. rządowa 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 Porozumienia z admin.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 Dochody ze zlec 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. 8 KZB 2% PODATKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. 9 dotacje z budżetu gminy

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. 10 Fundusz Sołecki 2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »