| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 87/XI/2011 Rady Gminy Włodowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włodowice na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poźn. zm. )

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.808.587 zł , z tego:

- dochody bieżące w wysokości 12.450.063 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.358.524 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 15.333.632 zł , z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11.942.391 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3.391.241 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 525.045 zł . Jego źródła finansowania stanowić będą następujące przychody:

a) pożyczki w kwocie 420.820 zł,

b) wolne środki w kwocie 104.225 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 950.607 zł , z tego:

a) pożyczki o łącznej kwocie 420.820 zł na zadania inwestycyjne,

b) wolne środki w wysokości 529.787 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu gminy na kwotę 425.562 zł .

4. Przychody i rozchody opisano w załączniku nr 3.

§ 4. Ustala się wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 23.000 zł ,

2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 27.000 zł .

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Uwzględnia się w budżecie gminy dochody związane z realizacją zadań zleconych gminom do odprowadzenia do budżetu państwa na kwotę 18.900 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44.700 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 70.400 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.500 zł .

2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie 35.100 zł oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w tej ustawie w kwocie 76.500 zł .

§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- przychody – 2.297.449 zł , w tym:

*dotacje celowe z budżetu na inwestycje 1.148.879 zł ,

*dotacja przedmiotowa w wysokości 93.260 zł ,

- koszty - 2.297.859 zł ,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielonych z budżetu Gminy Włodowice podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1. 800 .000 zł ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 420.820 zł ,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - w kwocie 425.562 zł .

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Włodowice do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1. 800.000 zł.

2) Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań określonych w załączniku nr 4 finansowanych z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.000.000 zł.

3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego rozdziału. Uprawnienia nie mogą dotyczyć zwiększenia limitu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice


Mirosława Jęderko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał. 1 dochody 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zał. 2 wydatki 2012

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zał. 3 przychody 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zał. 4 Wyd inw jednor

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zał. 5 Adm. rządowa 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zał. 6 Porozumienia z admin.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zał. 7 Dochody ze zlec 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zał. 8 KZB 2% PODATKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Zał. 9 dotacje z budżetu gminy

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 87/XI/2011
Rady Gminy Włodowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Zał. 10 Fundusz Sołecki 2012

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

taxonline.pl

Serwis podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »