| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.032.104.2011/W Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 2 listopada 2011r.

w sprawie codziennego dowozu i przywozu jednego dziecka zamieszkałego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, Os. Korfantego oraz zapewnienia dziecku opiekuna w czasie dowozu i przywozu według ustalonego planu zajęć

zawarte pomiędzy :
Miastem Żory z siedzibą organu zarządzającego 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25,
NIP: 651-10-01-647, REGON: 276255542 reprezentowanym przez :
Waldemara Sochę - Prezydenta Miasta Żory
a
Miastem Jastrzębie-Zdrój z siedzibą przy Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
NIP: 6332216615, REGON: 000523689 reprezentowanym przez:
Mariana Janeckiego - Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

Na podstawie art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 46 ustawy z dnia
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 88, poz. 539 z późniejszymi zmianami) w celu zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym transport i opiekę w czasie przewozu strony ustalają:

§ 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój zleca a Miasto Żory zobowiązuje się do codziennego dowozu i przywozu jednego dziecka zamieszkałego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój do Przedszkola nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach, Os. Korfantego oraz zapewnienia dziecku opiekuna w czasie dowozu i przywozu według ustalonego planu zajęć.

§ 2. 1)Faktyczne koszty miesięczne dla Miasta Jastrzębie-Zdrój wynoszą 36,00 zł dziennie.

2) Całkowite koszty dowozu w okresie od 1 września 2011 do 30 czerwca 2012 r. nie przekroczą kwoty 7.560,00 zł, w tym:

-w roku 2011 – 3.024,00 zł,

-w roku 2012 – 4.536,00 zł.

§ 3. 1)Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się przekazać Miastu Żory dotację celową na realizację zadania określonego w § 1 w kwocie określonej w § 2:

- za okres od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. w terminie do 30 listopada 2011 r,

- za okres od 2 stycznia 2012 do 30 czerwca 2012 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Wplata nastąpi zgodnie z klasyfikacją: dział 801, rozdział 80113, § 2310, zadanie: 000-000-000-000, zadania własne gminy realizowane ze środków własnych (1.1), KS „0”.

2)Zapis o zmianie źródła finansowania może zostać zmieniony w formie pisemnego jednostronnego oświadczenia strony dotowanej, który w terminie 7 dni od jego sporządzenia prześle go do Zlecającego.

3)Miasto Jastrzębie-Zdrój zobowiązuje się przekazać należną kwotę dotacji na rachunek Gminy Miejskiej Żory:

ING Bank Śląski CBK Bielsko-Biała

97 1050 1070 1000 0004 0065 6575

§ 4. 1)Kwota wpłaconej w roku 2011 dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 31.12.2011 r. i rozliczona do dnia 15.01.2012 r.

2)Kwota wpłaconej w roku 2012 dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 30.06.2012 r. i rozliczona w terminie do dnia 05.07.2012 r.

3)W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1

i 2 będzie niższa od kwoty dotacji jakie otrzymało Miasto Żory od Miasta Jastrzębie-Zdrój,

to Miasto Żory zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w zawyżonej wysokości w terminie dokonania rozliczenia dotacji.

4)Jeśli zwrot dotacji nastąpi w roku 2011 to kwotę zwrotu należy przekazać na konto nr:

15 8470 0001 2001 0017 6125 0005.

Jeśli zwrot dotacji nastąpi w roku 2012 to kwotę zwrotu należy przekazać na konto nr:

96 8470 0001 2001 0017 6125 0002.

5)W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Miasto Żory zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. 1)Ze strony Miasta Żory za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory – Pani Bożena Dąbrowska.

2)Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Naczelnik Wydziału Edukacji.

§ 6. Kwestie nieuregulowane w niniejszym porozumieniu reguluje w szczególności ustawa o finansach publicznych, ustawa o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7. 1)Porozumienie zostaje zawarte na okres od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.

2)Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3)Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

4)Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Miasta udzielającego dotacji.

§ 8. Porozumienie niniejsze sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, jeden dla celów publikacji.

Prezydent Miasta


Marian Janecki

Prezydent Miasta


Waldemar Socha

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Spółki z Górnej Półki

Blog o spółce z o.o. i S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »