| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr ED.032.0074.2011/W Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój; Prezydenta Miasta Rybnik

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie dokształcania w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Jastrzębie-Zdrój

zawarte pomiędzy:
Miastem Rybnik, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta - Adama Fudali,
a
Miastem Jastrzębie-Zdrój, reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta - Mariana Janeckiego,

§ 1. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój (z siedzibą przy Al. Józefa Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, NIP:633-221-66-15, REGON:276255358) powierza Miastu Rybnik (z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, NIP: 642-001-07-58 REGON: 276255430) prowadzenie zadania publicznego -dokształcanie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju, zwanego dalej ZSZ, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

2. Dokształcanie będzie odbywało się w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego, zwanym dalej RCEZ—CKUoP, z siedzibą w Rybniku przy ul. Św. Józefa 30.

§ 2. 1. Miasto Jastrzębie-Zdrój przekaże Miastu Rybnik dotację ustaloną jako iloczyn liczby skierowanych uczniów i kosztów dokształcania jednego ucznia w wysokości 390 zł na kursie czterotygodniowym (I, II i III stopnia) lub w formie konsultacji indywidualnych .

2. Miasto Rybnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od otwarcia oddziału (klasy) w przypadku, gdy łączna liczba uczniów skierowanych do dokształcania w danym oddziale (klasie) będzie mniejsza od pięciu. O skorzystaniu z powyższego uprawnienia RCEZ—CKUoP pisemnie powiadomi Miasto Jastrzębie-Zdrój, nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania zatwierdzonych wykazów uczniów.

3. Dyrektor Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku w porozumieniu z organem prowadzącym i dyrekcją ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju, może w uzasadnionych przypadkach zorganizować dokształcanie teoretyczne młodocianych w formie konsultacji indywidualnych, zwanych dalej "konsultacjami". Liczba godzin konsultacji wynosi co najmniej 20% liczby godzin przewidzianych na nauczanie przedmiotów zawodowych teoretycznych określonych w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. O potrzebie konsultacji RCEZ – CKUoP pisemnie powiadomi ZSZ, nie później niż 2 tygodnie po otrzymaniu wykazów uczniów.

4. Miasto Jastrzębie-Zdrój oświadcza, iż nie będzie dochodziło żadnych roszczeń odszkodowawczych względem Miasta Rybnik w przypadku, gdy nie dojdzie do otwarcia oddziału (klasy), z przyczyn, o których mowa w ustępie 2.

5. ZSZ do dnia 20 kwietnia 2012 r. przekaże planowane wykazy zawodów wraz z liczbą młodocianych uczniów przewidzianych do dokształcania w RCEZ-CKUoP, a do dnia 15 sierpnia 2012 r. - wykazy ostateczne . RCEZ-CKUoP w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wykazów ostatecznych, poinformuje ZSZ o terminach kursów i potwierdzi przyjęcie zgłoszonych uczniów do dokształcania.

6. Miasto Jastrzębie Zdrój przekaże dotację, o której mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rybnika nr 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001 w BRE Banku S.A. w Rybniku w terminie 14 dni od otrzymania wykazu uczniów uczestniczących w kursie, sporządzonego po zakończeniu każdego stopnia kursu. Wykaz ten stanowić będzie podstawę rozliczenia dotacji. Wzór wykazu zawiera załącznik do porozumienia.

7. Wykaz uczniów uczestniczących w ostatnim kursie w roku budżetowym zostanie przekazany najpóźniej do 15 grudnia 2012 r.

8. Ustala się dotację na 2012 rok w kwocie 55 380 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych), co pokrywa koszt kształcenia 142 uczniów, z zastrzeżeniem, że w przypadku przekroczenia liczby uczniów Miasto Jastrzębie - Zdrój zabezpieczy dodatkowe środki i pokryje koszt kształcenia uczniów po wcześniejszym podpisaniu aneksu do niniejszego porozumienia.

9. Ze strony Miasta Jastrzębie-Zdrój za rozliczenie rzeczowe i finansowe przekazywanej dotacji jest odpowiedzialny Naczelnik Wydziału Edukacji – Andrzej Pawłowski.

10. Ze strony Miasta Rybnik za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Dyrektor RCEZ-CKUoP.

§ 3. 1. Przerwanie kursu przez ucznia z winy Miasta Rybnik nie stanowi podstawy do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Przerwanie kursu przez ucznia w przypadku jego dobrowolnej rezygnacji, stanowi podstawę do obciążenia Miasta Jastrzębie-Zdrój kosztem kształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 4. Dotacja ustalona na podstawie nieprawdziwych danych lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (naliczonych od dnia przekazania dotacji). w trybie określonym przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony: od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r

2. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6. Wszelkie zmiany mogą być wprowadzone do niniejszego porozumienia wyłącznie w formie pisemnych aneksów pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządza się w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach: po dwa dla każdej ze stron i jedno dla celów ogłoszenia.

§ 8. Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Miasto Jastrzębie-Zdrój


Prezydent Miasta


mgr Marian Janecki
Miasto Rybnik


Prezydent Miasta


Adam Fudali

Załącznik do Porozumienia Nr Ed.032.0074.2011/w
Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do Porozumienia Ed.032.0074.2011/w

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »