| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/170/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwał nr XVI/150/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości oraz XIV/144/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), art. 5   ust. 4   oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm. )   RADA MIEJSKA CIESZYNA  

u c h w   a l a, co następuje :  

§   1.   1.   W   uchwale XVI/150/07 z   dnia 29 listopada 2007 r. w   sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z   podatku od nieruchomości wprowadzić następujące zmiany :  

1)   § 3   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

§   3.  

2.   Podmioty ubiegające się o   udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z   tej pomocy zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu następujących informacji oraz dokumentów dotyczących :  

1.   danych wnioskodawcy:  

a)   imię, nazwisko, nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby,  

b)   identyfikator gminy, w   której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,  

c)   numer identyfikacji podatkowej ( NIP ), formę prawną, wielkość przedsiębiorstwa oraz klasę działalności, w   związku z   którą wnioskodawca ubiega się o   pomoc de minimis, zgodnie z   rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 24 grudnia 2007 r. w   sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz. U. z   2007 r. Nr 251, poz. 1885 z   późn. zm.) zgodnie z   formularzem informacji, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 )  

2.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i   gminy,  

3.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i                 zdrowotne,  

4.   zaświadczeń lub oświadczeń o   pomocy de minimis otrzymanej w   okresie ostatnich 3                 lat kalendarzowych,  

5.   informacji o   uzyskaniu pomocy innej niż pomoc de minimis, dotyczącej tych samych                 kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej                 uchwały,  

6.   bilansu i   rachunku zysków i   strat za okres 3   ostatnich lat obrotowych, sporządzonego                 zgodnie z   przepisami ustawy o   rachunkowości,  

7.   wskazanie prowadzonej działalności, w   związku z   którą wnioskodawca ubiega się o                 pomoc de minimis. .

2.   W uchwale XIV/144/11 z   dnia 24 listopada 2011 w   sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadzić następujące zmiany :  

1)   § 3   otrzymuje brzmienie:  

§   3.  

Podmioty ubiegające się o   udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z   pomocy, o   której mowa w   § 2, zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu następujących informacji oraz dokumentów :  

1.   danych wnioskodawcy:  

a)   imię, nazwisko, nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby,  

b)   identyfikator gminy, w   której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,  

c)   numer identyfikacji podatkowej ( NIP ), formę prawną, wielkość przedsiębiorstwa oraz klasę działalności, w   związku z   którą wnioskodawca ubiega się o   pomoc de minimis, zgodnie z   rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 24 grudnia 2007 r. w   sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz. U. z   2007 r. Nr 251, poz. 1885 z   późn. zm.)zaświadczeń o   niezaleganiu w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i   gminy                 zgodnie z   formularzem informacji, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady                 Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych                 przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 ) ,  

2.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i                 gminy,  

3.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i                 zdrowotne,  

4.   zaświadczeń lub oświadczeń o   pomocy de minimis otrzymanej w   okresie ostatnich 3                 lat kalendarzowych,  

5.   informacji o   uzyskaniu pomocy innej niż pomoc de minimis, dotyczącej tych samych                 kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej                 uchwały,  

6.   bilansu i   rachunku zysków i   strat za okres 3   ostatnich lat obrotowych, sporządzonego                 zgodnie z   przepisami ustawy o   rachunkowości,  

7.   wskazanie prowadzonej działalności, w   związku z   którą wnioskodawca ubiega się o   pomoc de minimis. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »