| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/170/12 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwał nr XVI/150/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z podatku od nieruchomości oraz XIV/144/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. ), art. 5   ust. 4   oraz art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm. )   RADA MIEJSKA CIESZYNA  

u c h w   a l a, co następuje :  

§   1.   1.   W   uchwale XVI/150/07 z   dnia 29 listopada 2007 r. w   sprawie wprowadzenia na terenie miasta Cieszyna zwolnień niektórych nieruchomości z   podatku od nieruchomości wprowadzić następujące zmiany :  

1)   § 3   ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

§   3.  

2.   Podmioty ubiegające się o   udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z   tej pomocy zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu następujących informacji oraz dokumentów dotyczących :  

1.   danych wnioskodawcy:  

a)   imię, nazwisko, nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby,  

b)   identyfikator gminy, w   której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,  

c)   numer identyfikacji podatkowej ( NIP ), formę prawną, wielkość przedsiębiorstwa oraz klasę działalności, w   związku z   którą wnioskodawca ubiega się o   pomoc de minimis, zgodnie z   rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 24 grudnia 2007 r. w   sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz. U. z   2007 r. Nr 251, poz. 1885 z   późn. zm.) zgodnie z   formularzem informacji, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 )  

2.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i   gminy,  

3.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i                 zdrowotne,  

4.   zaświadczeń lub oświadczeń o   pomocy de minimis otrzymanej w   okresie ostatnich 3                 lat kalendarzowych,  

5.   informacji o   uzyskaniu pomocy innej niż pomoc de minimis, dotyczącej tych samych                 kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej                 uchwały,  

6.   bilansu i   rachunku zysków i   strat za okres 3   ostatnich lat obrotowych, sporządzonego                 zgodnie z   przepisami ustawy o   rachunkowości,  

7.   wskazanie prowadzonej działalności, w   związku z   którą wnioskodawca ubiega się o                 pomoc de minimis. .

2.   W uchwale XIV/144/11 z   dnia 24 listopada 2011 w   sprawie określenia na rok 2012 wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadzić następujące zmiany :  

1)   § 3   otrzymuje brzmienie:  

§   3.  

Podmioty ubiegające się o   udzielenie pomocy de minimis oraz korzystające z   pomocy, o   której mowa w   § 2, zobowiązane są do przedkładania organowi podatkowemu następujących informacji oraz dokumentów :  

1.   danych wnioskodawcy:  

a)   imię, nazwisko, nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby,  

b)   identyfikator gminy, w   której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę,  

c)   numer identyfikacji podatkowej ( NIP ), formę prawną, wielkość przedsiębiorstwa oraz klasę działalności, w   związku z   którą wnioskodawca ubiega się o   pomoc de minimis, zgodnie z   rozporządzeniem Rady Ministrów z   dnia 24 grudnia 2007 r. w   sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) ( Dz. U. z   2007 r. Nr 251, poz. 1885 z   późn. zm.)zaświadczeń o   niezaleganiu w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i   gminy                 zgodnie z   formularzem informacji, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady                 Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych                 przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis ( Dz. U. Nr 53, poz. 311 ) ,  

2.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i                 gminy,  

3.   zaświadczeń o   niezaleganiu w   opłacie składek na ubezpieczenia społeczne i                 zdrowotne,  

4.   zaświadczeń lub oświadczeń o   pomocy de minimis otrzymanej w   okresie ostatnich 3                 lat kalendarzowych,  

5.   informacji o   uzyskaniu pomocy innej niż pomoc de minimis, dotyczącej tych samych                 kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej                 uchwały,  

6.   bilansu i   rachunku zysków i   strat za okres 3   ostatnich lat obrotowych, sporządzonego                 zgodnie z   przepisami ustawy o   rachunkowości,  

7.   wskazanie prowadzonej działalności, w   związku z   którą wnioskodawca ubiega się o   pomoc de minimis. .

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   stycznia 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Bolesław   Zemła

 

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Foryś Wojciechowski Spółka komandytowa

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »