| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/52/2011 Rady Gminy Jejkowice

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie Uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit "h", art 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z póżn. zm./.

Rada Gminy Jejkowice

uchwala:

§ 1. Uchwala się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXVII/139/05 Rady Gminy w Jejkowicach z dnia 31 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach, (Dz. Urz. woj. śląskiego Nr 59, poz. 1486 z dnia 13.05.2005r.)

2. Uchwała Nr XXX/124/09 Rady Gminy w Jejkowicach z dnia 28 maja 2009r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach, (Dz. Urz. Woj. śląskiego Nr 119, poz. 2506 z dnia 08.07.2009r.)

3. Uchwała Nr XLII/167/10 Rady Gminy w Jejkowicach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach, (Dz. Urz. Woj. śląskiego Nr 233, poz. 3436 z dnia 29.10.2010r.)

§ 3. Wykonnie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jejkowice oraz Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mieczysław Wojaczek


Załącznik do Uchwały Nr XIII/52/2011
Rady Gminy Jejkowice
z dnia 29 grudnia 2011 r.

STATUT
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jejkowicach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jejkowicach zwany w dalszej treści "Ośrodkiem" Jest jednostką organizacyjną Gminy Jejkowice utworzoną w celu realizacji w gminie zadań pomocy społecznej.

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o przepisy:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

2. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009r. Nr.157, poz.1240 z późn. zm.),

4. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn. zm.),

5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009r, Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

6. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn.zm.)

7. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149, poz. 887)

8. niniejszego statutu.

§ 3.

1. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku przy ulicy Głównej 38 w Jejkowicach

2. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Jejkowice

Rozdział II
Cele i zadania Ośrodka

§ 4. Celem działalności Ośrodka jest:

1. doprowadzenie do możliwie pełnego, życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,

2. zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

§ 5. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej w szczególności poprzez:

1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami,

2. świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi ustawami,

3. pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie,

4. analizę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

5. w ramach rozeznanych potrzeb organizowanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy,

6. inne zadania wynikające z programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin,

7. projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka.

§ 6. Zadania z zakresu pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1. zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym,

2. zadania własne gminy,

3. zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej.

Zakres szczegółowy powyższych zadań określony jest w art. 17-18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej /Dz.U. z 2009r. Nr 175. poz.1362 z późn.zm./

§ 7. Ośrodek realizuje także zadania gminy inne niż określone wyżej w § 6, które obejmują:

1. prowadzenie postępowań w zakresie świadczeń rodzinnych, a także wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych i wypłata świadczeń,

2. prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych i wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

3. realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym obsługa organizacyjno – techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego w Jejkowicach,

4. realizacja zadań w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie niezastrzeżonym dla innych podmiotów,

5. przygotowywanie wniosków o przyznanie dotacji celowych i rozliczanie przyznanych dotacji.

§ 8. W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna

§ 9.

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa w formie regulaminu Kierownik Ośrodka w porozumieniu z Wójtem Gminy.

2. Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk pracy określają zakresy czynności ustalane przez Kierownika Ośrodka

§ 10.

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za jego pracę i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Stosunek pracy z Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach umowy o pracę nawiązuje i rozwiązuje Wójt Gminy Jejkowice. Kierownik Ośrodka posiadać winien kwalifikacje wymagane ustawą o pomocy społecznej.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Wójt Gminy.

4. Z pracownikami Ośrodka stosunki pracy nawiązuje i rozwiązuje Kierownik Ośrodka będąc jednocześnie zwierzchnikiem służbowym tych pracowników.

5. Pracownicy Ośrodka winni posiadać określone przepisami kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska.

§ 11. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy między innymi:

1. organizowanie pracy Ośrodka, w ramach ustalonego regulaminu,

2. kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka,

3. czuwanie nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi,

4. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych, instrukcji służbowych, zarządzeń itp.,

5. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy,

6. składanie Wojewodzie sprawozdania z realizacji zadań zleconych oraz przedstawianie potrzeb z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 12. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w jednostkach budżetowych.

§ 13. Finansowanie zadań Ośrodka następuje:

1. ze środków budżetu Gminy,

2. z dotacji celowych z budżetu państwa,

3. z dotacji rozwojowej na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

§ 14. Ośrodek może korzystać ze środków pozabudżetowych, tj. może przyjmować i dysponować spadkami, zapisami, darowiznami, które winny być przeznaczone na cele wskazane przez ofiarodawcę. Środki te lokowane być winne na rachunku środków własnych

§ 15. Podstawę gospodarki finansowej Ośrodka stanowi roczny plan finansowy sporządzony przez Kierownika Ośrodka.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 16.

1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Gminy oraz Wójt Gminy Jejkowice.

2. Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jej uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »