| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/196/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art . 40 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 15, art.19 pkt 1   lit. "a" i   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U   z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718).  

Rada Miasta Wisły  
uchwala  
co następuje:  

§   1.  

Dokonać następujących zmian w   uchwale nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z   dnia 29 kwietnia 2010 r. w   sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia   wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w   opłacie:  

1)   Uchylić dotychczasowe brzmienie ust. 6   w §4 i   nadać nowe o   treści:  

6.   Dzienne stawki opłaty targowej ustalone w   § 4   ust. 2   obniża się w   dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy:  

1)   o   75% w   każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w   miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad;  

2)   o   50% w   każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   przypadający w   miesiącach nie wskazanych w   pkt. 1. ;

2)   uchylić dotychczasowe brzmienie §5 i   nadać nowe o   treści:  

§   5.   Dopuszcza się sprzedaż towarów i   usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisły kiermaszy i   imprez - w   następujących lokalizacjach (zaznaczonych w   załączniku nr 2):  

1)   w   pasie drogowym na ul. 1   Maja od skrzyżowania z   ul. Prusa do skrzyżowania z   ul. Olimpijską - po uprzednim uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego,  

2)   na Placu Hoffa. ;

3)   uchylić dotychczasowe brzmienie litery "a" w   §6 ust. 1   i   nadać nowe o   treści:  

a)   wyrobów twórczości ludowej wskazanych w   załączniku nr 1:                 5,- zł   , ;

4)   uchylić dotychczasowe brzmienie litery "c" w   §6 ust. 1   i   nadać nowe o   treści:  

c)   pozostałych artykułów i   usług:   30,- zł   , z   zastrzeżeniem §9 ust. 2. ;

5)   uchylić dotychczasowe brzmienie §7 i   nadać nowe o   treści:  

§   7.   Dopuszcza się sprzedaż towarów i   usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisły kiermaszy i   imprez w   określonych lokalizacjach Parku im. Kopczyńskiego (zaznaczonych w   załączniku nr 3). ;

6)   uchylić dotychczasowe brzmienie §9 i   nadać nowe o   treści:  

§   9.   1.   Podwyższa się o   20% dzienne stawki opłaty targowej, określone w   §6 i   §8, w   okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej.  

2.   Podczas imprez "Piknik Country" i   "Święto Miodu" obniża się o   50% dzienną stawkę opłaty targowej, o   której mowa w   § 6   ust. 1   lit. c, przy sprzedaży wyrobów charakterystycznych dla tych imprez, wskazanych w   załączniku nr 4. ;

7)   Uchylić dotychczasowe brzmienie ust. 2   w §13 i   nadać nowe o   treści:  

2.   Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w   ust. 1   wynagrodzenie w   wysokości 85% od zainkasowanej kwoty. ;

8)   Uchylić dotychczasowe brzmienie pkt. 3   w §15 i   nadać nowe o   treści:  

3)   sprzedaż wyrobów twórczości ludowej (wskazanych w   załączniku nr 1) wytwarzanych przez sprzedającego bezpośrednio podczas handlu. ;

9)   Uchylić pkt. 4   w §15;  

10)   Uchylić dotychczasowe brzmienie załącznika nr 3   i nadać nowe jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały;  

11)   Dodać załącznik nr 4   "Wykaz wyrobów charakterystycznych dla organizowanych imprez" jak w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Pozostawić bez zmian pozostałe ustalenia uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z   dnia 29 kwietnia 2010   r. w   sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia   wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w   opłacie.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   4.  

Uchwała   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie   Miejskim.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/196/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIV/196/2012    
Rady Miasta Wisły    
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
 

1.   Impreza „Piknik Country”  

1)   buty kowbojki  

2)   kapelusze kowbojskie  

3)   płyty CD z   muzyką country  

4)   odzież country  

5)   gadżety kowbojskie  

2.   Impreza   „Święto Miodu”  

1)   miód w   słoikach  

2)   kosmetyki na bazie produktów pszczelich  

3)   napoje i   produkty spożywcze na bazie miodu  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Miziołek

adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »