| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/196/2012 Rady Miasta Wisły

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w opłacie

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art . 40 ust. 1   i 3   ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 15, art.19 pkt 1   lit. "a" i   pkt 2   ustawy z   dnia 12 stycznia 1991r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z   2010r. Nr 95 poz. 613 z   późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z   dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U   z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z   późn. zm.) oraz art.4 ust.1 ustawy z   dnia 20 lipca 2000r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718).  

Rada Miasta Wisły  
uchwala  
co następuje:  

§   1.  

Dokonać następujących zmian w   uchwale nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z   dnia 29 kwietnia 2010 r. w   sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia   wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w   opłacie:  

1)   Uchylić dotychczasowe brzmienie ust. 6   w §4 i   nadać nowe o   treści:  

6.   Dzienne stawki opłaty targowej ustalone w   § 4   ust. 2   obniża się w   dni nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy:  

1)   o   75% w   każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek przypadający w   miesiącach: marzec, kwiecień, październik, listopad;  

2)   o   50% w   każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek   przypadający w   miesiącach nie wskazanych w   pkt. 1. ;

2)   uchylić dotychczasowe brzmienie §5 i   nadać nowe o   treści:  

§   5.   Dopuszcza się sprzedaż towarów i   usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisły kiermaszy i   imprez - w   następujących lokalizacjach (zaznaczonych w   załączniku nr 2):  

1)   w   pasie drogowym na ul. 1   Maja od skrzyżowania z   ul. Prusa do skrzyżowania z   ul. Olimpijską - po uprzednim uzyskaniu zgody na zajęcie pasa drogowego,  

2)   na Placu Hoffa. ;

3)   uchylić dotychczasowe brzmienie litery "a" w   §6 ust. 1   i   nadać nowe o   treści:  

a)   wyrobów twórczości ludowej wskazanych w   załączniku nr 1:                 5,- zł   , ;

4)   uchylić dotychczasowe brzmienie litery "c" w   §6 ust. 1   i   nadać nowe o   treści:  

c)   pozostałych artykułów i   usług:   30,- zł   , z   zastrzeżeniem §9 ust. 2. ;

5)   uchylić dotychczasowe brzmienie §7 i   nadać nowe o   treści:  

§   7.   Dopuszcza się sprzedaż towarów i   usług podczas organizowanych za zgodą Burmistrza Miasta Wisły kiermaszy i   imprez w   określonych lokalizacjach Parku im. Kopczyńskiego (zaznaczonych w   załączniku nr 3). ;

6)   uchylić dotychczasowe brzmienie §9 i   nadać nowe o   treści:  

§   9.   1.   Podwyższa się o   20% dzienne stawki opłaty targowej, określone w   §6 i   §8, w   okresie Tygodnia Kultury Beskidzkiej.  

2.   Podczas imprez "Piknik Country" i   "Święto Miodu" obniża się o   50% dzienną stawkę opłaty targowej, o   której mowa w   § 6   ust. 1   lit. c, przy sprzedaży wyrobów charakterystycznych dla tych imprez, wskazanych w   załączniku nr 4. ;

7)   Uchylić dotychczasowe brzmienie ust. 2   w §13 i   nadać nowe o   treści:  

2.   Ustala się dla inkasenta opłaty targowej określonego w   ust. 1   wynagrodzenie w   wysokości 85% od zainkasowanej kwoty. ;

8)   Uchylić dotychczasowe brzmienie pkt. 3   w §15 i   nadać nowe o   treści:  

3)   sprzedaż wyrobów twórczości ludowej (wskazanych w   załączniku nr 1) wytwarzanych przez sprzedającego bezpośrednio podczas handlu. ;

9)   Uchylić pkt. 4   w §15;  

10)   Uchylić dotychczasowe brzmienie załącznika nr 3   i nadać nowe jak w   załączniku nr 1   do niniejszej uchwały;  

11)   Dodać załącznik nr 4   "Wykaz wyrobów charakterystycznych dla organizowanych imprez" jak w   załączniku nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Pozostawić bez zmian pozostałe ustalenia uchwały nr XLIV/548/2010 Rady Miasta Wisły z   dnia 29 kwietnia 2010   r. w   sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasentów, określenia   wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień w   opłacie.  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§   4.  

Uchwała   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie   Miejskim.  

§   5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Wisły  


Janusz   Podżorski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/196/2012
Rady Miasta Wisły
z dnia 26 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr XIV/196/2012    
Rady Miasta Wisły    
z dnia 26 stycznia 2012 r.  
 

1.   Impreza „Piknik Country”  

1)   buty kowbojki  

2)   kapelusze kowbojskie  

3)   płyty CD z   muzyką country  

4)   odzież country  

5)   gadżety kowbojskie  

2.   Impreza   „Święto Miodu”  

1)   miód w   słoikach  

2)   kosmetyki na bazie produktów pszczelich  

3)   napoje i   produkty spożywcze na bazie miodu  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »