| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/162/11 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 30 listopada 2011r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego w publicznym transporcie zbiorowym"

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego w publicznym transporcie zbiorowym”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 46 ust.1 pkt 9 i art. 47 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym / Dz. U. z 2011 r. nr 5 poz. 13 z późn. zm. / oraz art. 4 i art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe / Dz. U. z 2000 r. nr 50 poz. 601 z późn. zm. /

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. Przyjąć „Regulamin przewozu osób i bagażu ręcznego w publicznym transporcie zbiorowym” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/153/03 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek


Załącznik do Uchwały Nr XVII/162/11
Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 30 listopada 2011 r.

REGULAMIN
Przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu

Rozdział I.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa warunki obsługi podróżnych zwanych dalej,, Pasażerami”, warunki przewozu osób i bagażu przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu zwanego dalej ZKM, a w szczególności :

1. Prawa i obowiązki ZKM

2. Przepisy obowiązujące przy przewozie osób.

3. Przepisy obowiązujące przy przewozie zwierząt i bagażu ręcznego .

4. Zasady prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu ręcznego

5. Skargi, odwołania i reklamacje

6. Pasażerowie oraz kierujący pojazdami ZKM a także osoby upoważnione do kontroli dokumentów lub bagażu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu

Rozdział II.
Prawa i obowiązki ZKM w Zawierciu

§ 2. ZKM zobowiązany jest do:

1. Zapewnienia kursowania pojazdów zgodnie z rozkładem jazdy

2. Dostosowanie świadczonych usług komunikacyjnych do oczekiwań pasażerów.

3. Zapewnienia pasażerom dobrej jakości usług

4. Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego użytkowanych pojazdów

5. Zapewnienie właściwego oznaczenia pojazdów wyjeżdżających na linie

6. Zamieszczenie rozkładów jazdy na przystankach i stronie internetowej

7. Informowanie pasażerów o taryfie opłat za usługi przewozowe, kategorie osób uprawnionych do opłaty ulgowej i przewozów bezpłatnych, wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu oraz możności wniesienia odwołań , skarg i reklamacji wynikających z realizacji usług poprzez umieszczenie w autobusie stosownych ogłoszeń

Rozdział III.
Zasady obowiązujące przy przewozie osób

§ 5. 1. Sprzedaż biletów Komunikacji Miejskiej w Zawierciu w cenach nominalnych odbywa się w punktach stacjonarnych oraz przez kierującego autobusem zgodnie z cennikiem ZKM.

2. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postoju autobusu na przystankach

3. Sprzedaż biletów przez kierowcę autobusu stanowi uzupełniającą formę dystrybucji biletów jednorazowych

§ 6. W przypadku braku biletu obowiązującego w cenniku opłat, zezwala się pasażerowi na zakup więcej niż jednego biletu o różnych nominałach celem uiszczenia opłaty za przejazd na danej trasie przejazdu autobusu.

§ 7. 1. Wsiadanie do pojazdu lub wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.

2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.

3. Kierujący pojazdem po zakończeniu czynności, o których mowa w ust. 2, obowiązany jest niezwłocznie podjechać do przystanku dla wsiadających, w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w pojeździe

§ 8. 1. Pasażerowie w godzinach szczytu przewozowego mogą wsiadać do autobusu i wysiadać z niego wszystkimi drzwiami. W pozostałych porach pasażerowie mogą wsiadać do autobusu tylko przednimi drzwiami. Zasada ta nie dotyczy osób niepełnosprawnych, matki z dzieckiem, oraz podróżnych z bagażem, od którego pobrana jest opłata za przewóz.

2. Pasażerowie zajmujący miejsca stojące powinni w czasie jazdy trzymać się uchwytów lub poręczy.

3. Pasażer zmierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką. Czynności powyższe winny zostać dokonane w czasie zapewniającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.

§ 9. 1. Pasażer nie mający ku temu uprawnień, który zajmuje miejsce oznaczone „dla inwalidy” lub „dla osoby z dzieckiem na ręku” obowiązany jest je zwolnić w razie zgłoszenia się na nie osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.

2. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierującego pojazdem w sposób ograniczający jego pole widzenia, rozmawiać z nim lub zachowywać się w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie pojazdu.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków , palenia tytoniu oraz używania telefonu komórkowego.

§ 10. Po wejściu do pojazdu pasażer obowiązany jest:

1) okazać kierowcy bilet do kasowania lub inny dokument uprawniający do przejazdu,

2) niezwłocznie skasować bilet za przejazd oraz zachować go na czas trwania podróży,

3) podczas kontroli biletów przez osoby do tego uprawnione, okazać bilet, a na żądanie przedstawić dokument uprawniający do przejazdu ulgowego,

4) kontroler biletów jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się i okazywania legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli.

§ 11. 1. Pasażerowi nie wolno odstępować skasowanego biletu innej osobie. W przypadku udowodnienia odstąpienia, bilet taki jest nieważny.

2. Za nieważny uznaje się bilet zniszczony, wielokrotnie skasowany, skasowany po wezwaniu do okazania lub ze zmianami dokonanymi przez pasażera.

3. Pasażer, który nie może okazać ważnego biletu za przejazd (przewóz bagażu) lub ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego w czasie jazdy i przy wyjściu z pojazdu obowiązany jest do uiszczenia opłaty należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej.

4. Osoba, która korzystała z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego i w trakcie kontroli nie posiadała dokumentu uprawniającego ją do takiego przejazdu może uzyskać anulowanie opłaty dodatkowej. Warunkiem anulowania opłaty dodatkowej jest zgłoszenie się do ZKM w Zawierciu w ciągu siedmiu dni (licząc od daty wystawienia protokółu-wezwania) i przedstawienie dokumentu uprawniającego do korzystania z przejazdu bezpłatnego lub ulgowego.

§ 12. Kierujący pojazdem powinien odmówić przewozu osób nietrzeźwych, mogących zabrudzić innych pasażerów i pojazd lub zachowujących się agresywnie.

§ 13. Zabronione jest:

1) wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego po usłyszeniu sygnału dźwiękowego oznaczającego zamykanie drzwi,

2) jazda na stopniach lub innych zewnętrznych częściach pojazdu,

3) otwieranie drzwi pojazdu podczas jazdy,

4) zanieczyszczanie pojazdu lub niszczenie jego urządzeń i wyposażenia,

5) wychylanie się z pojazdu i opieranie się o drzwi podczas jazdy,

6) spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,

7) granie na instrumentach muzycznych, korzystanie z radioodbiorników lub zakłócanie w inny sposób spokoju w pojeździe,

8) palenie tytoniu i spożywanie napojów alkoholowych w pojazdach i na przystankach,

9) wyrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu.

10) wsiadanie do pojazdu z plecakiem założonym w sposób utrudniający swobodne przemieszczanie się pasażerów po autobusie

§ 14. Osoby, o których mowa w §12 wsiadły do pojazdu oraz osoby, które nie przestrzegają przepisów §13 obowiązane są opuścić pojazd na wezwanie kierującego lub nadzoru ruchu. Pasażerowi nie przysługuje w takich przypadkach zwrot należności za bilet.

Rozdział IV.
Zasady obowiązujące przy przewozie zwierząt i bagażu ręcznego

§ 15. 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta trzymane na rękach oraz bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2. Nie podlegają opłacie:

- przedmioty stanowiące bagaż ręczny i nie przekraczający rozmiarów 60x40x20 cm,

- zwierzęta małe trzymane na rękach,

- wózki inwalidzkie oraz dziecięce wózki sportowe – złożone,

- pozostałe wózki dziecięce w przypadku posiadania ze sobą dziecka. W czasie przejazdu dziecko musi być wyjęte z wózka, jeżeli nie jest zabezpieczone szelkami zapobiegającymi wypadnięciu

- narty, sanki i deski snowboardowe.

3. Bagaż ręczny przekraczający jeden z wymiarów 60x40x20 oraz zwierzęta mogą być przewożone po uiszczeniu opłaty pod warunkiem przestrzegania postanowień § 15 ust. 1 Opłata za przewóz bagażu stanowi równowartość biletu normalnego obowiązującego na danej trasie przejazdu.

4. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Za bagaż taki i zwierzęta ZKM Zawiercie odpowiada tylko w wypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

§ 16. 1. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub zniszczenie jego urządzeń i wyposażenia oraz szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów (np. pogryzienie przez psa) powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.

2. Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.

§ 17. 1. W pojazdach nie wolno przewozić:

1) przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom albo mogą uszkodzić lub zanieczyścić pojazd (ostre narzędzia, jak: piły, kosy, lub otwarte naczynia z farbami, itp.)

2) przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych

3) dużych psów bez kagańca oraz zwierząt agresywnych,

4) broni, jeżeli nie jest przewożona w ramach wykonywanego zawodu, lub na podstawie odrębnych przepisów pod warunkiem jej właściwego zabezpieczenia

2. w przypadku nie stosowania się do ustaleń z ust.1 pkt.1, 2, 3 i 4 – kierujący pojazdem ma prawo odmówić przewozu pasażera.

Rozdział V.
Zasady prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu ręcznego

§ 18. 1. Kierowca autobusu lub osoba upoważniona przez przewoźnika, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, może dokonać kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu lub zwierząt.

2. Wzór identyfikatora zatwierdza przewoźnik.

3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

4. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

5. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu wyłącznie w przypadku udokumentowania przez pasażera w terminie, nie później niż 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

6. W razie posiadania przez pasażera ważnego dokumentu przewozu (imiennego biletu okresowego), którego nie miał podczas przejazdu, pasażer ma prawo do otrzymania zwrotu bądź umorzenia należności za przewóz i opłaty dodatkowej w trybie ust. 5.

7. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 40%

§ 19. 1. Przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo:

1) w razie odmowy zapłacenia należności – zażądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera,

2) w razie niezapłacenia należności i nie okazania dokumentu – ująć pasażera i niezwłocznie oddać go do dyspozycji Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,

3) w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony – zatrzymać dokument za pokwitowaniem wystawcy dokumentu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną.

3. Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu lub zwierząt mimo braku odpowiedniego dokumentu przewozu odmawia zapłacenia należności i okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie jego tożsamość podlega karze grzywny.

4. Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu lub zwierząt nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub osobę przez niego upoważnioną do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych podlega karze grzywny.

5. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 3 i 4 następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


Rozdział VI.
Skargi, odwołania i reklamacje

§ 20. 1. Skargi i wnioski w sprawach związanych z przewozem osób, bagażu oraz realizacji usługi przewozowej, można składać ustnie lub pisemnie i kierować na adres Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, ul. Polska 21.

2. Decyzja ZKM w sprawie odwołań od nałożonych opłat dodatkowych jest ostateczna.

3. Skargi i reklamacje ZKM rozpatruje w ciągu 1-go miesiąca. od złożenia

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »