| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/118/11 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu miasta na 2012 rok

Na podstawie art.211, art.212, art. 239, art. 242 art.264 ust. 3 ustawyz dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miasta u c h w a l a co następuje :

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 81.988.886 zł, w tym :

1. Dochody bieżące 69.506.657 zł

2. Dochody majątkowe 12.482.229 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 94.401.884 zł jakw załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 68.908.244 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 49.923.736 zł, w tym na :

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.044.695 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 15.879.041 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 3.006.656 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.143.633 zł,

4) wydatki na obsługę długu publicznego 868.680 zł; - jak w załączniku nr 2.1.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.965.539 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączna kwotę 25.493.640 zł,- jak w załączniku nr 2 , w tym :

1) wydatki na inwestycje w kwocie 25.250.546 zł jak w załączniku 2.2 , z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznejw łącznej kwocie 12.910.138 zł, w tym :

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 10.269.435 zł,

2) zakupy inwestycyjne w kwocie 243.094 zł. w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 23.094 zł

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetuw kwocie 12.412.998 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych pożyczek 1.081.537 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 9.959.807 zł,

3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta 1.371.654 zł

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 13.554.742 zł i rozchody budżetuw łącznej kwocie 1.141.744 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 11.041.344 zł,

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek o których mowaw § 3 do wysokości kwot w nim określonych .

§ 5. Tworzy się :

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 100.000zł,

2. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- zgodnie z załącznikiem nr 4,

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 5,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji – zgodniez załącznikiem nr 6,

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodniez załącznikiem nr 7,

5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 - jak w załączniku nr 9.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi- jak w załączniku nr 10.

§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 11.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Myszkowa do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

2. Przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanychz realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2012 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonania budżetu gminy:

1. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków tego roku,

2. Uzyskane zwroty wydatków wykonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Skorek-Kawka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetowe na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetowe na 2012 rok

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.1.pdf

Wydatki na obsługę długu publicznego w 2012 roku

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.2.pdf

Zestawienie wydatków inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w 2012 roku i w latach następnych

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i rozchody budżetu z 2012 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych realizowanych w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/118/11
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Wykaz zadań remontowych

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »