| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/145/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem.

§ 2.

1. Członków Zespołu powołuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w drodze Zarządzenia.

2. Prezydent odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek,

2) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

3) na wniosek jednostki, którą reprezentuje.

3. Uzupełnienie składu Zespołu następuje w trybie i na zasadach określonych do ich powołania.

4. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym większością głosów Przewodniczącego i jego Zastępcę oraz ustala regulamin pracy Zespołu.

5. Odwołanie Przewodniczącego i jego Zastępcy następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczący i jego Zastępca mogą zostać odwołani na podstawie:

a) pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu,

b) pisemnej rezygnacji.

7. Do zadań Przewodniczącego należy:

a) reprezentowanie Zespołu,

b) zwoływanie posiedzeń i zawiadamianie o ich terminach członków Zespołu,

c) prowadzenie posiedzeń,

d) ustalanie porządku obrad stosownie do rodzaju i charakteru spraw przewidzianych do rozpatrzenia.

§ 3.

1. Kadencja Zespołu trwa 2 lata.

2. Zespół pracuje na posiedzeniach.

3. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, z tym, że pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w dni robocze w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Posiedzenia mogą się również odbywać na terenie innych instytucji.

5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.

6. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół.

7. Decyzje podjęte przez Zespół są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zespołu.

8. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk zwykłą większością głosów.

9. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych i z tytułu uczestniczenia w pracach Zespołu nie przysługuje im wynagrodzenie.

10. Zespół tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

11. Powołanie grupy roboczej przez Zespół następuje na wniosek Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Traci moc uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »