| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/145/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 21 grudnia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem.

§ 2.

1. Członków Zespołu powołuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w drodze Zarządzenia.

2. Prezydent odwołuje członka Zespołu:

1) na jego wniosek,

2) w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,

3) na wniosek jednostki, którą reprezentuje.

3. Uzupełnienie składu Zespołu następuje w trybie i na zasadach określonych do ich powołania.

4. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym większością głosów Przewodniczącego i jego Zastępcę oraz ustala regulamin pracy Zespołu.

5. Odwołanie Przewodniczącego i jego Zastępcy następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

6. Przewodniczący i jego Zastępca mogą zostać odwołani na podstawie:

a) pisemnego wniosku któregokolwiek z członków Zespołu,

b) pisemnej rezygnacji.

7. Do zadań Przewodniczącego należy:

a) reprezentowanie Zespołu,

b) zwoływanie posiedzeń i zawiadamianie o ich terminach członków Zespołu,

c) prowadzenie posiedzeń,

d) ustalanie porządku obrad stosownie do rodzaju i charakteru spraw przewidzianych do rozpatrzenia.

§ 3.

1. Kadencja Zespołu trwa 2 lata.

2. Zespół pracuje na posiedzeniach.

3. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę, z tym, że pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w dni robocze w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Posiedzenia mogą się również odbywać na terenie innych instytucji.

5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego Zastępca.

6. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół.

7. Decyzje podjęte przez Zespół są ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków Zespołu.

8. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, stanowisk zwykłą większością głosów.

9. Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych i z tytułu uczestniczenia w pracach Zespołu nie przysługuje im wynagrodzenie.

10. Zespół tworzy grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

11. Powołanie grupy roboczej przez Zespół następuje na wniosek Przewodniczącego lub jego Zastępcy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Traci moc uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »