| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 4 stycznia 2012r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2012

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości - 27.765.912 zł, w tym: - dochody bieżące - 20.559.912 zł, - dochody majątkowe - 7.206.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1, przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości - 35.889.112 zł, w tym: - wydatki bieżące - 21.840.812 zł, - wydatki majątkowe - 14.048.300 zł, zgodnie z tabelą nr 2, przedstawioną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.841.370 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.841.370 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012r. z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę na podstawie zawartych umów, w wysokości – 100.000 zł.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości - 8.123.200 zł, finansowany przychodami z następujących źródeł: - spłatą pożyczek udzielonych w kwocie – 1.230 zł, - zaciągniętych pożyczek w kwocie – 7.313.741 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 808.229 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości - 8.714.971 zł, z następujących tytułów: - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1.400.000 zł i - zaciągniętych pożyczek w kwocie – 7.313.741 zł, - spłatą pożyczek udzielonych w kwocie – 1.230 zł.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości - 591.771 zł, z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (551.771 zł) oraz z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów (40.000 zł).

§ 9. 1) Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 2.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

2) Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7.313.741 zł.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości - 32.100 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 5.

§ 11. 1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 40.000 zł.

2) Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości – 770.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 70.000 zł,

- na wydatki majątkowe w wysokości – 700.000 zł, w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 650.000 zł.

§ 12. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 6.

§ 13. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 7.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ustęp 1 niniejszej uchwały,

- zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach, określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy,

- zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, do wysokości sumy limitów zobowiązań wskazanych dla poszczególnych zadań,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik 8

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »