| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/140/2012 Rady Miasta Wojkowice

z dnia 4 stycznia 2012r.

w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2012

Na podstawie: art.18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości - 27.765.912 zł, w tym: - dochody bieżące - 20.559.912 zł, - dochody majątkowe - 7.206.000 zł, zgodnie z tabelą nr 1, przedstawioną w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości - 35.889.112 zł, w tym: - wydatki bieżące - 21.840.812 zł, - wydatki majątkowe - 14.048.300 zł, zgodnie z tabelą nr 2, przedstawioną w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.841.370 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 1.841.370 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012r. z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielonych przez Gminę na podstawie zawartych umów, w wysokości – 100.000 zł.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości - 8.123.200 zł, finansowany przychodami z następujących źródeł: - spłatą pożyczek udzielonych w kwocie – 1.230 zł, - zaciągniętych pożyczek w kwocie – 7.313.741 zł, - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 808.229 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości - 8.714.971 zł, z następujących tytułów: - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie – 1.400.000 zł i - zaciągniętych pożyczek w kwocie – 7.313.741 zł, - spłatą pożyczek udzielonych w kwocie – 1.230 zł.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości - 591.771 zł, z tytułu spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (551.771 zł) oraz z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów (40.000 zł).

§ 9. 1) Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie – 2.000.000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów.

2) Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie części planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7.313.741 zł.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa realizowane przez Gminę w wysokości - 32.100 zł, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 5.

§ 11. 1) Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 40.000 zł.

2) Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości – 770.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 70.000 zł,

- na wydatki majątkowe w wysokości – 700.000 zł, w tym: na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustęp 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 650.000 zł.

§ 12. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 6.

§ 13. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na rzecz podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych, zgodnie z tabelą przedstawioną w załączniku nr 7.

§ 14. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przedstawiony w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 9 ustęp 1 niniejszej uchwały,

- zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach, określonych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy,

- zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, do wysokości sumy limitów zobowiązań wskazanych dla poszczególnych zadań,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

- przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wojkowice do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w zakresie przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach grupy (rodzaju) wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 17. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zostaje wywieszona na tablicach obwieszczeń w Urzędzie Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Jerzy Podleżyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/140/2012
Rady Miasta Wojkowice
z dnia 4 stycznia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik 8

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »