| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie : uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry u c h w a l a:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 24.362.556,30 zł; w tym:

1) dochody bieżące: 19.201.548,60 zł;

2) dochody majątkowe: 5.161.007,70 zł;

- jak w załączniku nr 1 i 1a

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 25.659.451,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.714.566,00 zł , w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.383.067,00 zł , z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.273.559,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.109.508,00zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.142.897,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.579.684,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.010.518,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 598.400,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.944.885,00 zł, w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.653.885,00 zł,

2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 291.000,00 zł,

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.296.894,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 296.894,70 zł.

2. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 3.288.118,70 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.991.224,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry w kwocie 1.296.894,70 zł – tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji”,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.991.224,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 33.000,00 zł,

2) celową w kwocie 47.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, które będą udzielane w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 8.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku jak w załączniku nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 400.000,00 zł, która stanowi dotację przedmiotową na dopłaty do 1 m 3 oczyszczania ścieków.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,

b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków,

c) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w granicach rozdziału wydatków,

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy Wyry do:

1. zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.500.000,00 zł,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 12. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty dokonanych wydatków w 2012 roku zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym 2012, a w szczególności:

- zwroty wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy

- zwroty za rozmowy telefoniczne

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

załącznik nr 1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 10

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Mojecki Kancelaria Radcy Prawnego

Kompleksowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »