| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/108/2011 Rady Gminy Wyry

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie : uchwalenia Budżetu Gminy Wyry na rok 2012

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust.1 pkt.1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Wyry u c h w a l a:

§ 1. Ustala się planowane dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 24.362.556,30 zł; w tym:

1) dochody bieżące: 19.201.548,60 zł;

2) dochody majątkowe: 5.161.007,70 zł;

- jak w załączniku nr 1 i 1a

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 25.659.451,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 18.714.566,00 zł , w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 13.383.067,00 zł , z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.273.559,00 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.109.508,00zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 2.142.897,00 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.579.684,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.010.518,00 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 598.400,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.944.885,00 zł, w tym :

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.653.885,00 zł,

2) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 291.000,00 zł,

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.296.894,70 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 296.894,70 zł.

2. Ustala się planowane przychody budżetu w łącznej kwocie 3.288.118,70 zł i planowane rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.991.224,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów :

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.500.000,00 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Wyry w kwocie 1.296.894,70 zł – tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Gostyń w ramach Aglomeracji”,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.991.224,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 33.000,00 zł,

2) celową w kwocie 47.000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 4;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5;

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji

- zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, które będą udzielane w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 8.

§ 7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych realizowanych w 2012 roku jak w załączniku nr 9.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunków wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wyrach, zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 400.000,00 zł, która stanowi dotację przedmiotową na dopłaty do 1 m 3 oczyszczania ścieków.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Wyry:

1. do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,

b) w obrębie grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej – w granicach działu wydatków,

c) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – w granicach rozdziału wydatków,

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2012 rok upoważnia się Wójta Gminy Wyry do:

1. zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.500.000,00 zł,

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

§ 12. 1. Ustala się, iż uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty dokonanych wydatków w 2012 roku zmniejszają wykonanie wydatków w roku budżetowym 2012, a w szczególności:

- zwroty wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy

- zwroty za rozmowy telefoniczne

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Wyry


Andrzej Wyroba

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1a.pdf

załącznik nr 1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIII/108/2011
Rady Gminy Wyry
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 10

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Meritus

Meritus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest kontynuatorem działalności firmy Meritus 2 Spółka Jawna, działającej od 1990 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »