| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/225/11 Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu Miasta Zabrze na 2012 rok

w sprawie: budżetu Miasta Zabrze na 2012 rok.

Na podstawie art. 94 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1, 2, 3, art. 235 ust. 1, 2, 3, art. 236 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. „d”, „e”, i lit. „i”, art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 12 ust. 5, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze

Rada Miejska w Zabrzu uchwala:

§ 1.

Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2012 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 843.277.530 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 607.192.477 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 236.085.053 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 841.266.174 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 574.749.028 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 266.517.146 zł.

Plan wydatków budżetu stanowią załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a do Budżetu.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 2.011.356 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów budżetu Miasta.

Przeznaczenie nadwyżki budżetu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 44.479.940 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 46.491.296 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 30.000.000 zł,

b) kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów budżetu Miasta w wysokości 44.479.940 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku z tytułu poręczenia udzielonego przez Miasto Zabrze zgodnie z zawartą umową w wysokości 3.000.000 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.

8. Ustala się:

a) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 3.100.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,

b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 4.790.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,

c) wysokość dotacji dla:

- niepublicznych przedszkoli w wysokości 75% średniego kosztu utrzymania jednego dziecka w przedszkolu publicznym,

- niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w art. 90 ust. 2a ustawy o systemie Oświaty, przysługujących na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia,

d) wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w wysokości 235.850 zł,

e) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury – zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 2.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 3.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.409.700 zł, z tego:

a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 405.000 zł,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 332.000 zł,

c) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.672.700 zł.

§ 3.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

- zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- zmianach planu wydatków majątkowych,

- przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,

b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

c) zaciągania i spłat kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego.

§ 4.

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w wysokości 34.000.000 zł,

b) pożyczek w wysokości 3.479.940 zł.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Gminy oraz z przychodów.

§ 5.

Wprowadza się do budżetu Miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy - 13.609.866 zł,

- dofinansowanie zadań własnych powiatu - 13.372.471 zł,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 37.796.689 zł,

- zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - 12.629.151 zł,

- zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.000 zł,

- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 735.220 zł,

- realizację zadań z państwowych funduszy celowych - 1.915.279 zł.

§ 6.

Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej – zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu.

§ 7.

Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.

§ 8.

Ustala się plan dochodów budżetu Miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Budżetu.

§ 9.

Ustala się plan wydatków budżetu Miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu.

§ 10.

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze w 2012 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości:

- dochody - 11.337.050 zł,

- wydatki - 11.337.050 zł.

§ 12.

Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Zabrzu


Marian Czochara


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

01 do budż Dochody 2012


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

2 zał nr 2 wyd bież


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

2a zał nr 2a wyd bież


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

3 zał nr 3 wyd maj


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

3a zał nr 3a wyd maj


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

4 Nadwyżka


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

5 Przychody


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

6 Rozchody


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

7 Poręczenie


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

8 alkohole


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

9 do budżetu ochr śr 2012


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

9 do budżetu ochr śr 2012


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

11 do budże Zad zlec 2012


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik14.pdf

12 do budżetu BP 2012


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik15.pdf

13 do budżetu doch poroz 2012


Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik16.pdf

14 do budżetu wyd poroz 2012


Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik17.pdf

15 Zał 1 do uchwały projekt dotacje 2012


Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVIII/225/11
Rady Miejskiej w Zabrzu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik18.pdf

16 Zał 2 do uchwały projekt doch rach doch 2012

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kłosowski

Prawnik, doradca podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »