| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.12.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 lutego 2012r.

stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.307.2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszaru położonego w dzielnicy Halemba w rejonie ulicy Młyńskiej

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

stwierdzam nieważność

w całości uchwały Rady Miasta Ruda Śląska Nr PR.0007.307.2011 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszaru położonego w dzielnicy Halemba w rejonie ulicy Młyńskiej, zwanej dalej uchwałą, z powodu istotnego naruszenia prawa.

Uzasadnienie

Rada Miasta Ruda Śląska w dniu 30 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę Nr PR.0007.307.2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska dla obszaru położonego w dzielnicy Halemba w rejonie ulicy Młyńskiej.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Prezydent Miasta Ruda Śląska przekazał w dniu 9 stycznia 2012r. organowi nadzoru wymienioną na wstępie uchwałę wraz z załącznikami w celu zbadania zgodności powyższej uchwały z przepisami prawnymi, natomiast dokumentacja prac planistycznych została dostarczona w dniu 10 stycznia 2012r.

W dniu 2 lutego 2012r. organ nadzoru wszczął postępowanie nadzorcze oraz poinformował Radę Miasta Ruda Śląska o możliwości złożenia wyjaśnień.

Po dokonaniu analizy postanowień uchwały pod względem ich zgodności z prawem organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa dotyczącym zasad sporządzania zmiany planu miejscowego.

Zostały naruszone następujące przepisy: art. 15 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy w związku z § 4 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz. 1587), zwanego dalej rozporządzeniem, w następującym zakresie:

1) Ustalone w tekście i na rysunku planu nr 2 strefy lokalizacji przejścia i przejazdu przez teren zieleni urządzonej ZP15, zlokalizowany pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej symbolami MN42 i MN43, wykracza poza zakres regulacji prawnych określonych przez ustawodawcę w art. 15 ust. 2 i 3.Zgodnie bowiem z ugruntowanym orzecznictwem w tym zakresie katalog spraw wymienionych do uregulowania w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, iż rada gminy jest związana granicami przedmiotowymi wyznaczonymi przez ustawę (np. wyroki: WSA w Gdańsku z 16.12.2009r. II SA/Gd 373/09, WSA w Krakowie: z 8.09.2008r. II SA/Kr 299/08 i z 23.06.2008r. II SA/Kr 378/08).

2) W przedmiotowym planie miejscowym dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolach: MN41-MN43 ustalono dachy strome (wg definicji zawartej w § 2 pkt 1 tekstu planu) oraz płaskie „pod warunkiem zastosowania tego typu dachu na co najmniej dziesięciu budynkach zlokalizowanych na sąsiadujących ze sobą bezpośrednio działkach budowlanych lub w obrębie całego terenu, realizowanych w ramach jednej decyzji o pozwoleniu na budowę”.Powyższe ustalenia dotyczące możliwości zastosowania dachów płaskich nakładają dodatkowe wymogi i ograniczenia niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem. Celem planu miejscowego, a nie decyzji o pozwoleniu na budowę, jest kształtowanie ładu przestrzennego na terenie gminy poprzez przemyślane i jednoznaczne ustalenia. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza zgodność zagospodarowania działki lub terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3) Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN41 (rysunek planu nr 1), który nie posiada bezpośredniego dostępu do miejskich dróg publicznych, nie zostały ustalone powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym, wymagane przepisami art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy i § 4 pkt 9 rozporządzenia.

4) Na rysunku planu nr 2 została naniesiona napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia wraz ze strefą oddziaływania, która przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN42 i tereny zieleni urządzonej ZP14. Strefa, o której mowa powyżej została potraktowana jako informacyjna, gdyż nie jest wymieniona w § 3 tekstu planu jako obowiązujące ustalenie planu. Informacyjnie można jednak nanosić na rysunku planu tylko te strefy, które są określone w przepisach odrębnych, natomiast w przepisach dotyczących energetyki nie zostały określone jednoznacznie wielkości stref oddziaływania od sieci elektroenergetycznych. W ocenie organu nadzoru w strefie, o której mowa powyżej, należało ustalić ograniczenia w zakresie dopuszczalnych warunków zabudowy i zagospodarowania dla terenu MN42. Brak ustaleń w tym zakresie narusza bowiem przepisy art.15 ust.2 pkt 9 ustawy.

Powyższe uchybienia wskazują, iż Rada Miasta Ruda Śląska nie ustaliła wszystkich obligatoryjnych elementów planu, a jednocześnie ustaleniami planu przekroczyła swoje kompetencje do stanowienia prawa miejscowego.

Zgodnie z art. 28 „ustawy” naruszenie zasad sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części.

Przedstawione powyżej naruszenia zasad sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winny zatem skutkować uchyleniem uchwały w całości lub w części, zależnie od tego, czy plan miejscowy po uchyleniu ustaleń naruszających prawo będzie spełniał wymogi zawarte w art. 15 ust. 2 i 3 określającym jego niezbędny zakres.

W przypadku naruszenia zasad sporządzania planu miejscowego, ustawodawca nie wymaga, aby przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny. Tak więc każde naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego powinno skutkować stwierdzeniem nieważności uchwały.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości, jak w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego, jest uzasadnione.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru – Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od jego doręczenia.

wz. Wojewody Śląskiego
I Wicewojewoda Śląski


Stanisław Dąbrowa

Otrzymują:

1) Rada Miasta Ruda Śląska, ul. Jana Pawła II 6, 41 –709 Ruda Śląska,

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) aa. UD

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »