| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.18.2012 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 lutego 2012r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Rady Gminy Hażlach nr VII/78/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach - działki nr 1459/5


Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

stwierdzam nieważność


uchwały Rady Gminy Hażlach nr VII/78/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach – działki nr 1459/5 .

Uzasadnienie


Rada Gminy Hażlach w dniu 28 grudnia 2011 r. podjęła uchwałę Nr VII/78/2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hażlach – działki nr 1459/5. Wójt Gminy pismem z dnia 4 stycznia 2012 r. nr USC.0711.1.2012 przekazał organowi nadzoru wymienioną na wstępie uchwałę wraz z załącznikami i dokumentacją planistyczną w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz 717 z późn. zm. ) – zwaną dalej ustawą, § 4 pkt 6, § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587 – zwanego dalej rozporządzeniem), w następującym zakresie:

1) Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy obowiązkowo należy ustalić zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, które sprecyzowano w §4 pkt 6 rozporządzenia. W §12 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz § 13 ust. 1 pkt 3 lit. b przedmiotowej uchwały ustalono maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy. Natomiast w § 3 ust. 1 pkt 8 uchwały ustalono definicję wskaźnika intensywności zabudowy, brzmiącą: „należy przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów na działce liczonej po zewnętrznym obrysie murów do powierzchni działki budowlanej”. Przedmiotowa definicja jest sprzeczna z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, gdyż ustawa wskazuje, że maksymalną i minimalną intensywność zabudowy należy określić jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej. Powierzchnia całkowita wykorzystywana do określenia maksymalnego i minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy, zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836, jest definiowana jako: „suma powierzchni wszystkich kondygnacji, w tym piwnicy po obrysie zewnętrznym ścian wraz ze wszystkimi obiektami takimi jak: tarasy, balkony, zjazdy do garażu, schody zewnętrzne, podcienie”.

Ponadto art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy obliguje do ustalenia nie tylko maksymalnej, ale również minimalnej intensywności zabudowy, która w przedmiotowej uchwale nie została określona. Dodatkowo nie ustalono wymaganego przez §4 pkt 6 rozporządzenia parametru wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że przedmiotowa uchwała nie zawiera wszystkich obligatoryjnych elementów wymienionych w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz §4 pkt 6 rozporządzenia. Uchybienie to stanowi niewątpliwie naruszenie zasad sporządzania planu o jakim mowa w art. 28 ust. 1 ustawy.

2) W przedmiotowej uchwale ustalono wiele zapisów odwołujących się do przyszłych uzgodnień bądź warunków wydawanych przez inne organy: §6 ust. 4 „umieszczanie urządzeń reklamowych w terenach dróg publicznych (…) wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi” ; §8 ust. 2 pkt 2 lit. a „zaopatrzenie w energię elektryczną: (…) na warunkach sposób przyłączenia podmiotów do sieci określa dysponent sieci (Operator Systemu Dystrybucyjnego) w warunkach przyłączenia; ustala się możliwość przebudowy istniejących oraz nowych sieci, w tym stacji transformatorowych na podstawie warunków dysponenta sieci; ” §8 ust. 3 pkt 2 lit. b „budowa sieci gazowej jest możliwa na warunkach określonych przez zarządcę sieci” ; §9 ust.2 „(…) ustala się, że ewentualna realizacja zabudowy bądź jej zbliżenie do sieci infrastruktury technicznej możliwa jest przy zachowaniu warunków dysponenta sieci” ; §10 ust. 1 „przebudowa, rozbudowa i naprawa dróg istniejących może realizowana może być wyłącznie w uzgodnieniu z administratorem drogi oraz w porozumieniu z administratorami sieci infrastruktury technicznej związanej z obsługą techniczną drogi” . Rada gminy związana jest granicami przedmiotowymi zakresu planu wyznaczonymi przez ustawę, co oznacza, iż samodzielnie może określać treść regulacji objętej planem miejscowym wyłącznie w granicach upoważnienia zawartego w art. 15 powyższej ustawy. Niedopuszczalne jest też takie działanie rady gminy, które prowadzi do zamieszczenia w treści planu miejscowego przepisów uzależniających podejmowanie kwestionowanych czynności od przyszłych uzgodnień i na warunkach określonych przez inne organy w odniesieniu do obszaru objętego planem miejscowym.

3) W przedmiotowej uchwale wielokrotnie powołano się na bliżej nieokreślone przepisy odrębne lub przepisy szczególne. W przypadku zmiany przepisów przed realizacją postanowień planu, mogą zostać zastosowane przepisy obowiązujące w danym momencie, czyli zmienione. To z kolei może skutkować nieprzewidzianą zmianą postanowień planu bez przeprowadzenia wymaganej procedury. Nadto, zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z dnia 11.02.2011 r. nr II SA/Gl 1180/10, „nawiązywanie do aktów normatywnych obowiązujących w konkretnym porządku prawnym nie jest samo w sobie błędem, natomiast niedopuszczalne jest w takiej sytuacji posłużenie się zwrotem niedookreślonym, z którego treści nie wynika, jakie konkretnie "akty szczególne" miał na myśli uchwałodawca”. W cytowanym powyżej orzeczeniu Sąd uznał, że „tego rodzaju sformułowania nie tylko nie czynią uchwałę elastyczną i odporną na zmieniające się przepisy, lecz przeciwnie wprowadzają dezorientację i brak pewności co do rzeczywistej treści norm prawnych”.

4) Zgodnie z art. 16 ust.1, 2 ustawy plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000 bądź 1:500 lub 1:2000 w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dopuszcza się również stosowanie skali 1:5000 ale wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy. Na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do przedmiotowej uchwały określona została skala 1:1000, jednak w toku badania legalności załącznika stwierdzono, że rysunek jest w innej – bliżej nie określonej skali. Naruszono tym samym art. 16 ust. 1 i 2 ustawy oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia.

Ponadto zdaniem organu naruszono tryb sporządzania planu miejscowego poprzez niezachowanie kolejności czynności ogranu sporządzającego plan miejscowy określonych w art. 17 ustawy. Zgodnie z art. 17 „Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:” (...) 6. występuje o: a) opinie o projekcie planu; (...) 9. wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami" .
Z materiałów załączonych do dokumentacji planistycznej przesłanej wraz przedmiotową uchwałą wynika, że wyłożenie przedmiotowego projektu planu do publicznego wglądu odbywało się w dniach od 12 września 2011 do 10 października 2011, natomiast do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a ustawy, wystąpiono w dniu 25 października 2011 r. Jednak powyższe naruszenie, w ocenie organu, nie stanowi istotnego naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy.Mając na uwadze powyższe naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, jak w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego, jest uzasadnione.Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach za pośrednictwem organu nadzoru – wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od jego doręczenia.

wz. Wojewody Śląskiego
Wicewojewoda Śląski


Stanisław Dąbrowa

Otrzymują:

1) Rada Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach

2) a/a JK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sklepy KOMFORT S.A.

Sklepy KOMFORT S.A. to największa w Polsce sieć specjalizująca się w sprzedaży pokryć podłogowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »