| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 102/XVI/2011 Rady Gminy w Boronowie

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boronów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz 1240 z późn. zm /, ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim /Dz.U. z 2009 roku Nr 52 poz. 420 z późn. zm./ po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy na 2012 rok przedstawionego przez Wójta Gminy i po zaopiniowaniu przez Komisje Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach - Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10 080 387,00 z tego:

- bieżące w wysokości 9 355 387,00

- majątkowe w wysokości 725 000,00

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1 a.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10 552 501,00 z tego:

- bieżące w wysokości 8 267 859,07

- majątkowe w wysokości 2 284 641,93

zgodnie z załącznikiem 2 i 2 a.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 43 000,00

2. Celową w wysokości 22 500,00

z przeznaczeniem na:

- zarządzanie kryzysowe 22 500,00

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 472 114,00 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 715 000,00 oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 242 886,00 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2012 oraz wysokość środków na poszczególne zadania w wysokości 2 284 641,93 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 500 000,00

§ 8. Ustala się plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

dochody: 11 000,00

wydatki: 11 000,00

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 37 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan wydatków w wysokości 35 324,22 na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian w planie:

- wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- wydatków majątkowych,

- w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi ,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boronów.

Przewodniczący Rady Gminy w Boronowie


Edward Czyż

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 102/XVI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody na 2011 rok

Załącznik Nr 1 a do Uchwały Nr 102/XVI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik1%20a.pdf

Dochody na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 102/XVI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki na 2012 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 102/XVI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki na 2012 rok


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 102/XVI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

715 000,00

1.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

950

715 000,00

Rozchody ogółem:

242 886,00

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej

963

54 226,00

2.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

188 660,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 102/XVI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wykaz inwestycji realizowanych w roku 2012

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa zadania Inwestycyjnego

Źródła finansowania

Planowane środki na 2012 rok

Terminy rozpoczęcia /zakończenia

Przewidywany zakres robót w 2012 roku

1

2

3

4

5

6

7

8

OGÓŁEM:

2 284 641,93

1.

600

60016

Przebudowa wraz z odwodnieniem dróg gminnych : Szkolna, Polna, Smolna, Krótka

Budżet gminy

55 000,00

2012/2012

Prace projektowe oraz etap przygotowawczy

2.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej w sąsiedztwie ul. Poprzecznej

Budżet gminy

3 000,00

2012/2012

Prace projektowe

3.

700

70005

Zagospodarowanie terenu przy skrzyżowaniu ulic Wolności – Wojska Polskiego od strony południowo- wschodniej

Budżet gminy

750 000,00

2009/2014

Realizacja I etapu projektu

4.

900

90015

Budowa oświetlenia ul. Pogodna

Budżet gminy

54 000,00

2012/2012

Budowa

5.

921

92195

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń NZOZ na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

Budżet gminy
Środki PROW
Razem

285 141,93

100 000,00

385 141,93

2012/2012

Prace budowlane

6.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Korfantego

Budżet gminy

1 500,00

2012/2012

Prace projektowe

7.

900

90015

Rozbudowa oświetlenia ul. Tartaczna w Zumpach

Budżet gminy

10 000,00

2012/2012

Prace budowlane

8.

926

92601

Przebudowa gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie

Budżet gminy
Środki PROW
Razem

400 000,00

500 000,00

900 000,00

2012/2012

Prace budowlane

9.

926

92601

Budowa systemu monitoringu boiska wielofunkcyjnego ORLIK

Budżet gminy

20 000,00

2012/2012

Realizacja prac

10.

750

75023

Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy w Boronowie

Budżet gminy

16 000,00

2012/2012

Zakup

11.

600

60016

Budowa przepustu na zjeździe z ul. Tartacznej na Słoneczną

Budżet gminy

15 000,00

2012/2012

Projekt oraz budowa

12.

010

01010

Rozbudowa sieci wodociągowej w sąsiedztwie ul. Częstochowskiej

Budżet gminy

30 000,00

2012/2012

Realizacja prac

13.

921

92195

Rewitalizacja terenu przyległego do Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie poprzez przebudowę miejsc wypoczynkowych

Budżet gminy
Środki PROW
Razem

20 000,00

25 000,00

45 000,00

2012/2012

Realizacja prac


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 102/XVI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok jednostki budżetowej - Zespołu Placówek Oświatowych w Boronowie

Lp.

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

1.

Ogółem

11 000,00

11 000,00

2.

80101

11 000,00

11 000,00


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 102/XVI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2012 roku

Dla sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gminny Ośrodek Kultury- samorządowa instytucja kultury

-

276 000,00

-

2.

Gmina Koszęcin

11 000,00

-

-

3.

Gmina Lubliniec

5 900,00

-

-

Razem

16 900,00

276 000,00

-

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu- prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży

75 000,00

-

-

2.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji- organizacja imprez kulturalnych

6 000,00

-

-

3.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania turystyki

2 000,00

-

-

4.

Prace remontowo- konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków niebędących własnością gminy

15 000,00

-

-

5.

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie nauki , edukacji, oświaty i wychowania

7 000,00

-

-

6.

Zakup sprzętu p.poż oraz umundurowania dla strażaków

4 000,00

-

-

7.

Przedszkole Prywatne „ Krzyś „ w Boronowie

155 000,00

Razem

109 000,00

155 000,00

-

Ogółem

125 900,00

431 000,00

-


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 102/XVI/2011
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012

Dział

Rozdział

Nazwa sołectwa

Nazwa zadania, przedsięwzięcia

Kwota

OGÓŁEM

35 324,22

926

92695

Sołectwo Grojec

Uzupełnienie ogrodzenia placu rekreacyjno- sportowego w sołectwie Grojec

8 639,51

926

92695

Sołectwo Zumpy

Urządzenie placu zabaw

8 798,03

600
600

60016
60016

Sołectwo Dębowa Góra

Remont przepustów na terenie sołectwa
Odbudowa rowów przydrożnych na terenie sołectwa
Razem

4 500,00
3 928,14
8 428,14

926
926
926

92695
92695
92695

Sołectwo Hucisko

Zakup huśtawki
Wykonanie paleniska
Wykonanie ławek przy palenisku
Razem

2 100,00
4 858,54
2 500,00
9 458,54

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »