| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2012

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3   i art. 266 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. i   ustawy z   8 marca 1990 r.- o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Miejska w   Wilamowicach uchwala,   co następuje:  

§   1.  

 

Dochody budżetu gminy w   wysokości  
w tym:  

40.455.361,91  

1. dochody bieżące  
w tym: na programy współfinansowane ze  
środków Unii Europejskiej  

36.455.844,00  

396.921,00  

2. dochody majątkowe  
w tym: na programy współfinansowane ze  
środków Unii Europejskiej  
- jak w   załączniku nr 1  

3.999.517,91  

3.220.704,91  

§   2.  

1.   Wydatki budżetu gminy w   wysokości   40.508.621 zł  

-   jak w   załączniku nr 2  

2.   Wydatki budżetu obejmują plan   wydatków bieżących   na łączną kwotę   33.353.566     w tym:  

1)   wydatki bieżące jednostek budżetowych w   kwocie łącznej   24.955.161 zł   z czego:  

a)   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane -   17.056.440 zł  

b)   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-   7.898.721 zł  

2)   wydatki na dotacje na zadania bieżące-   3.197.570 zł  

3)   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych-   4.097.793 zł  

4)   wydatki bieżące na programy finansowane z   pomocy zagranicznej w   łącznej kwocie   567.911 zł   z czego:  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej-   503.005 zł  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Państwa-   62.827    

-   ze środków własnych   – 2.079 zł  

5)   wydatki z   tytułu poręczeń i   gwarancji –   185.131 zł  

6)   wydatki na obsługę długu publicznego-   350.000    

3.   Wydatki budżetu obejmują plan   wydatków majątkowych   na łączną kwotę   7.155.055 zł   w tym:  

1)   wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie   7.155.055   zł z   czego:  

-   na wydatki inwestycyjne na programy z   pomocy zagranicznej w   łącznej kwocie   1.910.490 zł   w tym:  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej-   1.169.442 zł  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Państwa-   0 zł  

  jak w   załączniku nr 2a  

§   3.  

1.   Planowany deficyt budżetu gminy w   kwocie   53.259,09 zł,   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   łącznej kwocie   3.675.883     oraz rozchody budżetu w   łącznej kwocie   3.622.623,91 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 3  

3.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości   2.000.000 zł  

2)   prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w   wysokości   300.000 zł   ( Edukacja III, Przedszkolaki z   Wilamowic)  

3)   spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów, w   kwocie   2.513.514 zł   w tym: zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   Unii Europejskiej w   kwocie   2.051.262,91 zł  

4.   Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w   kwotach określonych w   ustępie 3  

§   4.  

1.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   kwocie-   220.400 zł  

2.   Tworzy się rezerwy celowe budżetu w   kwocie łącznej   279.600 zł   z czego:  

a)   na potrzeby szkół podstawowych i   gimnazjów oraz przedszkoli-   200.000 zł  

b)   zgodnie z   ustawą o   zarządzaniu kryzysowym-   79.600 zł  

-   szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4  

§   5.  

Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 5   i 5a  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami tej administracji oraz dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 6   i 6a  

3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 7  

4.   Dochody z   opłat z   tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 8  

§   6.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w   łącznej wysokości   7.614.821 zł   z czego:  

1.   Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych-   7.051.066 zł   w tym:  

a)   dla zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i   Kanalizacji w   Wilamowicach na:  

-   zadania inwestycyjne -   2.768.608    

-   zadania bieżące -   1.331.440 zł  

b)   dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury -   1.200.000 zł  

c)   dotacja celowa dla MGOK na imprezę plenerową „Wilamowskie Śmiergusty” -   40.000 zł  

d)   dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w   przedszkolach niepublicznych):  

-   Gmina Kozy   -   16.473 zł  

-   Gmina Kęty -   9.880 zł  

-   Gmina Bielsko – Biała   -   31.022 zł  

e)   dotacja celowa dla Gminy Bielsko – Biała   -   5.000 zł  

-   w tym: Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym   -   5.000 zł  

f)   dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w   kwocie   1.578.233 zł   w tym:  

-   szpitale -   10.000 zł  

-   drogi -   1.568.233 zł  

g)   dotacja celowa dla Gminy Kęty w   kwocie   70.410 zł  

2.   Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   563.755 zł   w tym:  

a)   dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w   wysokości   260.755     („Ochronka”)  

b)   dotacje celowe związane z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   293.000 zł  

c)   dotacja celowa dla OSP Dankowice jako organizacji pożytku publicznego – przeciwdziałanie patologiom społecznym   -   10.000 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 9  

§   7.  

1.   Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę   135.925 zł,   w tym ze środków z   art. 2   ust.1 ustawy z   dnia 20 lutego 2009r.- o   funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę   113.925 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 10 i   10a  

2.   Do dokonania wydatków ze środków, o   których mowa w   ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w   drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.  

§   8.  

1.   Ustala się plan przychodów i   kosztów zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i   Kanalizacji w   Wilamowicach w   wysokości: przychody-   8.535.519     koszty-   8.821.852 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 11  

2.   Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w   kwocie   4.100.048 zł:  

a)   jako dotację przedmiotową w   kwocie   1.331.440 zł   (brutto), dopłata do ceny 1m³ ścieków  

b)   jako dotację inwestycyjną w   kwocie   2.768.608 zł   z przeznaczeniem na:  

-   budowę kanalizacji sanitarnej w   rejonie przysiółka Góra i   ulicy Oświęcimskiej w   Dankowicach   2.071.608 zł  

-   rozbudowa sieci wodociągowej i   kanalizacyjnej   457.000 zł  

-   wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w   Zasolu Bielańskim   200.000 zł  

-   wykonanie wielobranżowego projektu przelewu na oczyszczalni ścieków w   Pisarzowicach wraz z   operatem i   pozwoleniem wodno – prawnym   40.000 zł  

3.   Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w   Wilamowicach do dokonywania przesunięć w   planie finansowym, z   wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z   budżetu.  

§   9.  

Dochody budżetu państwa związane z   realizacją zadań zleconych ujęto   w   załączniku nr 12.  

§   10.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

1.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy  

2.   Dokonywania zmian w   planie wydatków w   granicach działu polegających:  

a)   na przesunięciach w   wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy i   umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o   dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w   rozdziale wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy i   umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o   dzieło) w   wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,  

b)   na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia oraz zwiększeniu w   dziale innych wydatków bieżących,  

c)   na przesunięciach między rozdziałami w   planie wydatków majątkowych w   zakresie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne, z   wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,  

d)   na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i   wydatkami majątkowymi, w   tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych- z   wyłączeniem zmian w   wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.  

§   11.  

1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i   zmniejszają wykonanie wydatków w   tym samym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i   zwiększają wykonanie dochodów.  

§   12.  

Ustala się, że szczegółowość informacji z   wykonania budżetu gminy za I- półrocze 2012 roku będzie nie mniejsze niż zakres i   szczegółowość w   niniejszej uchwale.  

§   13.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.  


§   14.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   Nycz

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10a.pdf

Załącznik Nr 1-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1-10.pdf

Załącznik Nr 2-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2-10.pdf

Załącznik Nr 3-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3-10.pdf

Załącznik Nr 4-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4-10.pdf

Załącznik Nr 5-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5-10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria RK Legal

Od 10 lat wspieramy biznes naszych klientów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »