| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/139/11 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2012

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3   i art. 266 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. i   ustawy z   8 marca 1990 r.- o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

Rada Miejska w   Wilamowicach uchwala,   co następuje:  

§   1.  

 

Dochody budżetu gminy w   wysokości  
w tym:  

40.455.361,91  

1. dochody bieżące  
w tym: na programy współfinansowane ze  
środków Unii Europejskiej  

36.455.844,00  

396.921,00  

2. dochody majątkowe  
w tym: na programy współfinansowane ze  
środków Unii Europejskiej  
- jak w   załączniku nr 1  

3.999.517,91  

3.220.704,91  

§   2.  

1.   Wydatki budżetu gminy w   wysokości   40.508.621 zł  

-   jak w   załączniku nr 2  

2.   Wydatki budżetu obejmują plan   wydatków bieżących   na łączną kwotę   33.353.566     w tym:  

1)   wydatki bieżące jednostek budżetowych w   kwocie łącznej   24.955.161 zł   z czego:  

a)   wydatki na wynagrodzenia i   składki od nich naliczane -   17.056.440 zł  

b)   wydatki związane z   realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych-   7.898.721 zł  

2)   wydatki na dotacje na zadania bieżące-   3.197.570 zł  

3)   wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych-   4.097.793 zł  

4)   wydatki bieżące na programy finansowane z   pomocy zagranicznej w   łącznej kwocie   567.911 zł   z czego:  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej-   503.005 zł  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Państwa-   62.827    

-   ze środków własnych   – 2.079 zł  

5)   wydatki z   tytułu poręczeń i   gwarancji –   185.131 zł  

6)   wydatki na obsługę długu publicznego-   350.000    

3.   Wydatki budżetu obejmują plan   wydatków majątkowych   na łączną kwotę   7.155.055 zł   w tym:  

1)   wydatki na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   kwocie   7.155.055   zł z   czego:  

-   na wydatki inwestycyjne na programy z   pomocy zagranicznej w   łącznej kwocie   1.910.490 zł   w tym:  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej-   1.169.442 zł  

-   ze środków pochodzących z   budżetu Państwa-   0 zł  

  jak w   załączniku nr 2a  

§   3.  

1.   Planowany deficyt budżetu gminy w   kwocie   53.259,09 zł,   który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z   wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych.  

2.   Ustala się przychody budżetu w   łącznej kwocie   3.675.883     oraz rozchody budżetu w   łącznej kwocie   3.622.623,91 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 3  

3.   Ustala się limit zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek na:  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości   2.000.000 zł  

2)   prefinansowanie (wyprzedzające finansowanie) zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w   wysokości   300.000 zł   ( Edukacja III, Przedszkolaki z   Wilamowic)  

3)   spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i   kredytów, w   kwocie   2.513.514 zł   w tym: zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z   udziałem środków pochodzących z   Unii Europejskiej w   kwocie   2.051.262,91 zł  

4.   Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań w   kwotach określonych w   ustępie 3  

§   4.  

1.   Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w   kwocie-   220.400 zł  

2.   Tworzy się rezerwy celowe budżetu w   kwocie łącznej   279.600 zł   z czego:  

a)   na potrzeby szkół podstawowych i   gimnazjów oraz przedszkoli-   200.000 zł  

b)   zgodnie z   ustawą o   zarządzaniu kryzysowym-   79.600 zł  

-   szczegółowy podział rezerw przedstawia załącznik nr 4  

§   5.  

Dochody i   wydatki budżetu obejmują:  

1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zadań zleconych gminie ustawami  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 5   i 5a  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z   organami tej administracji oraz dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 6   i 6a  

3.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 7  

4.   Dochody z   opłat z   tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 8  

§   6.  

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w   łącznej wysokości   7.614.821 zł   z czego:  

1.   Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych-   7.051.066 zł   w tym:  

a)   dla zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i   Kanalizacji w   Wilamowicach na:  

-   zadania inwestycyjne -   2.768.608    

-   zadania bieżące -   1.331.440 zł  

b)   dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury -   1.200.000 zł  

c)   dotacja celowa dla MGOK na imprezę plenerową „Wilamowskie Śmiergusty” -   40.000 zł  

d)   dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumień (pobyt dzieci w   przedszkolach niepublicznych):  

-   Gmina Kozy   -   16.473 zł  

-   Gmina Kęty -   9.880 zł  

-   Gmina Bielsko – Biała   -   31.022 zł  

e)   dotacja celowa dla Gminy Bielsko – Biała   -   5.000 zł  

-   w tym: Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym   -   5.000 zł  

f)   dotacja celowa dla Powiatu Bielskiego w   kwocie   1.578.233 zł   w tym:  

-   szpitale -   10.000 zł  

-   drogi -   1.568.233 zł  

g)   dotacja celowa dla Gminy Kęty w   kwocie   70.410 zł  

2.   Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych   563.755 zł   w tym:  

a)   dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w   wysokości   260.755     („Ochronka”)  

b)   dotacje celowe związane z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego   293.000 zł  

c)   dotacja celowa dla OSP Dankowice jako organizacji pożytku publicznego – przeciwdziałanie patologiom społecznym   -   10.000 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 9  

§   7.  

1.   Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę   135.925 zł,   w tym ze środków z   art. 2   ust.1 ustawy z   dnia 20 lutego 2009r.- o   funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na łączną kwotę   113.925 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 10 i   10a  

2.   Do dokonania wydatków ze środków, o   których mowa w   ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w   drodze podpisu sołtysa na dowodzie księgowym.  

§   8.  

1.   Ustala się plan przychodów i   kosztów zakładu budżetowego- Zakład Wodociągów i   Kanalizacji w   Wilamowicach w   wysokości: przychody-   8.535.519     koszty-   8.821.852 zł  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 11  

2.   Z budżetu udziela się dotacji dla ZWiK w   kwocie   4.100.048 zł:  

a)   jako dotację przedmiotową w   kwocie   1.331.440 zł   (brutto), dopłata do ceny 1m³ ścieków  

b)   jako dotację inwestycyjną w   kwocie   2.768.608 zł   z przeznaczeniem na:  

-   budowę kanalizacji sanitarnej w   rejonie przysiółka Góra i   ulicy Oświęcimskiej w   Dankowicach   2.071.608 zł  

-   rozbudowa sieci wodociągowej i   kanalizacyjnej   457.000 zł  

-   wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w   Zasolu Bielańskim   200.000 zł  

-   wykonanie wielobranżowego projektu przelewu na oczyszczalni ścieków w   Pisarzowicach wraz z   operatem i   pozwoleniem wodno – prawnym   40.000 zł  

3.   Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego ZWiK w   Wilamowicach do dokonywania przesunięć w   planie finansowym, z   wyłączeniem zmian powodujących zwiększenia dotacji z   budżetu.  

§   9.  

Dochody budżetu państwa związane z   realizacją zadań zleconych ujęto   w   załączniku nr 12.  

§   10.  

Upoważnia się Burmistrza do:  

1.   Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy  

2.   Dokonywania zmian w   planie wydatków w   granicach działu polegających:  

a)   na przesunięciach w   wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy i   umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o   dzieło) oraz zwiększenie zaplanowanych w   rozdziale wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia ze stosunku pracy i   umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o   dzieło) w   wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących,  

b)   na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i   wynagrodzenia oraz zwiększeniu w   dziale innych wydatków bieżących,  

c)   na przesunięciach między rozdziałami w   planie wydatków majątkowych w   zakresie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne, z   wyłączeniem wydatków wieloletnich objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,  

d)   na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i   wydatkami majątkowymi, w   tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków bieżących oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych- z   wyłączeniem zmian w   wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.  

§   11.  

1.   Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w   tym samym roku budżetowym, przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i   zmniejszają wykonanie wydatków w   tym samym roku budżetowym.  

2.   Uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy zwroty wydatków dokonanych w   poprzednich latach budżetowych, przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów i   zwiększają wykonanie dochodów.  

§   12.  

Ustala się, że szczegółowość informacji z   wykonania budżetu gminy za I- półrocze 2012 roku będzie nie mniejsze niż zakres i   szczegółowość w   niniejszej uchwale.  

§   13.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.  


§   14.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2012 r. i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  


Stanisław   Nycz

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2a.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5a.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik6a.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10a do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik10a.pdf

Załącznik Nr 1-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik1-10.pdf

Załącznik Nr 2-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik2-10.pdf

Załącznik Nr 3-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik3-10.pdf

Załącznik Nr 4-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik4-10.pdf

Załącznik Nr 5-10 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik5-10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/139/11
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 30 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »