| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4,pkt9, lit. ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ,oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222,art. 235,art.236 art. 237, art.242,art.258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z póź. zm )

Rada Gminy w Żarnowcu uchwala, co następuje ;

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 16.746.458,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące 12.684.019,20 zł, 2) dochody majątkowe 4.062.438,80 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Ustala wydatki budżetu w kwocie 17.168.618,00 zł, z tego : 1) wydatki bieżące w kwocie 11.259.962,75 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.908.655,25 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 422.160,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 422.160,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach : 1) Przychody 466.960,00 zł, 2) Rozchody 44.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 168.000,00 zł, 2) celową w kwocie 32.000,00 zł, a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Dochody i wydatki obejmują : 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Zgodnie z załącznikiem Nr4 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji . Zgodnie z załącznikiem 6 4.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się dotacje : 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 490.442,00 zł, b) przedmiotową w kwocie 55.000,00 zł, c) celową na zadania własne w kwocie 66.586,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) celowa w kwocie 50.000,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się wydatki: a) na zadania realizowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim Dz. U. Nr 52 ,poz.420 w kwocie 193.795,70 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach : 1) przychody 691.620,00 zł, 2) koszty 691.620,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. Ustala się limit zobowiązań: a) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w 2012 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł, b) z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 44.800 zł, c) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł, d) udzielania pożyczek do kwoty 700.000 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do: 1) Dokonywania zmian w planie wydatków : a) w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, b/ polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz przesunięciach powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego c/ polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2)Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 3)Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4)Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000 zł, 5)Udzielania pożyczek do wysokości 700.000 zł, 6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do ; 1.dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących : a/w obrębie grupy wynagrodzenia, składki od nich naliczone-w granicach rozdziału wydatków, b/w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej c/ przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000 zł,

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy a/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym b/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżety gminy roku bieżącego

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik.pdf

ZAŁOŻENIA DO KALKULACJI PLANU DOCHODÓW NA 2012 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik Nr 4 GPPiRPA i GPPN

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik Nr 5 zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 zadania zlecone

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załacznik Nr 8 dotacje

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załacznik Nr 9 fundusz sołecki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załacznik nr 10 zakład budżetowy

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »