| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy w Żarnowcu

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żarnowiec na 2012 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4,pkt9, lit. ”d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) ,oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222,art. 235,art.236 art. 237, art.242,art.258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z póź. zm )

Rada Gminy w Żarnowcu uchwala, co następuje ;

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 16.746.458,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące 12.684.019,20 zł, 2) dochody majątkowe 4.062.438,80 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2. Ustala wydatki budżetu w kwocie 17.168.618,00 zł, z tego : 1) wydatki bieżące w kwocie 11.259.962,75 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.908.655,25 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 422.160,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 422.160,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach : 1) Przychody 466.960,00 zł, 2) Rozchody 44.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w kwocie 168.000,00 zł, 2) celową w kwocie 32.000,00 zł, a) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6. Dochody i wydatki obejmują : 1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii Zgodnie z załącznikiem Nr4 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji . Zgodnie z załącznikiem 6 4.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się dotacje : 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: a) podmiotowe w kwocie 490.442,00 zł, b) przedmiotową w kwocie 55.000,00 zł, c) celową na zadania własne w kwocie 66.586,00 zł, 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych a) celowa w kwocie 50.000,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. Ustala się wydatki: a) na zadania realizowane ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim Dz. U. Nr 52 ,poz.420 w kwocie 193.795,70 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego w kwotach : 1) przychody 691.620,00 zł, 2) koszty 691.620,00 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 10. Ustala się limit zobowiązań: a) z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek w 2012 r. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 1.000.000 zł, b) z tytułu zaciągniętej pożyczki długoterminowej na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 44.800 zł, c) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 500.000 zł, d) udzielania pożyczek do kwoty 700.000 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Żarnowiec do: 1) Dokonywania zmian w planie wydatków : a) w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczonych, b/ polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz przesunięciach powodujących utworzenie nowego wydatku majątkowego c/ polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 2)Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł, 3)Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 4)Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000 zł, 5)Udzielania pożyczek do wysokości 700.000 zł, 6) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do ; 1.dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących : a/w obrębie grupy wynagrodzenia, składki od nich naliczone-w granicach rozdziału wydatków, b/w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej c/ przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 2.000.000 zł,

§ 12. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy a/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym b/uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych z poprzednich lat budżetowych stanowią dochody budżety gminy roku bieżącego

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żarnowiec .

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik.pdf

ZAŁOŻENIA DO KALKULACJI PLANU DOCHODÓW NA 2012 R.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik Nr 4 GPPiRPA i GPPN

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik Nr 5 zadania zlecone

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 zadania zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 zadania zlecone

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załacznik Nr 8 dotacje

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załacznik Nr 9 fundusz sołecki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/78/2011
Rady Gminy w Żarnowcu
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załacznik nr 10 zakład budżetowy

Przewodnicząca Rady Gminy


Teresa Słaboń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »