| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 181/XVII/11 Rady Miasta Żory

z dnia 29 grudnia 2011r.

uchwała budżetowa miasta Żory na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), pkt 10, art. 51, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz uwzględniając określony w Uchwale Nr 519/XLVIII/10 Rady Miasta Żory z dnia 27.05.2010 r. tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach oraz komisji ds. budżetu RADA MIASTA u c h w a l a:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2012 rok w wysokości 222.921.603,66 zł, w tym:

a) dochody bieżące 194.179.580,95 zł

b) dochody majątkowe 28.742.022,71 zł

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2012 rok w wysokości 216.973.151,66 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 189.659.497,46 zł

b) wydatki majątkowe 27.313.654,20 zł

zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Tabeli nr 2 oraz Tabeli nr 3.

§ 3. Stwierdza się, że nadwyżka budżetu w kwocie 5.948.452,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2012 rok w wysokości 5.948.452,00 zł, w tym:

a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 5.824.760,00 zł

b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 123.692,00 zł.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł.

§ 6. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2012, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto Żory w wysokości 6.474.503,60 zł.

§ 7. 1. Określa się dochody w kwocie 1.600.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.657.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 43.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Określa się dochody należne miastu zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska w kwocie 200.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 200.000,00 zł.

4. Stwierdza się, że

a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.

§ 8. 1. Stwierdza się, że prowadzenie przez jednostki pomocnicze gospodarki finansowej w ramach budżetu miasta, odbywać się będzie według zasad określonych w statutach tych jednostek.

2. Określa się wysokość wydatków jednostek pomocniczych gminy w kwocie 215.280,00zł, w tym:

a) Rada Dzielnicy Śródmieście 11.861,00zł

b) Rada Dzielnicy Kleszczówka 13.545,00zł

c) Rada Dzielnicy Zachód 13.494,00zł

d) Rada Dzielnicy Pawlikowskiego 18.232,00zł

e) Rada Dzielnicy Powstańców 17.455,00zł

f) Rada Dzielnicy 700-lecia 13.204,00zł

g) Rada Dzielnicy Sikorskiego 24.204,00zł

h) Rada Dzielnicy W. Korfantego 15.672,00zł

i) Rada Dzielnicy Ks.Władysława 19.766,00zł

j) Rada Dzielnicy Baranowice 10.455,00zł

k) Rada Dzielnicy Kleszczów 10.444,00zł

l) Rada Dzielnicy Osiny 9.504,00zł

m) Rada Dzielnicy Rogoźna 11.034,00zł

n) Rada Dzielnicy Rowień - Folwarki 11.539,00zł

o) Rada Dzielnicy Rój 14.871,00zł.

§ 9. Tworzy się w budżecie miasta rezerwy:

1) ogólną w wysokości 540.000,00 zł

2) celowe w wysokości 1.460.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań oświatowych 500.000,00 zł

b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 500.000,00 zł

c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 460.000,00 zł.

§ 10. 1. Stwierdza się, że zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się kwotę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno - Usługowy "Wspólna Pasja" w Żorach w wysokości 805.000,00 zł.

3. Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 244,40 zł do utrzymania 1m2 powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno - Usługowy "Wspólna Pasja" w Żorach.

4. Stwierdza się, że plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów do kwoty określonej w § 5 niniejszej uchwały,

2) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (zmniejszenia lub zwiększenia) z odpowiednią zmianą wydatków bieżących, z wyjątkiem przeniesień między działami budżetu,

5) realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych, jeżeli źródłem ich pokrycia będą środki rezerwy celowej-inwestycyjnej, w trybie przewidzianym dla przeniesień planowanych wydatków budżetowych,

6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków jednostkom organizacyjnym miasta w ramach grupy wydatków na realizację statutowych zadań,

7) samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych jednorazowo do kwoty 12.000.000,00 zł, w tym z tytułu zobowiązań wekslowych,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 181/XVII/11
Rady Miasta Żory
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela Nr 1.pdf

Tabela Nr 1 do Uchwały RM ŻORY Nr 181/XVII/11 z dnia 29.12.2011r.

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr 181/XVII/11
Rady Miasta Żory
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela Nr 2.pdf

Tabela Nr 2 do Uchwały RM ŻORY Nr 181/XVII/11 z dnia 29.12.2011r.

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 181/XVII/11
Rady Miasta Żory
z dnia 29 grudnia 2011 r.
ZalacznikTabela Nr 3.pdf

Tabela Nr 3 do Uchwały RM ŻORY Nr 181/XVII/11 z dnia 29.12.2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 181/XVII/11
Rady Miasta Żory
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM ŻORY Nr 181/XVII/11 z dnia 29.12.2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 181/XVII/11
Rady Miasta Żory
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały RM ŻORY Nr 181/XVII/11 z dnia 29.12.2011r.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Skrivanek Tłumaczenia i szkolenia językowe

Skrivanek jest agencją translatorską, która oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu tłumaczeń i szkoleń językowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »