| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/129/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 3a oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 112 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej

uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc: Uchwała Nr II/51/378/2006 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej i Uchwała Nr III/13/87/07 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik do Uchwały Nr IV/18/129/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2012 r.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU-BIAŁEJ

§ 1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, zwane w treści Statutu „Centrum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), zwaną w treści Statutu „ustawą o samorządzie powiatowym”;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) zwaną w treści Statutu „ustawą o pomocy społecznej”;

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami) zwaną w treści Statutu „ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”;

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zmianami) zwaną w treści Statutu „ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”;

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), zwaną w treści Statutu „ustawą o finansach publicznych”;

6) zarządzenia Nr 60/2011 Starosty Bielskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bielskim i utworzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej;

7) uchwały Nr I/4/16/99 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

§ 2.

1. Centrum jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§ 3.

Centrum realizuje zadania własne Powiatu i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na obszarze Powiatu Bielskiego, zwanego w treści Statutu „Powiatem”.

§ 4.

1. Do zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Centrum należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu;

11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu;

12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

14) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

2. Do zadań pomocy społecznej z zakresu zadań administracji rządowej, realizowanych przez Centrum należy:

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

3. Do zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należących do zadań własnych Powiatu, realizowanych przez Centrum należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

a) grup wsparcia,

b) specjalistycznego poradnictwa;

8) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;

9) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

10) prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących oraz zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

11) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

12) finansowanie:

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych na terenie Powiatu lub na terenie innego powiatu,

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,

c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;

13) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowanie systemu teleinformatycznego;

14) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach w ponoszeniu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

4. Do zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Centrum należy:

1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

5. Do zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Centrum należy:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

7) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

§ 5.

1. Centrum reprezentuje na zewnątrz i kieruje jego działalnością dyrektor Centrum, zatrudniany przez Zarząd Powiatu.

2. Za realizację zadań Centrum odpowiada dyrektor Centrum.

§ 6.

1. Obowiązki pracowników Centrum określają indywidualne zakresy czynności, ustalane przez dyrektora Centrum.

2. Status prawny pracowników Centrum regulują przepisy szczególne.

§ 7.

Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum uchwalony przez Zarząd Powiatu na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym.

§ 8.

Centrum zapewnia obsługę administracyjno-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzekającego jako pierwsza instancja o niepełnosprawności.

§ 9.

Centrum współpracuje w szczególności z:

1) organami administracji rządowej;

2) jednostkami samorządu terytorialnego;

3) organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej,

4) placówkami naukowymi i badawczymi zajmującymi się polityką społeczną.

§ 10.

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »