| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/129/12 Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 19 stycznia 2012r.

w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 3a oraz art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 112 ust.1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zm.), art. 182 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.) art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zm.)

Rada Powiatu w Bielsku-Białej

uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc: Uchwała Nr II/51/378/2006 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej i Uchwała Nr III/13/87/07 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 27 września 2007r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Roman Migdał


Załącznik do Uchwały Nr IV/18/129/12
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 19 stycznia 2012 r.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIELSKU-BIAŁEJ

§ 1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40, zwane w treści Statutu „Centrum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami), zwaną w treści Statutu „ustawą o samorządzie powiatowym”;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zmianami) zwaną w treści Statutu „ustawą o pomocy społecznej”;

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami) zwaną w treści Statutu „ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”;

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zmianami) zwaną w treści Statutu „ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”;

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), zwaną w treści Statutu „ustawą o finansach publicznych”;

6) zarządzenia Nr 60/2011 Starosty Bielskiego z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bielskim i utworzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej;

7) uchwały Nr I/4/16/99 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej.

§ 2.

1. Centrum jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Centrum prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

§ 3.

Centrum realizuje zadania własne Powiatu i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na obszarze Powiatu Bielskiego, zwanego w treści Statutu „Powiatem”.

§ 4.

1. Do zadań własnych Powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Centrum należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;

4) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;

6) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

7) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

9) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

10) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu Powiatu;

11) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu Powiatu;

12) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

13) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

14) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

2. Do zadań pomocy społecznej z zakresu zadań administracji rządowej, realizowanych przez Centrum należy:

1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

3. Do zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej należących do zadań własnych Powiatu, realizowanych przez Centrum należy:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej;

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

a) grup wsparcia,

b) specjalistycznego poradnictwa;

8) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;

9) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

10) prowadzenie rejestru danych o osobach pełniących oraz zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

11) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

12) finansowanie:

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu Powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych na terenie Powiatu lub na terenie innego powiatu,

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,

c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;

13) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowanie systemu teleinformatycznego;

14) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach w ponoszeniu opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

4. Do zadań dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez Centrum należy:

1) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

5. Do zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Centrum należy:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:

a) rehabilitacji społecznej,

b) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;

2) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa w pkt 1;

3) udostępnianie na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa oraz przekazywanie wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu programów, o których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;

4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;

5) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;

6) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;

7) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i młodzieży,

f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;

8) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

§ 5.

1. Centrum reprezentuje na zewnątrz i kieruje jego działalnością dyrektor Centrum, zatrudniany przez Zarząd Powiatu.

2. Za realizację zadań Centrum odpowiada dyrektor Centrum.

§ 6.

1. Obowiązki pracowników Centrum określają indywidualne zakresy czynności, ustalane przez dyrektora Centrum.

2. Status prawny pracowników Centrum regulują przepisy szczególne.

§ 7.

Organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny Centrum uchwalony przez Zarząd Powiatu na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym.

§ 8.

Centrum zapewnia obsługę administracyjno-księgową Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności orzekającego jako pierwsza instancja o niepełnosprawności.

§ 9.

Centrum współpracuje w szczególności z:

1) organami administracji rządowej;

2) jednostkami samorządu terytorialnego;

3) organizacjami pozarządowymi, kościołami, związkami wyznaniowymi działającymi w zakresie pomocy społecznej,

4) placówkami naukowymi i badawczymi zajmującymi się polityką społeczną.

§ 10.

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »