| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/113/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 244, poz. 3707) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 załącznika otrzymuje brzmienie:

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

3) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) ustawy z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,

5) ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,

8) ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych,

9) innych, właściwych aktów prawnych,

10) uchwały Nr XVI/101/2000 Rady Gminy Jaworze z dnia 16.03.2000 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu,

11) niniejszego Statutu.;

2) w § 3 załącznika po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

6) własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) własne z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, polegające w szczególności na prowadzeniu postępowań w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym i realizacji przyznanych świadczeń pomocy materialnej..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »