| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/113/12 Rady Gminy Jaworze

z dnia 26 stycznia 2012r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm), w związku z art. 10 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 1 października 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaworzu (Dz.U. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 244, poz. 3707) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 załącznika otrzymuje brzmienie:

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,

3) ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) ustawy z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych,

5) ustawy z dnia 29.07.2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

6) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty,

8) ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych,

9) innych, właściwych aktów prawnych,

10) uchwały Nr XVI/101/2000 Rady Gminy Jaworze z dnia 16.03.2000 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu,

11) niniejszego Statutu.;

2) w § 3 załącznika po pkt 5 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

6) własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

7) własne z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, polegające w szczególności na prowadzeniu postępowań w sprawie przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym i realizacji przyznanych świadczeń pomocy materialnej..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaworze oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze


Andrzej Śliwka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »