| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWA-4210-5(3)/2012/13859/IIZM2/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 14 lutego 2012r.

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w części dotyczącej źródeł zlokalizowanych w wojewodztwie śląskim

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.) i art. 47 ust. 1 i 2, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, z późń. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:
Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zwanego dalej: "Przedsiębiorstwem", które posiada:

- numer 0000218420 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 526-27-95-322,

zawartego w piśmie z dnia 7 lutego 2012 r., znak: OEC-ZAT-611-2-1/12, uzupełnionego w dniu 10 lutego 2012 r., znak: OEC-ZAT-611/2-3/12 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania taryfy dla ciepła w części dotyczącej źródeł zlokalizowanych w wojewodztwie śląskim,

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 12 stycznia 2011 r. Nr OKA-4210-44(14)/2010/2011/13859/II/KT, zmienioną w dniu 26 lipca 2011 r. Nr OWA-4210-41(3)/2011/13859/IIZM1/KM, w zakresie ustalonego nią okresu obowiązywania taryfy dla ciepła w części dotyczącej źródeł zlokalizowanych w województwie śląskim, wydłużając ten okres do dnia 30 maja 2012 r.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 12 stycznia 2011 r. Nr OKA-4210-44(14)/2010/2011/13859/II/KT, zmienioną w dniu 26 lipca 2011 r. Nr OWA-4210-41(3)/2011/13859/IIZM1/KM, zatwierdziłem ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła w części dotyczącej źródeł zlokalizowanych w województwie śląskim, ustalając okres jej obowiązywania do dnia 28 lutego 2012r.

W dniu 8 lutego 2012 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa, uzupełniony w dniu 10 lutego 2012 r., w którym Przedsiębiorstwo wniosło o przedłużenie do dnia 30 maja 2012 r. okresu obowiązywania taryfy dla ciepła w części dotyczącej źródeł zlokalizowanych w województwie śląskim, zatwierdzonej ww. decyzją.

Jednocześnie z przedłożonego przez Przedsiębiorstwo wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła nie wynika, aby mogły nastąpić obniżki należności ponoszonych przez odbiorców ciepła, zatem przedłużenie okresu obowiązywania ww. taryfy dla ciepła do 30 maja 2012r. nie spowoduje naruszenia interesów odbiorców.

Na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ww. zmiany.

Mając na względzie interes Przedsiębiorstwa oraz ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen, a także konieczność zapewnienia, aby nowa taryfa dla ciepła Przedsiębiorstwa pokryła wszystkie uzasadnione koszty dostarczania ciepła do odbiorców, uznałem że przedmiotowy wniosek Przedsiębiorstwa jest uzasadniony jego słusznym interesem, a przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla ciepła do dnia 30 listopada 2011 r. nie narusza interesu odbiorców.

Zgodnie z art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej, istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy okoliczności, postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w związku art. 47946 i art. 47947 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 kodeksu postępowania cywilnego).

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1). Inspektor: Małgorzata Lewkowicz

Otrzymują:

1. Pan Zygmunt Frankowski Pełnomocnik Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o., ul. Wolnej Wszechnicy 5, 02-097 Warszawa.

2. Wojewoda Śląski.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki


Adam Dobrowolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »