| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/287/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/183/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bytomia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3, art. 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/183/07 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bytomia (publ. Dz. Urz. Woj. Śl. nr 167, poz. 3150 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"Uchwała ma zastosowanie do lokali stanowiących własność gminy, pozostających w jej zarządzie, lokali pozostających w posiadaniu komunalnych spółek gminnych oraz odpowiednio do lokali, w stosunku do których zostało ustanowione prawo użytkowania na rzecz gminy i lokali wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli. Uchwała nie ma zastosowania do lokali o których mowa w § 5a.";

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Przyjmuje się zasadę, że po zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych najemców, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, wolne lokale mieszkalne usytuowane w budynkach znajdujących się w strefie II miasta w pierwszej kolejności przeznacza się do sprzedaży.";

3) w § 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"tymczasowe pomieszczenia,";

4) po dziale IV. dodaje się dział IVa. w brzmieniu:

"TYMCZASOWE POMIESZCZENIA

§ 14a. 1. Wyodrębnia się zasób tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.

2. Stawka czynszu najmu za tymczasowe pomieszczenia odpowiada stawce czynszu najmu za lokale socjalne.

3. Wynajmujący, w zależności od sytuacji rodzinnej i zdrowotnej osób uprawnionych, zawiera umowy najmu tymczasowych pomieszczeń na okres od miesiąca do 6 miesięcy.";

5) w § 15 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"uzyskują dochody własne z tytułu pracy zarobkowej, emerytury lub renty, w wysokości przekraczającej:

a) w gospodarstwie jednoosobowym - 90 % najniższej emerytury,

b) w gospodarstwie wieloosobowym - 50 % najniższej emerytury na jednego członka rodziny.";

6) w § 19:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"Komisja Mieszkaniowa wydaje opinie w sprawach wniosków, o których mowa w niniejszym paragrafie i kieruje je do Prezydenta Miasta w celu podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiocie ich zatwierdzenia.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"W oparciu o pozytywną opinię Komisji Mieszkaniowej, zatwierdzoną przez Prezydenta Miasta, wynajmujący kieruje osoby do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego wymagającego przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, lokalu socjalnego, z pominięciem kolejności ujęcia wniosków na listach.";

7) w § 27:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"Listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali, o których mowa w ust. 5 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie wynajmującego oraz przekazuje do wiadomości komisji Rady Miejskiej właściwej dla spraw lokalowych.",

b) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

"Osoby ujęte do listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, po dokonaniu jej aktualizacji i zatwierdzeniu, o których mowa w § 29, winny corocznie, na wezwanie wynajmującego oraz we wskazanym w wezwaniu terminie, złożyć pisemne oświadczenie, potwierdzające zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które bez uzasadnionej przyczyny nie złożą powyższej deklaracji we wskazanym terminie zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.".

§ 2. Uchyla się uchwałę nr LXV/862/06 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami (z późn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Doniec

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »