| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/136/2012 Rady Gminy Czernichów

z dnia 24 stycznia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernichów na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. „d” oraz lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z   dnia 8   marca 1990   r.  
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zmianami), oraz art. 89,art. 90 ,art. 211, art.212,art. 214, art.215 ,art. 217,art. 218,art. 221 ust.1 ,art. 222,art. 233, art.235 ,art. 236,art. 237,art. 239,art.258,oraz 264 ust.3 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zmianami)  

Rada Gminy w   Czernichowie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Dochody budżetu gminy w   wysokości   26.334.391,28 zł, (   zgodnie z   załącznikiem nr 1   ).   Ogólna kwota dochodów, o   której mowa w   ust.1 obejmuje:  

1)   Dochody bieżące w   wysokości –   20.429.608,94 zł,  

2)   Dochody majątkowe w   wysokości -   5.904.782,34 zł,   w szczególności;  

a)   Dotacje i   środki na finansowane wydatków na realizację zadań finansowanych z   udziałem środków, pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5   ust.1 pkt 2   i 3   ) 5.804.782,34 zł,   (   zgodnie z   załącznikiem nr 13)  

§ 2.  

1.   Wydatki budżetu gminy w   wysokości   28.549.593,34 zł, (   zgodnie z   załącznikiem nr 8   ).  

2.   Na wydatki, o   których mowa w   ust.1 przeznacza się kwotę łącznie na:  

I.   Wydatki bieżące na kwotę w   wysokości   20.428.672,94 zł,   w szczególności na :  

1)   Wydatki jednostek budżetowych   16.323.948,85 zł   , w   tym na:  

a)   Wynagrodzenia i   składki od nich naliczane   11.453.816,00 zł,  

b)   Wydatki związane z   realizacją ich statutowych zadań   4.826.132,85 zł;  

2)   Dotacje na zadania bieżące na kwotę   793.279,00 zł ,   zgodnie z   załącznikiem nr 12  

3)   Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę   2.338.605,00 zł;  

4)   Wydatki na obsługę długu na kwotę   694.172,00 zł  

5)   Wydatki na programy finansowane z   udziałem środków , o   których mowa w   arrt.5 ust. 1   pkt 2   i 3   , w   części związanej z   realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego na kwotę   378.668,09 zł  

II.   Wydatki majątkowe kwotę w   wysokości   8.120.920,40 zł,   w szczególności na:  

1)   Inwestycje i   zakupy inwestycyjne na kwotę   8.120.920,40 zł,(   zgodnie z   załącznikiem nr 9   )   w tym na;  

a)   programy finansowane z   udziałem środków, pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA) oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, (art. 5   ust.1 pkt 2   i 3   ) 7.840.920,40 zł; (   zgodnie z   załącznikiem nr 13   )  

§ 3.  

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z   budżetu Gminy w   kwocie   793.279,00,00zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 12.  

§ 4.  

1.   Deficyt budżetu w   wysokości   2.215.202,06 zł,   zostanie pokryty przychodami z   tytułu zaciągniętych kredytów w   tym:  

a)   z kredytów   2.215.202,06 zł;  

2.   Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu   4.218.394,06 zł;   w tym:   Kredyt- 4.218.394,06 zł,   Pożyczka - 0   zł,   Wolne środki - 0    

3.   Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu   2.003.192,00 zł;   w tym:   spłata kredytów w   kwocie 1.346.492,00 zł,   spłata pożyczki w   kwocie 656.700,00 zł .  

4.   Przychody i   rozchody budżetu określa   załącznik zestawienie przychodów i   rozchodów nr 10.  

§ 5.  

W budżecie tworzy się rezerwy:  

1)   ogólną w   wysokości 50.000,00 zł;  

2)   celową w   wysokości 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z   zakresu zarządzania kryzysowego   .  

§ 6.  

1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej oraz   innych zadań zleconych gminie ustawami w   wysokości   1.524.354,00 zł (   zgodnie z   załącznikiem nr 2.)  

2.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją własnych zadań bieżących gmin w   wysokości   254.239,00zł   (zgodnie z   załącznikiem nr 3.)  

3.   Dochody i   wydatki zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w   wysokości   96.523,85zł   (zgodnie z   załącznikiem nr 4   .)  

4.   Dotacje przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. w   wysokości   290.000,00zł   (zgodnie z   załącznikiem nr 5   .)  

§ 7.  

1.   Ustala się dochody w   wysokości   180.000,00 zł   z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i   wydatki w   wysokości   165.000,00zł   na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych,   (   zgodnie z   załącznikiem nr 6)  

2.   Ustala się wydatki w   wysokości   15.000,00zł   na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,   (zgodnie z   załącznikiem nr 6   ).  

§ 8.  

1.   Plan przychodów i   kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZUP Isepnica w   Międzybrodziu Bialskim   (   zgodnie z   załącznikiem Nr 11   )  

§ 9.  

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa wynosi   15.530,00zł -   zgodnie z   załącznikiem nr 7.  

§ 10.  

Ustala się limit zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   kwocie   5.500.000,00     na:  

1)   pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   1.000.000,00 zł  

2)   finansowanie planowanego deficytu budżetu                               4.500.000,00 zł  

§ 11.  

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:  

1)   na finansowanie programów i   projektów realizowanych ze środków z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z   pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu (EFTA), a   także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w   załączniku nr 14 ( Programy i   projekty realizowane przy   udziale środków unijnych).  

2)   z tytułu umów, których realizacja w   roku budżetowym i   w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i   z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 12.  

Upoważnia się Wójta do:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek oraz emisji papierów wartościowych :  

-   na pokrycie występującego w   ciągu roku deficytu budżetu - w   kwocie   5.500.000,00zł   ,  

-   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu , w   kwocie   1.000.000,00zł,  

-   sfinansowanie planowanego deficytu budżetu , w   kwocie   4.500.000,00zł,  

-   wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej  

-   na finansowanie wydatków na inwestycje i   zakupy inwestycyjne w   ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej  

2)   dokonywania zmian w   planie wydatków, z   wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,  

3)   udzielenia w   formie zarządzenia , szczegółowego upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z   tytułu umów, których realizacja w   roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i   termin upływa w   roku następnym  

4)   dokonywania zmian wydatków w   planach finansowych jednostek budżetowych gminy,  

5)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  

§ 13.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 14.  

1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje od 1   stycznia 2012 roku i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

2.   Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w   trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Adam   Badan

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Rady Gminy Czernichów  Nr XV/136/2012  
z dnia  24 stycznia 2012 roku  
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów  na rok 2012  
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU NA ROK 2012  

Załącznik Nr 2   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy na rok 2012  
Zalacznik2.pdf

PLAN FINANSOWY - DOCHODY I   WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAN BIEŻĄCYCH Z   ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  

Załącznik Nr 3   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012  
Zalacznik3.pdf

PLAN FINANSOWY- DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINY OTRZYMANYCH Z   BUDŻETU PAŃSTWA  

Załącznik Nr 4   do  Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów  na rok 2012  
Zalacznik4.pdf

DOCHODY I   WYDATKI ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA DRODZE UMÓW (POROZUMIEŃ)Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  

Załącznik  Nr 5   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr  XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012  
Zalacznik5.pdf

DOTACJE PRZEKAZANE GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ( UMÓW ) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik Nr 6   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie budżetu Gminy Czernichów na rok 2012  
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I   WYDATKI  ZWIĄZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W   „GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I   ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I   PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII”  

Załącznik nr 7   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012  

Zalacznik7.pdf

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ZWIAZANE Z   REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Załącznik Nr 8   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na rok 2012  

Zalacznik8.pdf

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2012  

Załącznik Nr 9   do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia  24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok  

Zalacznik9.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE W   BUDŻECIE na 2012 rok  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok  
Zalacznik10.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I   ROZCHODÓW BUDŻETU  

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Gminy Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku  
w sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok  

Zalacznik11.pdf

Zestawienie przychodów i   kosztów Z.U.P. „ISEPNICA” w   Międzybrodziu Bialskim 2012 rok  

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok  
Zalacznik12.pdf

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z   BUDŻETU GMINY CZERNICHÓW W   2012 ROKU  

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia 24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów na 2012 rok  
Zalacznik13.pdf

Dotacje i   Wydatki  na  programy finansowane z   udziałem środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z   pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o   Wolnym Handlu oraz pochodzące ze źrodeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi  

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Gminy Czernichów Nr XV/136/2012 z   dnia  24 stycznia 2012 roku w   sprawie: budżetu Gminy Czernichów  na 2012  
Zalacznik14.pdf

Programy i   projekty realizowane przy udziale środków unijnych  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »